Τράπεζα Πειραιώς: Θετικό το τελικό κέρδος για το 2017

Θετικό αποτέλεσμα μετά από φόρους εμφάνισε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς το 2017, παρά το σχηματισμό υψηλών προβλέψεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στο πλαίσιο εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9.

Θετικό αποτέλεσμα μετά από φόρους εμφάνισε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς το 2017, παρά το σχηματισμό υψηλών προβλέψεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στο πλαίσιο εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9.
«Μετά από δύο χρόνια σταθεροποίησης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ανάπτυξη το 2017. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4%, η ανεργία υποχώρησε στο 21,5% και ο δείκτης οικονομικού κλίματος αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014» τόνισε σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της τράπεζας Γεώργιος Χαντζηνικολάου.
«Για το προσεχές μέλλον, αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ να αυξηθεί κατά περίπου 2%, από το 2018 και εφεξής. Ο καθοριστικός παράγοντας που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή θα είναι η ολοκλήρωση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής τον Αύγουστο 2018 και η εστίαση στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις για την επιστροφή στην κανονικότητα και θα αποτελέσουν αφετηρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη» σημείωσε σχετικά ο ίδιος.
Αναφερόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς υπογράμμισε ότι «έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές θετικές αλλαγές στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, καθώς η νέα διοικητική ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται υλοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας. Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών μας στόχων».
Και πρόσθεσε ότι «η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να συνδράμει στην ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, ουσιαστικό παράγοντα για αειφόρο, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου σημείωσε ότι «το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 βελτίωσε σημαντικά την κάλυψη των NPE/NPL και διευκολύνει την απομόχλευση του ενεργητικού και τη μείωση του κόστους κινδύνου από εδώ και στο εξής».
Ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι «η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ήταν υψηλή. Τα NPE και NPL τον Δεκέμβριο του 2017 υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από το υψηλό του Σεπ.2015, κατά 3,0 δισ. ευρώ και 3,7 δισ. ευρώ, στα 32,9 δισ. ευρώ και 20,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ξεπερνώντας τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί για το τέλος 2017, τόσο για τα NPE όσο και για τα NPL. Ο αρνητικός σχηματισμός νέων NPL στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά το 4ο 3μηνο 2017 στα -0,7 δισ. ευρώ (122 μ.β. επί των μεικτών δανείων)».
Επιπλέον, σημείωσε ότι «η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους της για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων.


Όσον αφορά στις πωλήσεις, η Τράπεζα έχει 2 έργα σε εξέλιξη:
α) 2,0 δισ. ευρώ(συμβατικών απαιτήσεων) επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και
β) 2,3 δισ. ευρώ (συμβατικών απαιτήσεων) μη εξασφαλισμένων καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων.
Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, Και οι δύο συναλλαγές αθροιστικά αναμένεται να έχουν επίπτωση την αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 κατά 20 μ.β. περίπου.

Τα βασικά μεγέθη του ομίλου

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων για την Τράπεζα και αποτελούν περισσότερο από το 94% των συνολικών καθαρών εσόδων της δραστηριότητας στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανθεκτικότητα παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ενεργητικού, και ανήλθαν σε 1.934 εκατ. ευρώ το 2017, οριακά μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση.
Για τον Όμιλο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 2.040 εκατ. ευρώ το 2017, μειωμένα κατά 2% έναντι του 2016.
Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo συνολικό κόστος άντλησης τους υποχώρησε στις 76 μ.β. κατά το 4ο 3μηνο, από 86 μ.β. στο 4ο 3μηνο του 2016, ενώ και η εξελισσόμενη μείωση της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση στα έσοδα τόκων.
Τα καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1.670 εκατ. ευρώ το 2017, κατά 5% χαμηλότερα έναντι του 2016 (1.765 εκατ. ευρώ), με τη θετική επίδραση από τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να αντισταθμίζεται από τη μείωση ενεργητικού και τη συμπίεση των επιτοκίων δανεισμού.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) των εγχώριων δραστηριοτήτων μας σταθεροποιήθηκε στις 271 μ.β. το 2017.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν το 2017 κατά 18% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα (20% σε επίπεδο Ομίλου) στα 348 εκατ. ευρώ.
Η ισχυρή αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες προμήθειες κυρίως από κάρτες, ενώ εφάπαξ καταβολή αμοιβής διατηρησιμότητας ύψους 35 εκατ. ευρώ για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο bancassurance καταγράφηκε το 3 ο 3μηνο 2017.
Κατά το 4ο 3μηνο του 2017 τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με αυτά του 4ου 3μήνου 2016.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν στις 53 μ.β. το 2017 από 49 μ.β. το 2016.

Μείωση εξόδων

Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1.150 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% έναντι του 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-6% ετησίως).
Η μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας σχετίζεται κυρίως με το κλείσιμο περαιτέρω καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς.
Το λειτουργικό κόστος του 4ου 3μήνου 2017 στην Ελλάδα έφτασε τα 306 εκατ. ευρώ επιδεικνύοντας τη συνηθισμένη εποχικότητα στο τέλος της χρονιάς. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Ελλάδα βελτιώθηκε στο 52% το 2017, από 55% την προηγούμενη χρονιά.
Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% στα 1.008 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 960 εκατ. ευρώ το 2016 (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους 77 εκατ. ευρώ πέρυσι από την πώληση ποσοστού στη VISA) κυρίως λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων και σημαντικής προόδου στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Οι επιδόσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 982 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 8% έναντι των 908 εκατ. ευρώ το 2016.
Οι προβλέψεις δανείων ύψους 1.128 εκατ. ευρώ το 4 ο 3μηνο 2017 έναντι 296 εκατ. ευρώ το 3ο 3μηνο, ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των επιπέδων κάλυψης.
Οι προβλέψεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν στα 1.928 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 933 εκατ. ευρώ το 2016. Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό επί των δανείων μετά από προβλέψεις στην Ελλάδα για το 2017, ανήλθε στις 464 μ.β. Καθαρό Αποτέλεσμα
Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά θετικό στα 2 εκατ. ευρώ το 2017. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό κέρδος ύψους 57 εκατ. ευρώ το 2017.
Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd και της Piraeus Bank Romania, σημείωσαν κατά το 2017 ζημίες 202 εκατ. ευρώ
Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 42,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 2017. Οι καταθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 40,9 δισ. ευρώ (+4% σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα της τάσης επιτάχυνσης της αποκατάστασης των εγχώριων καταθέσεων κατά το 2ο εξάμηνο του 2017 (+2,7 δισ. ευρώ), συμβάλλοντας στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά το ήμισυ στη διάρκεια του 2017, υποχωρώντας στα 9,7 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 από 20,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016.
Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 5,7 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 από 11,9 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, ενώ από την ΕΚΤ στα 4,0 δισ. ευρώ από 9,0 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω περί τα τέλη Μαρτίου 2018, με την χρηματοδότηση από τον ELA κάτω από τα 2 δισ. ευρώ
H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos διαμορφώθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2017 έναντι 6,0 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα υπόλοιπα ομολόγων EFSF/ESM λόγω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους: από 13,2 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο 2016 τα ομόλογα EFSF/ESM μηδενίσθηκαν στο τέλος Ιανουαρίου 2018.

Η επίπτωση των νέων προτύπων

Η επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 διαμορφώνεται σε 1,6 δισ. ευρώ.
Ο Όμιλος θα εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων που καταλήγουν σε επίπτωση 5% της εκτιμώμενης πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 για το 2018, αντιστοιχώντας σε επίπτωση περίπου 25 μονάδων βάσης στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1.
Ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου μετά την επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 διαμορφώθηκε την 1 η Ιαν. 2018 σε 15,4% λαμβάνοντας υπόψιν τις αποεπενδύσεις σε εξέλιξη.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9,5 δισ. ευρώ, ενώ τα εποπτικά κεφάλαια Common Equity Tier1 (CET-1) σε 7,5 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο τόσο των NPE όσο και των NPL μειώθηκε περαιτέρω για 9ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική ετήσια μείωσή τους ανήλθε σε 3,0 δισ. ευρώ και 3,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα, με το σύνολό τους να υποχωρεί στα 32,9 δισ. ευρώ και 20,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2017.
Οι δείκτες κάλυψης NPE/NPL από σωρευμένες προβλέψεις στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 διαμορφώθηκαν στα επίπεδα του 47% και 75% από 46% και 70% αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο 2017, ενώ σε pro-forma βάση για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 στο 52% και 83% αντιστοίχως.
Ο δείκτης NPE στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 ήταν στο 56%. Ο σχηματισμός νέων NPΕ προ διαγραφών του Ομίλου ανήλθε σε -0,3 δισ. ευρώ το 2017. Ο δείκτης NPL του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 υποχώρησε στο 35% (ομοίως στην Ελλάδα) έναντι 37,5% τον Δεκέμβριο 2016 σε επίπεδο Ομίλου και Ελλάδας.
O σχηματισμός νέων NPL προ διαγραφών, μετά από την αύξηση που είχε σημειωθεί το 1ο 3μηνο 2017 επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο για το υπόλοιπο της χρονιάς, και για τα σύνολο του 2017 διαμορφώθηκε σε -1,1 δισ. ευρώ
Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 διαμορφώθηκε στις 620 μονάδες (-40 σε ετήσια βάση), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στις 753 μονάδες (-168 σε ετήσια βάση).
Έτσι, η Τράπεζα υπερέβη το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017.
Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 σε 15.115 άτομα, από τα οποία τα 13.253 στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το 2017.
Ο Όμιλος στις αρχές του 2018, έθεσε σε εφαρμογή Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης, στο οποίο αιτήθηκαν συμμετοχή περίπου 1.150 εργαζόμενοι, και με προσδοκώμενο αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενη μείωση εξόδων κατά 45 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk