Στη σύσταση Γραφείου Επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών που θα ανήκει στη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε ο αρχηγός του Σώματος Βασίλειος Καπέλιος.
Οπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B 4786 – 29.12.2017), «συστήνεται στη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος Γραφείο Επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, υπαγόμενο απευθείας στον διευθυντή αυτής».

Αρμοδιότητες του νεοσύστατου γραφείου είναι η εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας και πλοϊμότητας των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος,η εποπτεία και παρακολούθηση προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
Ακόμα η τήρηση και επεξεργασία αρχείου ασφαλείας προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η σύνταξη διαταγών, εγκυκλίων και οδηγιών προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για την ενημέρωση και λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, η συνεργασία και αλληλογραφία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς, τις Ενοπλες Δυνάμεις, τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα συναφούς αντικειμένου, για θέματα επιχειρησιακής αξιοποίησης και ασφάλειας πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος, η ανάπτυξη κανονισμών και προτύπων για την επιχειρησιακή αξιοποίηση και την ασφάλεια πτήσεων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συμμετοχή ή μη και άλλων εναέριων μέσων.

Επιπλέον στις αρμοδιότητες συμπεριλαμβάνονται «η εξασφάλιση της πτητικής ικανότητας και ετοιμότητας των μέσων και του προσωπικού, η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των πτητικών δεδομένων, ώστε να αξιολογείται η πτητική ικανότητα των χειριστών, η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που αφορούν συμβάντα ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών στο προσωπικό, η σύνταξη εισηγήσεων για την πτητική και τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του, η έρευνα και μελέτη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η προώθηση σχετικών προτάσεων στην ηγεσία, η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας αναφορικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών, η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα είναι αρμόδια για την τήρηση Μητρώου Εκπαίδευσης των χειριστών και τεχνικών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος και τη σύνταξη εισηγήσεων για την εξέλιξη, την αξιοποίηση, τους διαθέσιμους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών και κάθε άλλη μεταβολή στην πτητική ή τεχνική τους ικανότητα, την εισήγηση προς την ηγεσία για την προμήθεια πτητικών μέσων και συναφούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με γνώμονα την εξασφάλιση της ολιγοτυπίας των συγκεκριμένων πτητικών μέσων, την οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων του Επιτελείου ΑΠΣ και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τον χειρισμό κάθε άλλου θέματος που αφορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης Διεύθυνσης.
Τα μη στελεχωμένα αεροσκάφη (drones) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 σε ειδική εκδήλωση στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας. Τότε ο κ. Καπέλιος στον χαιρετισμό του είχε σημειώσει: «Το πληροφοριακό σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους (mini UAV) που παρουσιάζεται και το οποίο προστέθηκε στον πυροσβεστικό στόλο αποκτήθηκε μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και αφορά το έργο «Ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς». Μέσω του έργου αυτού θα αναπτυχθεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης Πολιτών. Δηλαδή ένα σύστημα αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικό, που θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διαχείριση περιστατικών και πόρων, την παρακολούθηση θέσης του στόλου των οχημάτων της πανελλαδικά και παράλληλα την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ειδοποίησης προς τους πολίτες και άλλους οργανισμούς. Συγκεκριμένα το σύστημα αυτό θα παρέχει τη δυνατότητα της ψηφιακής καταγραφής των συμβάντων σε πανελλαδικό επίπεδο».

Και είχε προσθέσει: «Ετσι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και κάθε επιχειρησιακό κέντρο σε περιφερειακό επίπεδο θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα κάθε περιστατικό έχοντας στη διάθεσή του μια σειρά από πληροφορίες μείζονος σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξή του. Θα διαθέτει δηλαδή πληροφοριακό υλικό για τη γεωγραφική θέση του συμβάντος, τον αριθμό του προσωπικού και στόλου που επιχειρεί. Επίσης θα γνωρίζει πληροφορίες για τη μορφολογία του εδάφους, την καύσιμη ύλη και το οδικό δίκτυο που έχει κάθε φορά στη διάθεσή του ώστε να αξιολογούνται επικίνδυνα σημεία για την ασφάλεια προσωπικού και μέσων».

HeliosPlus