Στα 17 εκατ. ευρώ ανέρχεται η ζημία της ΕΥΔΑΠ με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου από την επένδυση των διαθεσίμων της ύψους 20 εκατ. ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.
Η ΕΥΔΑΠ επισημαίνει ότι κατά τη σύνταξη, για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης, των 9μηνων Οικονομικών Καταστάσεων, αναγνώρισε την σχετική ζημία απομείωσης ποσού 17 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2016-30/9/2016 και τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής: αποτέλεσμα προ φόρων 30.946 χιλ. ευρώ και αποτέλεσμα μετά φόρων 18.923 χιλ. ευρώ.
Ως εκ τούτου, η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016 θα περιλαμβάνει την σχετική ζημία απομείωσης.
Αντιθέτως, όπως διευκρινίζει, στην εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση η ζημία (τότε ήταν περίπου 14 εκατ. ευρώ) δεν αναγνωρίστηκε αλλά η διαφορά αποτίμησης επηρέασε τα ίδια κεφάλαια και όχι την κερδοφορία, καθώς η επένδυση εντάχθηκε στην κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ
Μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο της ορθής και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει τα κάτωθι:
Στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2016-30/06/2016 η Εταιρεία ανέφερε ότι συμμετείχε στην ΑΜΚ της Attica Bank με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αυτή εντάχθηκε στην κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με την επίσημη τιμή του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την 30/06/2016. Οι ζημιές που προέκυψαν λόγω μεταβολής της εύλογης αξίας καταχωρήθηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα χωρίς να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου.
Ως εκ τούτου, στην Εξαμηνιαία Έκθεση 2016, δεν αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης ύψους 14.066 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα της εν λόγω περιόδου, που αφορά τη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της επένδυσης της Εταιρείας σε μετοχές της Attica Bank ΑΤΕ και του κόστους κτήσης αυτής, η οποία είχε καταχωρηθεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω λοιπών συνολικών εσόδων, σύμφωνα με την παρ. 67 του ΔΛΠ 39, παρότι υπήρχε αντικειμενική απόδειξη απομείωσής της, ήτοι σημαντική μείωση της εύλογης αξίας αυτής κάτω του κόστους κτήσης, σύμφωνα με την παρ. 61 του ΔΛΠ 39.
Η επίδραση που θα είχε η αναγνώριση της σχετικής ζημιάς απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2016-30/06/2016 σε ενοποιημένη και μη βάση σε βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:
Τα αποτελέσματα προ φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 14.066 χιλ. ευρώ ήτοι από 26.246 χιλ. ευρώ σε 12.180 χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 9.987 χιλ. ευρώ ήτοι από 17.314 χιλ. ευρώ σε 7.327 χιλ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια θα παραμείνουν αμετάβλητα.
Η σχετική ζημιά απομείωσης όπως διαμορφώνεται σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε 17.000 χιλ. (τιμή κλεισίματος μετοχής Attica Bank ATE 16/12/2016).
Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη, για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης, των 9μηνων Οικονομικών Καταστάσεων, αναγνώρισε την σχετική ζημία απομείωσης ποσού 17.000 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2016-30/9/2016 και τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής: αποτέλεσμα προ φόρων 30.946 χιλ. ευρώ και αποτέλεσμα μετά φόρων 18.923 χιλ. ευρώ.
Ως εκ τούτου, η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016 θα περιλαμβάνει την σχετική ζημία απομείωσης.