Θετικό αποτέλεσμα στο β΄ τρίμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς

Σε κέρδη γύρισε η Τράπεζα Πειραιώς στο β΄ τρίμηνο του 2017, επιτυγχάνοντας καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο ομίλου της τάξης των 7 εκατ. ευρώ.

Σε κέρδη γύρισε η Τράπεζα Πειραιώς στο β΄ τρίμηνο του 2017, επιτυγχάνοντας καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο ομίλου της τάξης των 7 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση της τράπεζας επέλεξε να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με συνέπεια ισοσκελισμένο αποτέλεσμα (break-even) για τον Όμιλο για την περίοδο του 1ου 6μήνου.
Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σημείωσε ότι «η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μεταξύ της Ελλάδας και των Θεσμών συνέβαλε στην άρση της οικονομικής αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε από την αρχή του 2017 και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανόδου».
Ο ίδιος κάνει αναφορά στο νέο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο μέχρι το 2020 με τίτλο «Αgenda 2020».
«Επικεντρωνόμαστε στην πειθαρχημένη εφαρμογή αυτού του σχεδίου, έχοντας προτεραιότητες τη μείωση του κινδύνου του ισολογισμού, την επανεστίαση/επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων, την εφαρμογή ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, τη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, την ενίσχυση των λειτουργιών παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων και, τέλος, την υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης».
Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι «η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα («Piraeus Bank») κατέγραψε κέρδη ύψους 217 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο, επιτυγχάνοντας απόδοση ενεργητικού 1,1%, η οποία αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της κύριας δραστηριότητάς μας και συνιστά ένδειξη για το τι μπορούμε να επιτύχουμε μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Τράπεζας».
Πρόσθεσε δε ότι «η «Piraeus Bank» απέφερε ένα αποδοτικό σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων κατά το 1ο 6μηνο, συμπεριλαμβανομένων καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου NIM, το οποίο διαμορφώθηκε στις 310 μ.β., εσόδων από προμήθειες επί του ενεργητικού στις 71 μ.β. και δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52%».
Από την άλλη πλευρά, το «Piraeus Legacy Unit» (PLU) κατέγραψε ζημίες ύψους 217 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο, ενώ μείωσε το επίπεδο σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά 1,0 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση.
Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, η μείωση του PLU θα επιταχυνθεί περαιτέρω μέσω προγραμματισμένων αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων, διαγραφών, αποεπενδύσεων και στοχευμένων πωλήσεων.
Τέλος ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι «με την ένταξή μου στην Τράπεζα Πειραιώς στα μέσα Απριλίου 2017, εργαζόμαστε εντατικά για την εφαρμογή του νέου μας στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα μας επιτρέψει να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα Πειραιώς σε μια από τις καλύτερες εμπορικές τράπεζες στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρό ισολογισμό, ικανό να παράγει βιώσιμα οικονομικά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς μας στόχους».
Τα βασικά μεγέθη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, τα βασικά της μεγέθη στο β΄ τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν ως εξής:
– Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις οργανικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των συνολικών καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε 518 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο, στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο (517 εκατ. ευρώ).
Για το 1ο 6μηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 1.036 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 92% των συνολικών καθαρών εσόδων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 956 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο.
– Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε 436 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο, χωρίς μεταβολή έναντι του 1ου 3μήνου 2017, επηρεαζόμενα θετικά από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση των δανειακών υπολοίπων και την προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα τόκων ήταν ελαφρά μειωμένα τόσο για τον Όμιλο όσο και για τις εγχώριες δραστηριότητες.
Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 61 μ.β. τον Ιούνιο 2017, κατά 4 μ.β. χαμηλότερο από τα τέλη του 2016, ενώ και η μειωμένη εξάρτηση από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση.
– To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε ελαφρώς το 2ο 3μηνο στο επίπεδο των 271 μ.β. έναντι 270 μ.β. του προηγούμενου 3μήνου, καταγράφοντας και στην Ελλάδα μικρή βελτίωση αντιστοίχου επιπέδου (271 μ.β. το 2ο 3μηνο από 270 μ.β. το 1ο 3μηνο).
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 82 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο, 2% υψηλότερα έναντι του 1ου 3μήνου και στα 162 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο, 7% υψηλότερα σε ετήσια βάση.
Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα 148 εκατ. ευρώ στο 6μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 7%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από αποδοχή καρτών, πληρωμών και εμβασμάτων.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το 2ο 3μηνο στις 51 μ.β. από τις 50 μ.β. το 1ο 3μηνο, ενώ παρόμοια τάση ήταν εμφανής και στις εγχώριες δραστηριότητες (50 μ.β. το 2ο 3μηνο από 49 μ.β. το 1ο 3μηνο).
– Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα 292 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5% έναντι του 2ου 3μήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης τόσο των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-8%), όσο και των δαπανών προσωπικού (-3%).
Η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται με παύση λειτουργίας επιλεγμένων καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες διαφημιστικές δαπάνες και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς.
Τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του προγράμματος αποχώρησης προσωπικού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2016.
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 1ο 6μηνο υποχώρησε στο 51% (50% το 2ο 3μηνο) από 56% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 49% το 1ο 6μηνο (47% το 2ο 3μηνο) από 54% ένα χρόνο νωρίτερα.
– Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 2ο 3μηνο αυξήθηκαν 16% στα 292 εκατ. ευρώ έναντι 252 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο πέρυσι λόγω αύξησης των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 4% και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 5% το 2ο 3μηνο σε ετήσια βάση.
Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 290 εκατ. ευρώ έναντι 242 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 20%. Στο 1ο 6μηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 14% ανερχόμενα σε 549 εκατ. ευρώ και στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 17% στα 534 εκατ. ευρώ
– Οι προβλέψεις δανείων το 2ο 3μηνο διαμορφώθηκαν σε 259 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν ίδιου ποσού το 1ο 3μηνο, ενώ ο δείκτης κάλυψης NPLs παρέμεινε σταθερός στο 68%.
Η αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον κατά το 1ο 6μηνο του έτους και η εξυγίανση υποθέσεων στο PLU δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους προβλέψεων, που ως ποσοστό επί των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε στις 223 μ.β. στο 2ο 3μηνο σε επίπεδο Ομίλου από 220 μ.β. στο 1ο 3μηνο.
– Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ισοσκελισμένο, με οριακό θετικό αποτέλεσμα ύψους 7 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο, σε σύγκριση με οριακή ζημία 7 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο.
Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό αποτέλεσμα ύψους 14 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο έναντι ζημίας 13 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την Piraeus Bank Beograd και την AVIS σημείωσαν κατά το 1ο 6μηνο ζημίες 75 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, από το 2ο 3μηνο 2017, οι δραστηριότητες της Τράπεζας στη Σερβία (Piraeus Bank Beograd και η τοπική θυγατρική leasing) έχουν επίσης ταξινομηθεί ως διακοπτόμενες.
– Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 40,9 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2017, μειωμένες κατά 1,4 δισ. ευρώ έναντι του Δεκεμβρίου 2016 (-3%), κυρίως λόγω εκροών στην Ελλάδα, ακολουθώντας παρόμοια τάση με την ελληνική αγορά την ίδια περίοδο του 2016.
Από τον Ιούνιο 2017 και μετά, η τάση αυτή αντιστράφηκε μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, με αποτέλεσμα τη θετική μεταβολή για το 2ο 3μηνο συνολικά.
Οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα 38,2 δισ. ευρώ (+150 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα 2,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2ου 3μήνου.
Η θετική τάση από τον Ιούνιο 2017 συνεχίζεται στο 3ο 3μηνο, με περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων άνω των 300 εκατ. ευρώ λόγω της βελτίωσης του καταναλωτικού κλίματος.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα σχεδόν υποδιπλασιάσθηκε κατά το τελευταίο 12μηνο, υποχωρώντας στα 15,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2017 από 26,8 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα και από 20,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016.
– Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 5,1 δισ. ευρώ το 1ο 6μηνο. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 10,3 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2017 από 11,9 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 5,5 δισ. ευρώ από 9,0 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
Η χρήση του ELA έχει μειωθεί περαιτέρω το 3ο 3μηνο στα 8,5 δισ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου. H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos διαμορφώθηκε στα 5,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2017 έναντι 6,0 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, αντικατοπτρίζοντας τις χαμηλότερες συμμετοχές των ομολόγων EFSF/ESM λόγω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους: από 13,2 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο 2016 τα ομόλογα EFSF/ESM μειώθηκαν στα 8,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2017.
– Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 62,0 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 46,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 58,9 δισ. ευρώ, ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα 3,1 δισ. ευρώ
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113% από 126% ένα έτος νωρίτερα και από 116% στο τέλος του 1ου 3μήνου 2017.
– Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 16,9%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,5%. Και οι δύο δείκτες είναι pro-forma για την πώληση της Piraeus Bank Beograd και της AVIS Ελλάς, ενώ είναι ελαφρώς υψηλότεροι σε τριμηνιαία βάση κατά 10 μ.β. και 20 μ.β. αντίστοιχα.
Στο τέλος Ιουνίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9,7 δισ. ευρώ ενώ τα εποπτικά κεφάλαια σε 8,8 δισ. ευρώ NPLs / NPEs & κάλυψη
– Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε σε 37,1% τον Ιούνιο 2017 (37,0% στην Ελλάδα) έναντι 37,8% το Μάρτιο 2017 τόσο για Όμιλο όσο και για Ελλάδα. Το υπόλοιπό τους μειώνεται για 7ο συνεχόμενο 3μηνο.
Η συνολική μείωσή τους στους τελευταίους 12 μήνες έφτασε τα 2,9 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο των NPLs να υποχωρεί στα 23,0 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2017.
Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου, μετά την αύξηση που σημειώθηκε το 1ο 3μηνο 2017, επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο, ακολουθώντας την τάση των τεσσάρων 3μήνων του 2016.
Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2017 ανήλθε στο 68% από 67% ένα χρόνο νωρίτερα.
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος Ιουνίου 2017 ήταν στο 52%, με κάλυψη από σωρευμένες προβλέψεις στο 45%. Η Τράπεζα επέτυχε τον στόχο των NPEs που έχει υποβάλει στον SSM για άλλο ένα συνεχόμενο τρίμηνο.
– Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου 2017 διαμορφώθηκε στις 639 μονάδες (μειωμένο κατά 10 καταστήματα σε τριμηνιαία και 39 καταστήματα σε ετήσια βάση), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στις 869 μονάδες (-70 καταστήματα σε ετήσια βάση).
Έτσι, ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας για 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, έχει ήδη επιτευχθεί.
Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 17.087 άτομα, από τα οποία τα 13.928 στην Ελλάδα.
Ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το τέλος του 2017 απαιτεί να μειωθεί σε 13.200 ως πλήθος εργαζομένων στην Ελλάδα, στόχος για την επίτευξη του οποίου η Τράπεζα καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια μέσω πωλήσεων μη βασικών δραστηριοτήτων αλλά και άλλων σχετικών ενεργειών.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Βηματοδότης Περί εκπροσώπων…έρημων και απρόσωπων Με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα πολιτικής κακοφωνίας και, αν μη τι άλλο, ατυχούς ενημέρωσης και... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
Helios Kiosk