Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το ποσοστό που δεν κατέχει στο Θεραπευτήριο Υγεία (29,62% ή 92 .542.970 μετοχές) υπέβαλε η Hellenic Healthcare, θυγατρική της CVC που απέκτησε από τη MIG την περασμένη εβδομάδα το 70,38% του νοσοκομείου προσφέροντας 0,95 ευρώ ανά μετοχή.

Η Hellenic Healthcare προσφέρει επίσης τίμημα 0,95 ευρώ ανά μετοχή στη δημόσια πρότασή της που σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση είναι:

(α) κατά 8% ανώτερο της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 9ης Νοεμβρίου 2018,

(β) ισούται με την ανώτατη τιμή ανά μετοχή των 0,95 που κατέβαλε ο προτείνων για την αγορά 215.189.466 μετοχών που απέκτησε στις 9 Νοεμβρίου 2018, ενώ ούτε ο προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα απέκτησε μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 9ης Νοεμβρίου 2018, και

(γ) υπερβαίνει κατά 37,7% την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την αποτίμηση του νοσοκομείου την οποία διενήργησε η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

Όπως αναφέρεται στη δημόσια πρόταση αν η Hellenic Healthcare συγκεντρώσει πάνω από το 90% των μετοχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς για να αποκτήσει τουλάχιστον άνω του 95% και να αιτηθεί τη διαγραφή της μετοχής από το ΧΑ.