Σχεδόν αμετάβλητο, στο 4,19%, παρέμεινε τον Απρίλιο το επιτοκιακό περιθώριο (διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων – χορηγήσεων).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μη μεταβολή του μέσου επιτοκίου καταθέσεων στο 0,62%, όπως και του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο 4,48%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,52%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,96%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,29%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,97%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,03%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,08%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,52%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,90%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,85%.