• Αναζήτηση
 • Big Βrother για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

  Big Βrother… για τις αδειοδοτήσεις και τον έλεγχο όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στήνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επιδιώκοντας την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας αλλά και τον συντονισμό των εποπτικών αρχών.

  Big Βrother… για τις αδειοδοτήσεις και τον έλεγχο όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στήνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επιδιώκοντας την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας αλλά και τον συντονισμό των εποπτικών αρχών.
  Πρόκειται για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) που θα ξεκινήσει να λειτουργεί σταδιακά από το 2019 και «τρέχει» ο αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας, αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.
  Μέσα από τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα οι επιχειρηματίες θα γνωστοποιούν την έναρξη της δραστηριότητάς τους, θα την ξεκινούν και στη συνέχεια θα υποβάλλονται τα αναγκαία αδειοδοτικά έγγραφα.
  Το ΟΠΣ, όπως περιγράφουν στο «Βήμα» στελέχη της αγοράς, θα υποστηρίζει τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης καθώς και τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχων βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δηµόσιου συµφέροντος. Το σύστηµα θα δηµιουργήσει επίσης ένα ολοκληρωµένο µητρώο, στο οποίο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για κάθε επιχείρηση σχετικά µε τη γνωστοποίηση που έχει υποβάλει, τις εγκρίσεις που έχει λάβει, το ιστορικό των ελέγχων στους οποίους έχει υποβληθεί, καθώς και το επίπεδο κινδύνου δηµόσιου συµφέροντος που έχει υπολογιστεί για κάθε επιχείρηση.


  Ανταλλαγή δεδοµένων
  Παράλληλα προβλέπεται η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του ΟΠΣ-ΑΔΕ και του ΓΕΜΗ, καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Οικονοµικών. Η ίδια δυνατότητα θα υπάρχει ανάμεσα στο ΟΠΣ-ΑΔΕ και σε άλλες βάσεις δεδομένων.
  Υποχρεωτικά μέσω της πλατφόρμας θα γίνονται οι διατυπώσεις γνωστοποίησης ή έγκρισης. Αυτές πρέπει να καταγράφονται απαραιτήτως και να δηµοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη µε υποχρέωση των αρµόδιων αρχών να ενηµερώνουν το σύστηµα.
  Με τον τρόπο αυτόν θα επιτευχθεί η πλήρης καταγραφή και το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα είναι το σηµείο αναφοράς όλων των επιχειρήσεων για να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή και επακριβώς τι απαιτείται για την οικονοµική τους δραστηριότητα.
  Ταυτόχρονα, καθορίζεται ότι τα πρότυπα φύλλα ελέγχου που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές πρέπει να δηµοσιεύονται απαραιτήτως στη διαδικτυακή πύλη. Ετσι, οι ελεγχόµενοι θα γνωρίζουν ακριβώς ποιο µπορεί να είναι το αντικείµενο ελέγχου για να ενισχυθούν η διαφάνεια και η εµπιστοσύνη µεταξύ διοικούµενου και ελεγκτικών αρχών.
  Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα αποτελέσει τη βασική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υλοποιηθούν το νέο σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων και το νέο πλαίσιο για την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς.
  Προφίλ και ιστορικό
  Εκεί θα υπάρχουν το πλήρες προφίλ και το ιστορικό των επιχειρήσεων από τη στιγμή της έναρξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
  Αποστολή του θα είναι να θα υποστηρίζει ηλεκτρονικά τις απαραίτητες ενέργειες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και τις διαδικασίες των ελέγχων που θα ασκούν οι συναρμόδιες αρχές.

  Οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία για τις διαδικασίες των γνωστοποιήσεων και των εγκρίσεων, θα έχουν άμεση εικόνα για την εξέλιξη όλων των διαδικασιών και θα μπορούν να διακινούν ηλεκτρονικά όλα τα σχετικά έγγραφα.
  Ταυτόχρονα, μέσα στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, στο προφίλ που θα δημιουργηθεί για κάθε επιχείρηση, εκτός από  πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εγκρίσεων και γνωστοποιήσεων, θα υπάρχει ενημέρωση και για τα αποτελέσματα των ελέγχων. 
  Ενας ακόμη βασικός στόχος του νέου συστήματος είναι ο καλύτερος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων (υπουργεία, ΟΤΑ και άλλες υπηρεσίες), ώστε να έχουν την ίδια σαφή εικόνα για τις διαδικασίες των γνωστοποιήσεων, των εγκρίσεων και των ελέγχων.
  Ετσι, οι λήψεις αποφάσεων για τη διεξαγωγή των ελέγχων και τον προγραμματισμό τους θα γίνονται με ορθολογικό τρόπο, οι έλεγχοι θα είναι πιο αποτελεσματικοί και θα υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρήσεων και ελεγκτικών μηχανισμών.

  Σε ισχύ το μεταβατικό σύστημα Notifybusiness

  Μέχρι τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, στον αέρα βρίσκεται ήδη το notifybusiness.gov.gr. Πρόκειται για ένα μεταβατικό πληροφοριακό σύστημα, με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, για την υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής της γνωστοποίησης που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4442/2016.

  Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4442/2016 και ιδίως στο καθεστώς της γνωστοποίησης υποχρεούνται να υποβάλουν γνωστοποίηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Το μέτρο έχει πανελλαδική εφαρμογή. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται προκειμένου η επιχείρηση να ενημερώνει τη διοίκηση για την έναρξη (φυσικής) λειτουργίας της δραστηριότητάς του.

  Στη γνωστοποίηση κοινοποιούνται όλα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και σχετίζονται με το προφίλ της επιχείρησης και τη φύση της οικονομικής δραστηριότητας. Τα επιμέρους δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία τηρούνται σε φάκελο στην εγκατάσταση.

  Αλλαγή φιλοσοφίας

  Μέσω του συστήματος, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μια γνωστοποίηση, να τροποποιήσει μια υφιστάμενη, να ακυρώσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα της επιχείρησης. Οι αρμόδιες αρχές (π.χ. υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπουργείο Περιβάλλοντος, υπουργείο Υγείας, περιφέρειες, δήμοι κ.λπ.) λαμβάνουν τις γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται προκειμένου να προγραμματίσουν και να ασκήσουν στη συνέχεια τα ελεγκτικά τους καθήκοντα.
  Το σύστημα είναι πολύ απλό στη χρήση του τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη διοίκηση και υποστηρίζει με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο την αλλαγή στη φιλοσοφία της αντιμετώπισης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον.

  Οι οικονομικές δραστηριότητες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα είναι: καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά μαζική εστίαση, κομμωτήρια, θέατρα και κινηματογράφοι), αποθήκες, τουριστικά καταλύματα, μεταποίηση τροφίμων και ποτών που σύντομα θα επεκταθεί σε όλη τη μεταποίηση (εγκατάσταση και λειτουργία), εξορυκτικές δραστηριότητες και σε διάστημα μερικών μηνών θα ενταχθούν και οι περιβαλλοντικές υποδομές.
  Η λειτουργία του ξεκίνησε τον Ιούνιο 2017 και έως σήμερα έχουν υποβληθεί 46.700 γνωστοποιήσεις από 42.500 μοναδικούς χρήστες (επιχειρήσεις).

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk