Εθνική: Νέο καινοτόμο χρηματοοικονομικό εργαλείο για τη στήριξη επιχειρήσεων

Ένα εξειδικευμένο αναπτυξιακό εργαλείο χρηματοδότησης που στηρίζει και προωθεί αλυσίδες αξίας στις οποίες συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις, προωθεί η Εθνική Τράπεζα με τον διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας».

Ένα εξειδικευμένο αναπτυξιακό εργαλείο χρηματοδότησης που στηρίζει και προωθεί αλυσίδες αξίας στις οποίες συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις, προωθεί η Εθνική Τράπεζα με τον διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας».
Αλυσίδα αξίας είναι το σύνολο των αλληλένδετων δραστηριοτήτων μέσω των οποίων μία επιχείρηση προσθέτει αξία σε ένα προϊόν.
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Τράπεζα, με ευρύτατη παρουσία του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, παρουσιάσθηκε η νέα πρωτοβουλία-προϊόν της Εθνικής «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας», που σε πρώτη φάση, προσφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε εφοδιαστικές αλυσίδες στον κλάδο της ναυτιλίας, κλάδο που απασχολεί το 6,4% του ενεργού εργατικού δυναμικού της χώρας. Σύντομα το προϊόν θα επεκταθεί και σε υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Κατά την εκδήλωση-παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας-προϊόντος της Εθνικής, η Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη μεταξύ άλλων τόνισε «προϋπόθεση για την βιώσιμη αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας αποτελεί η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών με τη σύμπραξη όλων των κοινωνικών εταίρων. Η Εθνική Τράπεζα με πρωτοβουλίες όπως αυτή της «Εθνικής Αλυσίδας Αξίας» δείχνει τον δρόμο».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων ότι «η Εθνική Τράπεζα έχει μακρά χρηματοδοτική παράδοση στις Ελληνικές επιχειρήσεις και για αυτό το λόγο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία των βασικών κλάδων της οικονομίας μας. Είναι σημαντικό κάθε χώρα να αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα αλλά και να τα ενισχύει συνεχώς. Μέρος της αξιοποίησης αυτής είναι και η εύρεση τρόπων διάχυσης των οφελών ενός κλάδου σε άλλους συνεργαζόμενους κλάδους και την ευρύτερη οικονομία».

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργος Σταθάκης επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία της Εθνικής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμβολική σημασία, τόσο επειδή αφορά στην παρουσίαση ενός νέου χρηματοδοτικού προϊόντος όσο και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος αυτού. Επιλέγουμε να προωθήσουμε λύσεις συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων.
Ερωτήσεις – απαντήσεις για τις αλυσίδες αξίας

1. Τι είναι οι Αλυσίδες Αξίας και ποια η σημασία τους στην οικονομία;
Αλυσίδα Αξίας είναι το σύνολο των αλληλένδετων δραστηριοτήτων μέσω των οποίων μια επιχείρηση προσθέτει αξία σε ένα προϊόν. Οι Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας (Global Value Chains) ουσιαστικά επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο τμήμα της διαδικασίας στο οποίο είναι καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές, χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα αγαθά και υπηρεσίες από άλλες επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται να αναπτύξουν όλες τις δραστηριότητες του κλάδου. Μια τέτοια διαδικασία ανάθεσης δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες μονάδες εντός μιας αλυσίδας αξίας δημιουργεί πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, καθώς κινητοποιεί και επικεντρώνεται σε συντελεστές παραγωγής οι οποίοι είναι πιο φτηνοί, πιο διαφοροποιημένοι και καλύτερης ποιότητας.

2. Τι είναι, τι προσφέρει και ποιες ανάγκες αγοράς καλύπτει το προϊόν «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας»;
Η «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας» είναι ένα εξειδικευμένο αναπτυξιακό εργαλείο χρηματοδότησης που στηρίζει και προωθεί Αλυσίδες Αξίας στις οποίες συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις. Το νέο αυτό προϊόν έρχεται να απαντήσει στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, όσον αφορά τόσο τη πρόσβασή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας όσο και την εν γένει ομαλή εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Συγκεκριμένα, με το προϊόν «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας» προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για την Ελληνική οικονομία και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, όπως:
· Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και άντληση ρευστότητας με χαμηλό κόστος.
· Υποβοήθηση της διείσδυσης, εδραίωσης και αύξησης της διαπραγματευτικής τους δυνατότητας σε σημαντικές εφοδιαστικές αλυσίδες και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
· Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εξαγωγικής τους ικανότητας.
· Επιμόρφωση στελεχών σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία .
3. Πώς μπορούν να ωφεληθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από τις Αλυσίδες Αξίας;
Η συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη σε πολλά επίπεδα: εξωστρέφεια, πρόσβαση σε δίκτυα και σε παγκόσμιες αγορές, περισσότερες χρηματοδοτικές δυνατότητες, μείωση κόστους χρηματοδότησης, πρόσβαση σε δεξιότητες, γνώσεις και τεχνολογίες. Ήδη σε πολλές χώρες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε εξειδικευμένα τμήματα των παγκόσμιων Αλυσίδων Αξίας, ενώ συμβάλλουν στις εξαγωγές των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.
4. Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το προϊόν «Εθνική Αλυσίδα Αξίας»;
Σε πρώτη φάση, η «Εθνική Αλυσίδα Αξίας» προσφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν ή θα συμμετέχουν σε εφοδιαστικές αλυσίδες και αλυσίδες αξίας στον κλάδο της ναυτιλίας. Πρόκειται για ένα κλάδο με ιδιαίτερη σημασία για την Ελληνική οικονομία, που απασχολεί το 6,4% του ενεργού εργατικού δυναμικού της χώρας μας. Σύντομα, το προϊόν θα επεκταθεί και σε υπόλοιπους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.
5. Πώς λειτουργεί το προϊόν «Εθνική Αλυσίδα Αξίας» στον κλάδο της ναυτιλίας;
Η «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας» λειτουργεί ως ένα είδος σύμπραξης μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας, εταιρειών του κλάδου της ναυτιλίας και προμηθευτών του κλάδου.
Συγκεκριμένα:

Οι εταιρείες του κλάδου της ναυτιλίας:
· Επιλέγουν/συστήνουν στα ναυπηγεία όπου ναυπηγούν πλοία τους, υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, τροφοδοσίας πλοίων και λοιπών κλάδων που συνδέονται με την ναυτιλία.
· Μεριμνούν ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιλέγονται να περιλαμβάνονται στα συμβόλαια που καταρτίζουν με τα ξένα ναυπηγεία για νέες κατασκευές ή επισκευές ποντοπόρων πλοίων και πλοίων κρουαζιέρας.

Οι προμηθευτές του κλάδου:
· Συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα με προϊόντα ή/και υπηρεσίες.
· Αναβαθμίζουν τα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις συμμετοχής τους στην εφοδιαστική αλυσίδα.
·
Η Εθνική Τράπεζα:
· Εξασφαλίζει πρόσβαση και επάρκεια χρηματοδότησης για ελληνικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργώντας πλεονέκτημα έναντι των ξένων ανταγωνιστών.
· Στηρίζει ανάγκες ρευστότητας που προκύπτουν από την αύξηση του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων που επιλέγονται.
· Διασφαλίζει πρόσβαση σε πιστοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιλέγονται αξιοποιώντας προγράμματα διεθνών οργανισμών όπως της EIB/ΕΙF, της EBRD και του IFC/World Bank.
· Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με προμηθευτές και τις τράπεζές τους, παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης και είσπραξης απαιτήσεων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιλέγονται.
6. Ποια είναι τα γενικά και ειδικά οφέλη που αντλούν οι ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το προϊόν «Εθνική Αλυσίδα Αξίας»;
Τα γενικά οφέλη που αντλούν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι:
· Χρηματοδότηση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραγγελία πρώτων υλών μέχρι την είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες.
· «Κλείσιμο» του σημαντικού χρηματοδοτικού κενού (funding gap) που υφίσταται για τις επιχειρήσεις.
· Απουσία επιβάρυνσης των ισολογισμών με δανειακές υποχρεώσεις (off balance sheet).
Τα ειδικά οφέλη που αντλούν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι:
· Στο επίπεδο της χρηματοδότησης απαιτήσεων (receivables financing):
ü Ευέλικτη ρευστοποίηση απαιτήσεων.
ü Βελτίωση ισολογισμών (off balance sheet) και αριθμοδείκτης Ημερών Ανοιχτής Πίστωσης (Days Sales Outstanding -DSO)
ü Βελτιστοποίηση προγραμματισμού αναγκών ρευστότητας (cash forecast).
ü Δυνατότητα αύξησης κύκλου εργασιών.
ü Δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την απελευθέρωση πιστωτικών ορίων, ασφαλιστικών ορίων η εσωτερικών ορίων αγοραστών.
· Στο επίπεδο της χρηματοδότησης υποχρεώσεων (payables financing):
ü Δυνατότητα προ-χρηματοδότησης προμηθευτών μέσω των εργαλείων πιστοδότησης.
ü Έκπτωση στην τιμή μονάδας της πρώτης ύλης λόγω εξόφλησης τοις μετρητοίς από ΕΤΕ.
ü Προσυμφωνημένο κόστος χρηματοδότησης αγοράς πρώτων υλών.
ü Προγραμματισμός υποχρεώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
ü Ενίσχυση σχέσης με στρατηγικούς προμηθευτές , ενίσχυση διαπραγματευτικής ικανότητας .
ü Βέλτιστη χρήση του κεφαλαίου κίνησης ( λειτουργικό κόστος).
ü Οργάνωση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές, ομαδοποίηση πληρωμών και βελτίωση της διαδικασίας συμφωνίας

7. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για το μέλλον των Αλυσίδων Αξίας;
Το μέλλον των Αλυσίδων Αξίας θα προσδιορισθεί από τέσσερεις παράγοντες :
· Την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων.
· Την βελτίωση στις τεχνολογίες παρακολούθησης και συντονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας που θα μειώσουν το κόστος της λειτουργικής και γεωγραφικής κατάτμησης.
· Την συνεχή αναβάθμιση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων παραγωγής που ενισχύουν την σημασία των πόρων με υψηλές εξειδικευμένες δεξιότητες καθώς και την επένδυση στις τεχνολογίες.
· Την μείωση της ψαλίδας των μισθών που αποδυναμώνει τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς των αλυσίδων αξίας σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους.
8. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα στις Αλυσίδες Αξίας και ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες συμμετοχής σε αυτές;
Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει την συμμετοχή της σε σημαντικές Αλυσίδες Αξίας με εφαλτήριο:
· Την πλεονεκτική γεωγραφική της θέση.
· Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
· Την αυξανόμενη εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
Κρίσιμους παράγοντες αποτελούν:
· Η ενσωμάτωση καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα προσδώσει σε αυτά υψηλή προστιθέμενη αξία.
· Η εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας και πιστοποίησης.
· Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
· Η αδιάλειπτη πρόσβαση στην πληροφορία και η αντίληψη του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε αυτό.
· Η σύσταση επιχειρηματικών συστάδων (clusters) για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση συνεργιών και την άντληση ωφελειών από οικονομίες κλίμακας.
9. Ποιες είναι οι τάσεις στη χρηματοδότηση των Αλυσίδων Αξίας;
· Η αξία τιμολογίων προς χρηματοδότηση στην ΕΕ κυμαίνεται γύρω από το 1 τρισεκ. ευρώ που αντιπροσωπεύει το 8% του ΑΕΠ της ΕΕ και πάνω από 8% του συνολικού τραπεζικού δανεισμού.
· Ανάπτυξη των εθνικών αλυσίδων αξίας με ρυθμούς 30% την τριετία 2012-2014 , τάση που αναμένεται να συνεχισθεί.
· Αυξανόμενη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων και τεχνολογίας για την διαχείριση της ρευστότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας/αλυσίδας αξίας.
· Μεγάλη προστιθέμενη αξία από την βέλτιστη διαχείριση end-to-end των ροών της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τις τράπεζες να παίζουν σημαντικό ρόλο υποστηρίζοντας επιχειρήσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση της ρευστότητας .
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk