Τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), η οποία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει βελτιωτικές παρεμβάσεις προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ), ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Η ΕΓΔΙΧ, η οποία συστήνεται με τον Νόμο 4389/2016, θα κινείται στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των δανειοληπτών. Έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου για την υποστήριξή τους, μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του δικτύου 30 τοπικών Κέντρων Ενημέρωσης –Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) και σχεδιάζει προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού καθώς και προώθησης των συμμετοχικών διαδικασιών.
Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, η ΕΓΔΙΧ θα συμβάλλει καθοριστικά στον καθορισμό του πλαισίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς συντάσσει την Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους προς έγκριση από το ΚΥΣΔΙΧ, με στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, συντονίζει το έργο των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων και υπηρεσιών και συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την Απόφαση Υ155 – ΦΕΚ 362/11-7-2016, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διορίστηκε ο Φώτης Κουρμούσης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα διετέλεσε Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους στο Γραφείο του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Το υπουργείο Οικονομίας εκτιμά ότι ο κ. Κουρμούσης διαθέτει εκτενή εμπειρία στην ολοκληρωμένη διοίκηση οργανισμών, με έμφαση σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αειφόρου ανάπτυξης. Εργάστηκε ως Ειδικός Σύμβουλος στην Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA), στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNDP), στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την προώθηση επενδύσεων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στο Υπουργείο Γεωργίας – Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. 2002.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει μετεκπαιδευτεί στο SAID Business School του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Είναι Διδάκτορας Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.