«Μπάζουν νερά» οι νέες ρυθμίσεις για τον αιγιαλό, οι οποίες αναμένεται να περιληφθούν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Μόλις πέντε μήνες μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νόμου 4607/2019 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τον αιγιαλό, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο για νομιμοποίηση ορισμένων κατηγοριών αυθαιρέτων «πάνω στο κύμα», έρχεται  η νέα Διοίκηση να ικανοποιήσει, έτι περαιτέρω, τις απαιτήσεις παραγωγικών φορέων που δεν είχαν εκπληρωθεί πλήρως από την προηγούμενη.

Σύμφωνα με το τελευταίο κείμενο των διατάξεων που έχει στη διάθεσή του το «Βήμα»,  προωθούνται ρυθμίσεις που επιτρέπουν τη χρήση αιγιαλού και παραλίας για επιχειρηματικά πάρκα, ενώ όσοι έχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα στον παλιό αιγιαλό θα μπορούν να χτίσουν. Επίσης, μπορεί να παραχωρηθεί αποκλειστική χρήση αιγιαλού και παραλίας εάν επιβάλλεται για την ασφάλεια των βιομηχανικών ή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Ακόμη, παρατείνονται οι παραχωρήσεις χρήσεως αιγιαλού, σε  λατομικές ή μεταλλευτικές εγκαταστάσεις  για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το δικαίωμά τους. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι διατάξεις περί παραλίας και αιγιαλού να μην θίξουν την επένδυση στο Ελληνικό.

Οι βασικές αλλαγές

Ειδικότερα, οι αλλαγές που προωθεί το νομικό επιτελείο της κυβέρνησης για αιγιαλό και παραλία περιλαμβάνουν τα εξής:

– Όσοι έχουν ιδιοκτησία σε παλαιό αιγιαλό και παλαιά όχθη θα μπορούν να χτίσουν. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά δεν θίγονται εκτάσεις με ήδη κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης, στις οποίες «χωρεί πολεοδομική ανάπτυξη δυνάμει της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.».

Επιτρέπεται η χρήση και εκμετάλλευση σεαιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος βυθού σε Επιχειρηματικά Πάρκα (των νόμων 2545/1997 ή 3982/2011) με μέτωπο τη θάλασσα.

η παραλία καθορίζεται σε πλάτος έως 50 μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού αλλά δεν ορίζεται κατώτατο όριο, όπως στον νόμο 4607/2019, ο οποίος όριζε την παραλία από 30 έως 50 μέτρα.

-Για υφιστάμενα έργα και εγκαταστάσεις σε αιγιαλό και παραλία που έγιναν με βάση αναπτυξιακούς νόμους (μετά τη λήξη σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ ιδιωτών και το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΟΤ, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τους δήμους κλπ. ή τη λήξη παραχώρησης),   ο Υπουργός Οικονομικών θα μπορεί να καθορίζει το αντάλλαγμα της χρήσης τους για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια ίδρυσης/εγκατάστασης. Επίσης, θα ορίζει και το χρονικό διάστημα της παραχώρησης και χρήσης τους,  δίχως να τίθεται χρονικό όριο όπως προβλεπόταν πριν (ήταν στα 20 χρόνια).

– Παρατείνεται από τους δύο στους έξι μήνες το χρονικό περιθώριο που επιτρέπει στον παραχωρησιούχο να υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης για αυθαίρετα κτίσματα που αφορούν σε τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού και είχαν χτιστεί χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής σε αιγιαλό, παραλία, έως την 28.7.2011.

Παραχωρήσεις χρήσεως αιγιαλού, οι οποίες αφορούν έργα που εξυπηρετούν υφιστάμενες λατομικές ή μεταλλευτικές εγκαταστάσεις παρατείνονται προκειμένου να συνεχισθεί η ίδια χρήση για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το μεταλλευτικό ή λατομικό δικαίωμα της οικείας επιχείρησης.

οι προβλέπεις του νομοσχεδίου σε περιπτώσεις προσχώσεων και διάβρωσης των ακτών (π.χ. αν απειλούνται με καταστροφή αρχαία, ή η ακεραιότητα των εγκαταστάσεων αρχαιολογικών χώρων, αν απειλείται ιδιωτικό ακίνητο κλπ), ορίζεται σαφώς ότι δεν θίγουν τις διατάξεις του νόμου  4062/2012 που αφορούν στην αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

στην περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού τουλάχιστον 100 μέτρων μήκους. Ο τελευταίος νόμος για τον αιγιαλό προέβλεπε ότι πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του συνολικού εμβαδού του, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζομένου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται σ’ αυτήν.

Μπορεί να παραχωρηθεί αποκλειστική χρήση αιγιαλού και παραλίας εάν επιβάλλεται για την ασφάλεια των βιομηχανικών ή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

– επιτρέπεται ο παραχωρησιούχος να μεταβιβάσει σε άλλον τα δικαιώματά του, αν πρόκειται για εταιρείες του ίδιου Ομίλου.

– για τον καθορισμό της τιμής βάσης (σε αυτή βασίζεται το αντάλλαγμα χρήσης)θα λαμβάνονται πλέον υπόψη οι αντικειμενικές και μισθωτικές αξίες των εκτός σχεδίου πλησιέστερων ακινήτων και όχι απλώς των πλησιέστερων ακινήτων όπως προβλεπόταν.