Εγκρίθηκε σήμερα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ο διαχωρισμός των παθητικών υποδομών, δηλαδή των παλιών «πύργων», των VODAFONE και WIND, από τις δύο εταιρείες και η συγκέντρωσή τους σε μία νέα εταιρεία, τη Vantage Towers Greece.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τη συγχώνευση των κλάδων των δύο εταιρειών, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα διμήνου, η νέα εταιρεία θα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία σταθμών βάσης στην Ελλάδα με ένα χαρτοφυλάκιο 5.200 σταθμών βάσης.

Η Vantage Towers Greece θα διαχειρίζεται την παθητική υποδομή που «κληρονομεί» από τις δύο εταιρείες, ακολουθώντας μια πανευρωπαϊκή και διεθνή τάση, προσφέροντας σχετικές υπηρεσίεςβάσει μίσθωσης. Η νέα εταιρεία θα βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της VODAFONE.

Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, ασκώντας τις αρμοδιότητές της ως Αρχή Ανταγωνισμού, αξιολόγησε τις επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πρόσβασης των τρίτων, στην παροχή υπηρεσιών μίσθωσης υποδομών στη νέα οντότητα, στις περιεχόμενες συμβατικές δεσμεύσεις της συμφωνίας, στη μη ύπαρξη νεοεισερχόμενου παρόχου στην ελληνικήαγορά, στον αντίκτυπο της συναλλαγής στην τιμολογιακή πολιτική των παρεπόμενων αγορών και στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς, καταλήγοντας ότι παρά τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης της εξεταζόμενης αγοράς στην οποία λαμβάνει χώρα η συγκέντρωση, δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.

ΗΕΕΤΤ δεσμεύτηκε να εξετάσει την τροποποίηση της συμφωνίας κοινής χρήσης δικτύου των δύοεταιρειών, που περιλαμβανόταν στον φάκελο της εξεταζόμενης συγκέντρωσης, βάσει των άρθρων 1 Ν.3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ.

Ειδικότερα, σχετικά με τη νέα εταιρεία, ο Όμιλος VODAFONE θα κατέχει 62% της Vantage Towers Greece και σχεδιάζει να μεταφέρει τη συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή Vantage Towers. Αντίστοιχα η Crystal Almond (μέτοχος πλειοψηφίας της WIND) θα κατέχει το υπόλοιπο 38. Επιπλέον, η Crystal Almond παραχώρησε στην ευρωπαϊκή Vantage Towers δικαίωμα προαίρεσης (Call option) να εξαγοράσει το εναπομείναν ποσοστό του 38% που θα διαθέτει η πρώτη στην Vantage Towers Greece έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 έναντι 288 εκατ. ευρώ, με την τιμή να προσαυξάνεται κατά 5% εάν το δικαίωμα προαίρεσης δεν έχει ασκηθεί έως την 1 η Ιουλίου 2021.

Παράλληλα, με τη συμφωνία για τη Vantage Towers Greece, οι δύο εταιρείες δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε μια νέα πολυετή συμφωνία με τη νέα εταιρεία (Σύμβαση Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών – MSA), αρχικής διάρκειας 8 ετών, με τρεις επιπλέον διαδοχικές περιόδους ανανέωσης, διάρκειας 8 ετών η κάθε μία, για τη ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων της συνεργασίας τους με την Vantage Towers Greece. Μεταξύ άλλων, θα είναι ο προτιμώμενος προμηθευτής νέων σταθμών βάσης και για τις δύο εταιρείες.