• Αναζήτηση

ΝΔ : Κατακριτέες οι δηλώσεις μέλους της ΟΝΝΕΔ, δε μας εκφράζουν

«Καταδικάζουμε τις ακραίες δηλώσεις μέλους της νεολαίας του κόμματος. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι κατακριτέες, δεν εκφράζουν τη ΝΔ, αλλά αποτελούν προσωπικές απόψεις της επιστολογράφου»

ÓÞìåñá, ÔåôÜñôç 18 Ïêôùâñßïõ, óôéò 12:00 ì.ì., ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç óõíåäñßáóç ôïõ ÔïìÝá ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò ï Áíôéðñüåäñïò ôçò Í.Ä., âïõëåõôÞò ´ Áèçíþí, ê. ¶äùíéò ÃåùñãéÜäçò, ðáñÝäùóå ôá êáèÞêïíôá ôïõ ÔïìåÜñ÷ç ÅèíéêÞò ¶ìõíáò óôïí âïõëåõôÞ Á¢ Áèçíþí, ê. Âáóßëç Êéêßëéá. Ç óõíåäñßáóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôïõ Êüììáôïò (Ðåéñáéþò 62, Ìïó÷Üôï). (EUROKINISSI / ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Σαφείς αποστάσεις παίρνει η Νέα Δημοκρατία από τις «ακραίες δηλώσεις» της προέδρου της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης που προκάλεσε σάλο αντιδράσεων με όσα ανέφερε για τους πρόσφυγες σε επιστολή της στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης κάνοντας λόγο για κατακριτέες δηλώσεις που δεν εκφράζουν τη ΝΔ.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Γαϊτάνη έχει ως εξής:

«Καταδικάζουμε τις ακραίες δηλώσεις μέλους της νεολαίας του κόμματος. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι κατακριτέες, δεν εκφράζουν τη ΝΔ, αλλά αποτελούν προσωπικές απόψεις της επιστολογράφου. Για το θέμα αυτό έχει επιληφθεί το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της ΟΝΝΕΔ, η οποία έχει και την ευθύνη του θέματος».

Η επιστολή

Είχε προηγηθεί ένα επί της ουσίας ρατσιστικό παραλήρημα κατά των προσφύγων σε κείμενο – επιστολή προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Αφορμή αποτέλεσαν οι πληροφορίες ότι η κυβέρνηση δρομολογεί την μετακίνηση αιτούντων ασύλου σε ανενεργή πτέρυγα του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ.

Η επιστολή φέρει την υπογραφή της προέδρου της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης η οποία μετά το σάλο που προκλήθηκε υπέβαλε την παραίτησή της.

Επίσης όπως έγινε γνωστό, το στέλεχος ΟΝΝΕΔ παραπέμπεται στο πειθαρχικό της οργάνωσης.

Πολιτική
Σίβυλλα
Helios Kiosk