Γενικότερα γίνονται τα κριτήρια ελέγχου της συνταγογράφησης από τους γιατρούς που παρακολουθούν ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σε σύγκριση με τις διατάξεις ελέγχου που είχαν θεσμοθετηθεί με το μεσοπρόθεσμο του 2017.

Το υπουργείο Υγείας, με στόχο την εναρμόνιση των κριτηρίων ελέγχου συνταγογράφησης γιατρών και φαρμακοποιών, προχώρησε σε αλλαγές των διατάξεων που ισχύουν σήμερα, μέσω του νομοσχεδίου που κατέθεσε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Έτσι, οι γιατροί θα μπορούν να απολογούνται για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, μέσα σε διάστημα 30 ημερών στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, όμως οι κυρώσεις θα επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού.

Όσον αφορά τα κριτήρια ελέγχου, καταργείται η παρακολούθηση της συνταγογράφησης συγκεκριμένων σκευασμάτων με μοναδική δραστική ουσία που υπάγονται στην πιο ειδική κατηγορία του συστήματος ταξινόμησης φαρμάκων (ATC5). Αντ΄ αυτού, ο έλεγχος γενικεύεται στην αμέσως προηγούμενη κατηγορία (ATC4) που αφορά ομάδα φαρμάκων για μια πάθηση, στην οποία όμως περιλαμβάνεται σειρά δραστικών ουσιών με παρεμφερή δράση γεγονός που διευρύνει την ομαδοποίηση των σκευασμάτων.

Με το δεδομένο αυτό, μειώνεται επίσης το σημείο όπου «σημαίνει καμπανάκι» για την ενεργοποίηση του ελέγχου. Οι πίνακες με τα όρια συνταγογράφησης των φαρμακευτικών ουσιών παραμένουν, όμως τώρα, η υπέρβαση των συνταγών αρκεί να ξεπεράσει το 0,1%, αντί του 1% που προβλεπόταν από τη διάταξη που ισχύει και αναμένεται να αλλάξει με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου.

Αναλυτικά, για την αξιολόγηση της συνταγογραφικής συμπεριφοράς τους, οι γιατροί ταξινομούνται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και την περιοχή που συνταγογραφούν.

Η αξιολόγηση της συνταγογράφησης γίνεται σε μηνιαία βάση λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α. Ο «αριθμός των συνταγών» που εκδίδονται από τον ιατρό.

β. Το «μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.

γ. Η «μέση δαπάνη» ανά συνταγή σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.

δ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.

ε. Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα (ATC4)» για τις πρώτες 10 που συνταγογραφεί σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.

στ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.

ζ. Το «ποσοστό εμβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρμακευτική εταιρεία» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του.

η. Το «ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δαπανηρών ασφαλισμένων ως προς το σύνολο της δαπάνης συνταγογράφησης» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.

θ. Το «ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο» σε σχέση με αυτό του συνόλου των ιατρών.

Διαδικασία ελέγχου

Ο έλεγχος των ανωτέρω κριτηρίων από α΄ έως η΄, τα οποία μπορεί να εξειδικεύονται ή να αυξάνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Για κάθε ιατρό με την ίδια ειδικότητα, υπολογίζεται η τιμή του κάθε κριτηρίου από α΄ έως θ΄.

Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή ενός μόνο από τα παραπάνω κριτήρια α΄ μέχρι η΄, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% του συνόλου των τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας για κάθε κριτήριο χωριστά. Επίσης, σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή του κριτηρίου θ΄, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για το κριτήριο αυτό.

Ο έλεγχος του συνόλου της συνταγογράφησης του ιατρού διενεργείται από την επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας του ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια παρέχονται εξηγήσεις από τον ιατρό μέσα σε πέντε ημέρες μετά από σχετική κοινοποίηση κλήσης, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση.

Με απόφαση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις και γίνεται καταλογισμός της ζημίας ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της παράβασης.

Κατά της απόφασης αυτής ο ιατρός δύναται να ασκήσει, μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων.

Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις οικονομικής ζημίας του ΕΟΠΥΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μπορεί μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ να αποφασίσει την αφαίρεση του δικαιώματος συνταγογράφησης για όσο διάστημα διαρκεί ο έλεγχος. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ως όριο τίθεται η ανώτερη τιμή η οποία αντιστοιχεί στο 99,9% των μη ελεγχόμενων ιατρών».