Κλώντζα Όλγα
Οι όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), γνωστότερων ως drones, καθώς και της ειδικότητας εκπαιδευτή χειριστών καθορίστηκαν με τον Κανονισμό που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Ο νέος Κανονισμός στοχεύει να ρυθμίσει περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του πλαισίου πτήσεων ΣμηΕΑ (ΦΕΚ/Β/3152/30.9.2016), την ευρεία χρήση των drones στη χώρα μας, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας πτήσεων.
Ανάμεσα στους όρους που καθορίζει ο νέος Κανονισμός προβλέπεται ότι οι χειριστές που κάνουν επαγγελματική χρήση οφείλουν να είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ΣμηΕΑ συγκεκριμένης κατηγορίας (ανάλογα τη μέγιστη μάζα απογείωσης, οι άδειες χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες) που χορηγείται από την ΥΠΑ. Για την αδειοδότησή του ένας υποψήφιος επαγγελματίας χειριστής απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης σχετικού πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος από αδειοδοτημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο.
Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή drone είναι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, να διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων σε θέματα πολιτικής αεροπορίας, καθώς και πιστοποιητικό υγείας εν ισχύι ειδικής κατηγορίας, πολύ καλή γνώση αγγλικών (το επίπεδο εξαρτάται και από την κατηγορία της άδειας) και τέλος να επιτύχει σε πρακτική εξέταση. Αυτή περιλαμβάνει τέσσερις προσαπογειώσεις ΣμηΕΑ ενώπιον πιστοποιημένου εξαταστή.
Η ισχύς της άδειας χειριστή είναι τρία έτη και κατόπιν ανανεώνεται. Για την ανανέωση απαιτείται ο χειριστής τα τελευταία τρία χρόνια να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστο δέκα ώρες πτήσης, βεβαιωμένες από εκμεταλλευόμενο ΣμηΕΑ. Αναστολή της άδειας μπορεί να επιφέρει η μη κατοχή του πιστοποιητικού υγείας ή της βεβαίωσης αγγλικών που απαιτείται για την κατηγορία του, καθώς και εάν ο κάτοχος εμπλακεί σε ατύχημα.
Οι εκπαιδευτές
Επιπλέον, τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την ΥΠΑ, εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον εν λόγω Κανονισμό. Ακολουθώντας τις υψηλές προδιαγραφές και υιοθετώντας τις αρχές που έχουν τεθεί από ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς, αυτά πρέπει να διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, οπτικοακουστικά μέσα και ΣμηΕΑ που κατέχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά στην εκάστοτε κατηγορία.
Πτητική πείρα τουλάχιστον 80 ωρών πτήσης ως χειριστής θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος εκπαιδευτής, ο οποίος περνά και από πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εκτός από τεχνικές γνώσεις και αρχές διδασκαλίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχές κοινωνικής ψυχολογίας, αξιολόγησης των λαθών των μαθητευόμενων, διαχείρισης ρίσκου και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η θεωρητική εκπαίδευση καλύπτεται σε 20 ώρες και η πρακτική σε 10 ώρες πτήσης. Οι διαδικασίες αδειοδότησης τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εξεταστών είναι παρόμοιες.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΥΠΑ, ο νέος Κανονισμός θεσμοθετεί το πλαίσιο της επαγγελματικής χρήσης των drones στη χώρα μας, εξασφαλίζοντας την επαγγελματική δραστηριότητα των χειριστών τους, αλλά παράλληλα ενισχύει την ασφάλεια πτήσεων που αποτελεί θέμα πρωτίστης σημασίας για την ΥΠΑ.