Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) ενέκρινε μια νέα στρατηγική για την Ελλάδα, η οποία θα καθοδηγήσει το έργο της Τράπεζας στη χώρα τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το έργο της ΕBRD θα περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού και προσπάθειες για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.

Η ΕBRD άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 και μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 65 έργα στην ελληνική οικονομία.

Κατά την περίοδο έως το 2025, οι επιχειρησιακές και στρατηγικές προτεραιότητες της ΕBRD στην Ελλάδα θα βασίζονται στους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, διευκολύνοντας την επέκταση του ιδιωτικού τομέα,

• υποστήριξη βιώσιμων έργων ενέργειας και υποδομών, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω περιφερειακών διασυνδέσεων,

• ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η ΕBRD στοχεύει να υποστηρίξει ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ισχυρό εξαγωγικό δυναμικό και υγιή επιχειρηματικά μοντέλα μέσω άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών, την ενίσχυση των διασυνδέσεων της αλυσίδας αξίας και την προώθηση στρατηγικής ενοποίησης για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη τους. Θα επικεντρωθεί επίσης σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε πρωτοβουλίες αστικής αναγέννησης που προωθούν τη βιωσιμότητα και την προσαρμοστικότητα στο κλίμα.

Η συμμετοχή της Τράπεζας σε πολιτικές διαβουλεύσεις αναμένεται να συμπληρώσει τις επενδύσεις, να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και να προωθήσει οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να ενισχύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω ιδιωτικοποιήσεων και έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Με βάση το ισχυρό της ιστορικό ενίσχυσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, η τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει τον τραπεζικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών.

H επικεφαλής της ΕBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε: «Η ΕBRD είναι σε θέση να στηρίξει την ελληνική οικονομία και να βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού. Θα διοχετεύσουμε τις επενδύσεις μας σε τομείς όπου απαιτείται περισσότερο η υποστήριξή μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία και την περαιτέρω ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών».