• Αναζήτηση
 • Xονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα

  Στην ανάπτυξη μιας χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην επέκταση αυτής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου εμπορίας φυσικού αερίου (regional gas hub), στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αερίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προχωρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργεία με τη ΔΕΣΦΑ.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Στην ανάπτυξη μιας χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην επέκταση αυτής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου εμπορίας φυσικού αερίου  (regional gas hub), στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αερίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προχωρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργεία με τη ΔΕΣΦΑ.
  Μεταξύ άλλων προβλέπονται η  διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη λειτουργία του Βάθρου Εξισορρόπησης (Balancing Platform) και η συμμετοχή από κοινού σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης χρηματιστηριακής αγοράς φυσικού αερίου, και ιδιαίτερα της ένταξης σε αυτήν του Βάθρου Εμπορίας (Trading Platform).
  Να σημειωθεί επίσης ότι οι υφιστάμενοι φορείς της ελληνικής αγοράς ενέργειας, ο ΛΑΓΗΕ, ως Διαχειριστής Αγοράς Ενέργειας, ο ΑΔΜΗΕ, ως Διαχειριστής των Δικτύων και των Αγορών Εξισορρόπησης, καθώς και η ΡΑΕ, ως Εποπτεύουσα Αρχή, έχουν αναλάβει, με βάση το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, την ευθύνη για τη λειτουργία, υποστήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό o ΛΑΓΗΕ και ο όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στοχεύουν:  
   
  Πρώτον, στη δημιουργία ενός χρηματιστηρίου ενέργειας με πολυμετοχική σύνθεση, στην οποία θα συμμετάσχουν κατ’ αρχήν οι δύο εταιρείες, στο οποίο θα ενταχθεί η διαπραγμάτευση των αγορών που προβλέπονται από το Target Model. Δεύτερον, στη δημιουργία ενός νέου εκκαθαριστικού οίκου ο οποίος θα αναλάβει την εκκαθάριση και τη διαχείριση κινδύνου των αγορών αυτών.

  Σύγκλιση των τιμών
  Βασικός στόχος του προαναφερόμενου σχήματος, πέραν της συμβολής του στην αποτελεσματικότερη και αμεσότερη προσαρμογή της ελληνικής αγοράς στον ευρωπαϊκό στόχο, είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας υπό ανταγωνιστικούς όρους του όλου εγχειρήματος, ικανοποιώντας παράλληλα τους συμμετέχοντες στην αγορά, επ’ ωφελεία των τελικών καταναλωτών.
  Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου εντός της οποίας θα διευκολύνονται οι διασυνοριακές συναλλαγές ώστε να προκύψει η προσδοκώμενη σύγκλιση των τιμών φυσικού αερίου στις επί μέρους χώρες-μέλη προωθούνται τα εξής:

  Πρώτον, η δημιουργία λειτουργικών χονδρεμπορικών αγορών αερίου οι οποίες θα αποτελούν αποτελεσματικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης της τιμής του αερίου με βάση τη σχέση προσφοράς και ζήτησης προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

  Δεύτερoν, η σύνδεση των χονδρεμπορικών αγορών αερίου ώστε η απρόσκοπτη ροή του αερίου από τα όρια της ΕΕ προς οποιαδήποτε από τις επί μέρους χονδρεμπορικές αγορές εντός της ΕΕ, καθώς και μεταξύ αυτών, ανάλογα με τη διαμορφούμενη προσφορά και ζήτηση, να μπορεί να εξασφαλίζει τη σύγκλιση σε επίπεδο ΕΕ της τιμής αερίου.
  Η σύζευξη – τόσο στο επίπεδο συναλλαγών αγοράς και πώλησης ενέργειας όσο και στο επίπεδο διασύνδεσης για τη μεταφορά και παράδοσή της (δίκτυα μεταφοράς) – των επί μέρους περιφερειακών αγορών θα οδηγήσει προοδευτικά στην επιδιωκόμενη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία