Η κυπριακή Βουλή ψήφισε ομόφωνα σε νόμο δύο κυβερνητικά νομοσχέδια για την εναρμόνιση με ευρωπαϊκούς κανονισμούς αναφορικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

Με βάση την νέα νομοθεσία θα γίνονται αποδεκτές οι ηλεκτρονικές υπογραφές, οι ασφαλισμένες αποστολές εγγράφων και το σημαντικότερο θα μπορούν ηλεκτρονικά έγγραφα να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία στα δικαστήρια σε ποινικές και αστικές υποθέσεις, καθώς και σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία αυτή είναι μια από τις σημαντικές διαφοροποιήσεις, ότι δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να διασφαλίσει τη χρήση των ηλεκτρονικών σφραγίδων, των ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων και των ηλεκτρονικών εγγράφων ως αποδεικτικών στοιχείων σε όλες τις νομικές διαδικασίες.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορεί να εφαρμοστεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.