Ριζική αλλαγή των νόμων και των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ, από την ίδρυσή του έως σήμερα, προτείνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με έκθεσή του που απέστειλε στο υπουργείο Υγείας.

Η έκθεση συντάχθηκε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ, τον Μάιο του 2016, από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ειδικότερα, ο έλεγχος διενεργήθηκε σε επίπεδο προμηθειών πάσης φύσεως, μισθοδοσίας και οργάνωσης, για το σύνολο των πληρωμών του 2014. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 53 εκατομμύρια ευρώ, ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης των σχετικών υποχρεώσεων. Με άλλα λόγια, μέρος των πληρωμών που έγιναν το 2014 αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κέντρου παλαιότερων ετών. «Διευκρινίζεται ότι οι πληρωμές που καταγράφονται αφορούν δαπάνες που πληρώθηκαν εντός του 2014, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης των σχετικών υποχρεώσεων», σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Από το ποσόν των 53 εκατομμυρίων ευρώ, τα 5,8 εκατ. αφορούν τον τομέα της επικοινωνίας (εκστρατείες ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού, εκτυπώσεις ενημερωτικού υλικού, προβολή δράσεων μέσω ΜΜΕ κλπ) και περίπου 10 εκατ. ευρώ σε άλλες προμήθειες πάσης φύσεως, όπως φάρμακα, φύλαξη, καθαριότητα, τηλεπικοινωνίες, σίτιση ξενώνων, γραφική ύλη κ.λπ.

Τα υπόλοιπα αφορούν μισθοδοσία και άλλα λειτουργικά έξοδα. Από την έκθεση προκύπτει ότι για τις πληρωμές των προμηθευτών δεν υφίσταται μη νόμιμη καταβολή ή έλλειψη παραστατικού. Δηλαδή, δεν υφίσταται η έννοια του «μαύρου χρήματος», καθώς –όπως αναφέρεται- το σύνολο των πληρωμών του ΚΕΕΛΠΝΟ γίνεται μέσω τραπεζικών συναλλαγών βάσει παραστατικών.

Οι μη νόμιμες και αχρεώστητες καταβολές αφορούν αποκλειστικά αποδοχές του προσωπικού και επιδόματα των υπαλλήλων, τα οποία δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες για τον φορέα διατάξεις.

Τι δείχνουν τα ευρήματα
Ιδιαίτερα στον τομέα της «επικοινωνίας», στην έκθεση αναφέρεται ότι σε αυτή την έννοια περιλαμβάνονται δαπάνες για παραγωγή ενημερωτικού υλικού πάσης φύσεως, καθώς και η προβολή αυτού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), με αναθέσεις που γίνονται είτε τμηματικά είτε σε ολοκληρωμένα πακέτα (παραγωγή, αγορά διαφημιστικού χρόνου –χώρου κ.λπ) στο πλαίσιο διαχρονικών ή έκτακτων δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ (σ.σ γρίπη, AIDS, ιός Δυτικού Νείλου, κάπνισμα και πολλά χρόνια λοιμώδη νοσήματα).
Σε ότι αφορά τη δαπάνη της φύλαξης και καθαριότητας να σημειωθεί ότι καλύπτει δεκάδες δομές του υπουργείου Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ όχι μόνο στην Αττική αλλά στο σύνολο της Επικράτειας.
Συμπέρασμα
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ με στόχο τη διαπίστωση της χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού για την οικονομική χρήση 2014 και της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου αυτού, αναδείχθηκαν ουσιαστικά προβλήματα στην διοικητική του δομή, οργάνωση και λειτουργία, ελλείψει διατάξεων νόμων και κανονισμών, αρμοδιοτήτων και διαδικασιών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη εξαιρέσεων του φορέα από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την διαχείριση πόρων προερχόμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τη διενέργεια προμηθειών, και τα θέματα προσλήψεων και κατάστασης προσωπικού.
Τα ευρήματα συνοψίζονται στα εξής:
– Έλλειψη θεσμικού πλαισίου λειτουργίας (μη έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθρ. 20 του Ν. 3370/2005, έλλειψη κανονισμού προμηθειών κλπ).
– Προβληματική οργάνωση Υπηρεσιών (Δομή- λειτουργία – αρμοδιότητες).
– Μη τήρηση λογιστικών βιβλίων (σ.σ. στην έκθεση αναφέρεται ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15-3-2016 επιστολή της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών έχει – από την δήλωση έναρξης εργασιών του έως σήμερα- απαλλαγεί από αυτή την υποχρέωση).
– Μη τήρηση μητρώου Δεσμεύσεων (Π.Δ 113/2010)
– Προσλήψεις προσωπικού με διαδικασίες που δεν εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και αντικειμενικότητα ως προς τον τρόπο επιλογής.
– Ύπαρξη μεγάλου αριθμού απασχολουμένων σε τομείς πέραν του σκοπού του Φορέα (σ.σ. αναφέρεται στη διάθεση προσωπικού ΚΕΕΛΠΝΟ στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, λοιπές Μονάδες του ΕΣΥ κ.λπ).
– Μη νόμιμες και αχρεώστητες καταβολές αποδοχών σε προσωπικό – απασχολούμενους και χορήγηση επιδομάτων που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες για τον φορέα διατάξεις.
– Ανυπαρξία διαδικασιών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.
– Μη τήρηση κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης.
«Συνεπώς», σημειώνεται, «διατυπώνεται η άποψη ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα χρήζει ριζικών παρεμβάσεων και προτείνεται στο εποπτεύον υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών/ ΓΛΚ να εξετάσουν τη δυνατότητα κατάργησης όλων των εξαιρέσεων που έχουν ειδικώς θεσπισθεί για το ΚΕΕΛΠΝΟ».
Το «κενό» στην αγορά του κτιρίου
Στην έκθεση του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο θέμα της αγοράς του μοναδικού ακινήτου που βρίσκεται στην κυριότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ και στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες του Κέντρου. Το 2008 το κτίριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αγράφων 3-5 στο Μαρούσι, είχε αντικειμενική αξία -κατά την αγορά- 3.002.474,02 ευρώ. Ακολούθησε τότε αποτίμηση της αγοραίας αξίας από τρία μεσιτικά γραφεία της περιοχής και όχι από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών και κατέληξε σε αξία κτήσεως 17.449.267,50 ευρώ.
Το κτίριο αγοράστηκε το 2008, με δάνειο του ΚΕΕΛΠΝΟ και εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν εγκρίσεως του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τόσο επί της μετεγκατάστασης του ΚΕΕΛΠΝΟ (αριθμ ΔΥ8γ/γ.π. 48147/17-4-2008 έγγραφο υπουργού Υγείας) όσο και επί της λήψης του δανείου ύψους 17,5 εκατ. ευρώ για την αγορά και αποπεράτωσή του (αριθμ. ΔΥ8γ/αρ. πρωτ. 75161/30-05-2008 έγγραφο του υπουργού Υγείας).