Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το vima.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το περσινό θέμα για το εξεταζόμενο μάθημα Οικονομία Προσανατολισμού που αφορά στα ημερήσια και εσπερινά γενικά λύκεια.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α. Η συμπεριφορά του κράτους επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική ζωή της χώρας και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.  

β. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι τελείως ανελαστική, τότε μια αύξηση της τιμής του θα προκαλέσει μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών γι’ αυτό το αγαθό. 

γ. Με την εμφάνιση του νόμου της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης, αρχίζει ταυτόχρονα να μειώνεται το συνολικό προϊόν.  δ. Η ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατόν να μη μεταβάλλει την τιμή ισορροπίας.  

ε. Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ με δεδομένη τεχνολογία,  υποαπασχολώντας τους παραγωγικούς της συντελεστές. Για να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Χ, τότε απαραίτητα πρέπει να μειώσει την παραγωγή του αγαθού Ψ.  

Μονάδες 15  

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α2. Στην αγορά του ελαιολάδου παρατηρήθηκε ταυτόχρονα αύξηση της τιμής ισορροπίας και μείωση της ποσότητας ισορροπίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 

α. αύξηση της ζήτησης ελαιολάδου.  

β. αύξηση της προσφοράς ελαιολάδου.  

γ. μείωση της ζήτησης ελαιολάδου.  

δ. μείωση της προσφοράς ελαιολάδου.  

Μονάδες 5  

Α3. Στο διάστημα που το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν καθώς αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, το μέσο προϊόν  

α. μόνο αυξάνεται.  

β. μόνο μειώνεται.  

γ. είναι σταθερό.  

δ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται.  

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΝΕΟ ΘΕΜΑ Β 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Β1. Να περιγράψετε τις χρονικές περιόδους παραγωγής της επιχείρησης,  όπως τις διακρίνει η οικονομική επιστήμη. 

Μονάδες 16 

Β2. Πού βασίζεται η διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις περιόδους (μονάδες 6); Να αναφέρετε ένα παράδειγμα (μονάδες 3).  

Μονάδες 9  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ με δεδομένη τεχνολογία,  απασχολώντας όλους τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές της αποδοτικά. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης οικονομίας.  

Συνδυασμοί ποσοτήτων Αγαθό Χ Αγαθό Ψ Κόστος Ευκαιρίας αγαθού Χ (Κ.Ε.Χ
Α 640 
 
Β 40 
 
Γ 480 
 
Δ 120 280 
 
Ε 160 

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά, όπου υπάρχει ερωτηματικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς. Στον συνδυασμό Ε όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού Χ.  

Μονάδες 5  

Γ2. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ και να το χαρακτηρίσετε ως αυξανόμενο, σταθερό ή μειούμενο (μονάδες 4). Να αιτιολογήσετε πού οφείλεται ο χαρακτηρισμός αυτός σε σχέση με τους χρησιμοποιούμενους συντελεστές παραγωγής (μονάδες 2).  

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΝΕΟ 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

Γ3. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν οι συνδυασμοί (α) Χ=43, Ψ=590 και (β) Χ=85, Ψ=455 είναι μέγιστοι, εφικτοί ή ανέφικτοι (μονάδες 6). Να αιτιολογήσετε τη σημασία των συνδυασμών αυτών για τη συγκεκριμένη οικονομία (μονάδες 4).  

Μονάδες 10  

Γ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι τελευταίες 100 μονάδες του αγαθού Ψ.  

Μονάδες 4  

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΘΕΜΑ Δ 

Για ένα αγαθό Χ με γραμμικές συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς,  στην τιμή των 10 χρηματικών μονάδων η ζητούμενη ποσότητα είναι 50 μονάδες και η προσφερόμενη ποσότητα 100 μονάδες. Αν θεωρήσουμε ότι, όταν μεταβάλλεται η τιμή από τις 10 χρηματικές μονάδες προς την τιμή ισορροπίας, η ελαστικότητα της ζήτησης είναι -0,8 και η ελαστικότητα της προσφοράς είναι 0,6: 

Δ1. Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.  

Μονάδες 8  

Δ2. Να υπολογίσετε σε ποια τιμή θα υπάρξει έλλειμμα 20 μονάδων προϊόντος.  Μονάδες 3 

Δ3. Εξαιτίας της μεταβολής των προτιμήσεων των καταναλωτών αυξήθηκε η ζήτηση του αγαθού Χ κατά 30 μονάδες προϊόντος σε κάθε επίπεδο τιμής (ceteris paribus). Να υπολογίσετε:  

α. τη νέα συνάρτηση ζήτησης καθώς και τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας (μονάδες 6).  

β. τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο αρχικό και στο τελικό σημείο ισορροπίας (μονάδες 2).  

Μονάδες 8  

Δ4. Επειδή το κράτος θεωρεί ότι η νέα τιμή ισορροπίας είναι πολύ υψηλή,  αποφασίζει να επιβάλει ανώτατη τιμή πώλησης PA=6 χρηματικές μονάδες.  Να υπολογίσετε το μέγιστο πιθανό «καπέλο» στην τιμή του προϊόντος.  

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΝΕΟ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

  1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  
  2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
  3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  
  4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Απαντήσεις 

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α

Α1.

α. Σ

β. Λ

γ. Λ

δ. Σ

ε. Λ

Α2. δ 

Α3. α

 

ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β

ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ

Γ1. 

ΧΨΚΕΧ
Α0640
1
Β40600
3
Γ80480
5
Δ120280
7
Ε1600

Στο Ε όλοι απασχολούνται στο Χ οπότε Ψ=0

 

Γ2. 

ΚΕΨ,ΑΒ=1

ΚΕΨ,ΒΓ=1/3

ΚΕΨ,ΓΔ=1/5

ΚΕΨ,ΔΕ=1/7

Μετράμε το κόστος ευκαιρίας του Ψ όταν το Ψ αυξάνεται (από Ε προς Α) οπότε είναι αυξανόμενο. Οι παραγωγικοί συντελεστές δεν είναι το ίδιο κατάλληλοι για την παραγωγή των Χ,Ψ.

 

Γ3.

α. Σε Χ=43 με το ΚΕΧ=3 βρίσκουμε ότι Ψ=591 άριστο. Οπότε το Ψ=590 είναι εφικτό και οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.

β. Σε Χ=85 με το ΚΕΧ=5 βρίσκουμε ότι Ψ=455 άριστο και οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως.

Γ4.

Όταν το Ψ αυξηθεί από 540 σε 640 το Χ θα μειωθεί από 60 (βρίσκουμε το Χ σε Ψ=540 με ΚΕΧ=3) σε 0 άρα θα χαθούν 60 μονάδες του Χ. 

ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ

Δ1. 

και Q=70 

Δ2.

Δ3. 

α. και Q=88

β.  ΣΔ αρχικά=350 και ΣΔ τελικά=704

Δ4. 

Σε τιμή 6 έχουμε και από τη νέα ζήτηση έχουμε οπότε το μέγιστο καπέλο θα είναι 11-6=5.