Την παράταση, λόγω κορωνοϊού, των διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, αλλά και την παράταση της προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κυρώνει δωρεές του ιδρύματος Λάτση στο Ελληνικό Δημόσιο.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία

(1) Παρατείνεται έως τις 31.3.2021 (έληξε 31.12.2020) και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVlD-19 η διαδικασία σύναψης, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με απευθείας ανάθεση των συμβάσεων σχετικά με την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων.

(2) Παρατείνεται από τη λήξη της (31.1.2021) έως 31.3.2021, i) η προθεσμία εκκαθάρισης, από τις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων, για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού και ii) η καταληκτική ημερομηνία απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υποβοήθηση του έργου των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, (1) Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προκαλείται δαπάνη από την παράταση της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό τους, το ύψος καταβαλλόμενου τιμήματος κ.ο.κ. και (2) Επί του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) προκαλείται δαπάνη από την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.δ.ο.χ. ή την παράταση της διάρκειας των ήδη συναφθεισών συμβάσεων έως 31.3.2021, για την υποβοήθηση του έργου εκκαθάρισης των δηλώσεων.

Η τροπολογία του υπουργείου υπουργείου Οικονομικών κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» (John S. Latsis Public Foundation)» και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της κ. ‘Αννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας», που συζητιέται και ψηφίζεται την ερχόμενη Πέμπτη, 28/01/2021.