Για «πρόκριμα και αποτύπωμα που δεν μπορεί στο μέλλον να υπερκαλυφθεί» μίλησε ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των προϊσταμένων των τμημάτων της Βουλής. Μάλιστα είπε ότι «είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει πρόθεση από κανέναν στο μέλλον» για να ανατραπεί η αξιοκρατική διαδικασία που για πρώτη φορά θεσπίστηκε όχι μόνο στην Βουλή αλλά σε όλο το δημόσιο.

Όπως είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υπήρξε αυστηρή τήρηση όλων των προϋποθέσεων και για την μοριοδότηση αφού είχε προηγηθεί η αξιολόγηση και οι ακροάσεις μέσω των συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Επιλογής Προϊσταμένων που συγκροτήθηκε για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης των υποψηφίων των προς πλήρωση θέσεων και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της Βουλής (με την συμμετοχή εκπροσώπων τους) ολοκλήρωσαν την διαδικασία που ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου και χαρακτηρίζεται από την Βουλή ως πρωτόγνωρη.

Η μοριοδότηση έγινε με βάση τα τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα τους και τα προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, γνώση ξένων γλωσσών και παρακολούθηση σεμιναρίων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), καθώς και με βάση την εργασιακή εμπειρία τους. Κατόπιν διεξήχθησαν οι δομημένες συνεντεύξεις, «με σκοπό την πληρέστερη αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων να προγραμματίζουν, να συντονίζουν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζονται κρίσεις».

Για τις 86 συνολικά θέσεις ευθύνης (4 θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, 18 θέσεις Διευθύνσεων και 64 θέσεις Τμημάτων) υπέβαλαν αιτήσεις 179 υπάλληλοι (17 για τις θέσεις Γενικών Διευθυντών, 46 Διευθυντών και 116 Προϊσταμένων Τμημάτων)  και υποβλήθηκαν συνολικά 426 υποψηφιότητες, αφού παρεχόταν η δυνατότητα να υποβληθεί αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις ευθύνης. Για την αξιολόγηση και επιλογή τους διενεργήθηκαν πάνω από 400 συνεντεύξεις (22 για τις Γενικές Διευθύνσεις, 80 για τις Διευθύνσεις και 305 για τις οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλής, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 40 θέσεις ευθύνης καλύφθηκαν από νέους προϊσταμένους, 30 από τους ήδη υπηρετούντες σε θέσεις ευθύνης παρέμειναν στην ίδια θέση, 16 από τους ήδη υπηρετούντες σε θέσεις ευθύνης μετακινήθηκαν σε νέα θέση, ενώ 19 προϊστάμενοι δεν επιλέχθηκαν και δεν τοποθετήθηκαν εκ νέου σε θέση ευθύνης (ανανέωση σε ποσοστό 83%). Σημειώνεται ότι πλέον οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και διδακτορικά σε ποσοστό 83%, όταν μέχρι σήμερα, και με το προηγούμενο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 41%. Ενώ η συνολική αναλογία ανδρών-γυναικών σε θέσεις ευθύνης είναι 45% και 55% αντίστοιχα. Το ποσοστό για τις θέσεις Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων είναι 50%, ενώ για τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων είναι 56% γυναίκες και 44% άντρες.