Παραιτείται από τη Σύνοδο των Ορθοδόξων Εκκλησιών ο Πειραιώς Σεραφείμ

Την παραίτησή του από την Αγία και Μεγάλη Ιερά Σύνοδο των Ορθόδοξων Εκκλησιών, την πρώτη μετά το σχίσμα των Εκκλησιών του 1053, ανακοίνωσε ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, για λόγους τους οποίους αναφέρει σε μακροσκελή ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι διαφωνεί τόσο με τη θεματολογία όσο και με τη διαδικασία. Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Κρήτη. 

Την παραίτησή του από την Αγία και Μεγάλη Ιερά Σύνοδο των Ορθόδοξων Εκκλησιών, την πρώτη μετά το σχίσμα των Εκκλησιών του 1053, ανακοίνωσε ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, για λόγους τους οποίους αναφέρει σε μακροσκελή ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι διαφωνεί τόσο με τη θεματολογία όσο και με τη διαδικασία. Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Κρήτη.

Στην επιστολή του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, προκειμένου «? Πανορθόδοξος α?τή Σύνοδος νά ε?ναι ?γία καί Μεγάλη καί νά ?ποτελε? ?ερά συνέχεια τ?ν ?γίων Ο?κουμενικ?ν Συνόδων στόν 21ο α?ώνα καί ?πέκεινα», θα έπρεπε μεταξύ άλλων «να ?κλέξει, νά χειροτονήσει καί νά ?νθρονίσει στό πάλαι ποτέ περίπυστο Πατριαρχε?ο τ?ς Ρώμης καί τ?ς Δύσεως νέο ?ρθόδοξο Πάπα Ρώμης, καί ?ρθόδοξη ?εραρχία μή ?ναγνωρίζουσα τόν σημερινό καταληψία το? Πατριαρχείου τ?ς Δύσεως καί α?ρεσιάρχη κ. Φραγκ?σκο».

Ολόκληρη η επιστολή Σεραφείμ

«?πειδή κατά τόν Θε?ο ?πόστολο Πέτρο ?φείλομεν νά ε?μεθα «?τοιμοι δ? ?ε? πρ?ς ?πολογίαν παντ? τ? α?το?ντι ?μ?ς λόγον περ? τ?ς ?ν ?μ?ν ?λπίδος μετ? πραΰτητος κα? φόβου συνείδησιν ?χοντες ?γαθήν, ?να ?ν ? καταλαλο?σιν ?μ?ν ?ς κακοποι?ν, καταισχυνθ?σιν ο? ?πηρεάζοντες ?μ?ν τ?ν ?γαθ?ν ?ν Χριστ? ?ναστροφήν. κρε?ττον γ?ρ ?γαθοποιο?ντας, ε? θέλοι τ? θέλημα το? Θεο?, πάσχειν ? κακοποιο?ντας (Α΄ Πέτρου 3,15-18), δημοσιοποι? το?ς λόγους παραιτήσεώς μου ?πό τήν συμμετοχή μου στήν ?κπροσώπηση τ?ς ?γιωτάτης ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος στήν συγκληθησομένη ?γία καί Μεγάλ? Σύνοδο. ? ?πόφασις τ?ς προλαβούσης ?κτάκτου Συνόδου τ?ς ?εραρχίας τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος μο? παρε?χε α?τό τό δικαίωμα συμμετοχ?ς κατόπιν τ?ς παραιτήσεως τ?ν πρό ?μο? κατά τά πρεσβε?α Σεβασμιωτάτων ?γίων ?δελφ?ν.

Παραιτήθην προφορικ?ς ?νώπιον τ?ς προλαβούσης ?εραρχίας γιά λόγους συνειδήσεως καί ε?δικώτερα διότι διαφων? καί διά τήν θεματολογία τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου καί διά τήν διαδικασία. Διαφων? διά τήν θεματολογία διότι μετά 93 χρόνια προετοιμασίας μι?ς Πανορθοδόξου Συνόδου ? ?νασχόλησίς της μέ ο?σιωδ?ς λελυμένα θέματα ?πό τήν Πατερική καί Κανονική μας Παράδοση, ?πως τ?ς Νηστείας καί το? Γάμου, μόνον δυστυχ?ς θυμηδία προκαλε?. Διαφων? καί μέ τήν ?παράδεκτη θέση το? κειμένου περί τ?ν μεικτ?ν γάμων, πού προάγει τόν λεγόμενο λαϊκό συγκρητιστικό ο?κουμενισμό, καί διαφων? ?πίσης ριζικά μέτά ?λλα δύο ψηφισμένα κείμενα τ?ν προσυνοδικ?ν διασκέψεων «Σχέσεις τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον» καί «? ?ποστολή τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας ?ν τ? συγχρόν? κόσμ?.» ?άν πράγματι έπεδιώκετο ? Πανορθόδοξος α?τή Σύνοδος νά ε?ναι ?γία καί Μεγάλη καί νά ?ποτελε? ?εράσυνέχεια τ?ν ?γίων Ο?κουμενικ?ν Συνόδων στόν 21ο α?ώνα καί ?πέκεινα, διακηρύσσουσα ?τι «?δοξε τ? ?γί? Πνεύματι καί ?μ?ν», ?φειλε στοιχο?σα στό πνε?μα καί τό γράμμα τ?ν ?γίων καί Θεοφόρων Πατέρων νά ?ποφασίσ? τά ?κόλουθα :

α) Νά ?ναγνωρίσει τίς θεωρούμενες ?π? ?λους το?ς ?ρθοδόξους δύο Συνόδους το? ?νάτου κα? δεκάτου τετάρτου α??νος ?ς Ο?κουμενικές, δηλ. τήν Η/ ?π? Μ. Φωτίου, το? 879-880, κα? τήν Θ/ ?π? ?γίου Γρηγορίου το? Παλαμ?, το? 1351, ο? ?πο?ες, κατεδίκασαν ? μ?ν πρώτη τ? Filioque καί τό πρωτε?ο το? Πάπα ?ς α?ρέσεις, ? δ? δεύτερη τ?ν περ? κτιστ?ς Θείας Χάριτος καί ?νεργείας α?ρεση, διότι δι’ α?τ?ς προσβάλλεται ? σχέσις το? Θεο? πρός τήν κτίσιν Του καί ?ργανικ?ς ?νταλλάσσεται ? ?πουσία το? ?γίου Πνεύματος μέ τό ?λάθητο καί τό πρωτε?ο ?νός ?νθρώπου, καί ?πομένως κα? τ?ν Παπισμό ?ς α?ρεση. Νά ?πικαιροποιήσει καί ?πικυρώσει τίς ?ποφάσεις τ?ς Συνόδου τ?ς Κωνσταντινουπόλεως (1282-1284) διά τ?ν ?ποίων ?κυρώθηκε ? ψευδοένωσις τ?ς Λυών καί τ?ς Μεγάλης Συνόδου.

(1484) διά τ?ς ?ποίας ?κυρώθηκαν ο? ?ποφάσεις τ?ς ληστρικ?ς Συνόδου Φεράρας-Φλωρεντίας. Να καταδικάσει τό ψευδοπέτρειο δόγμα, πού στηρίζεται σέ πλαστογραφημένα στοιχε?α (ψευδοκωνσταντίνειος δωρεά, ψευδοπιπίνειος δωρεά, ψευδοϊσιδώρειες διατάξεις, ψευδοκλημέντεια) καθώς καί τίς διδαχές τ?ν ψευδοσυνόδων I καί II Βατικαν?ς καί νά ?ριοθετήσ? τήν θέση το? πρώτου στήν ?κκλησία, ? ?πο?ος κατά τόν 34ον Κανόνα τ?ν ?γίων ?ποστόλων, πού ?χει Ο?κουμενικήν ?ναγνώρισιν (9ος?ντιοχείας, 1ος Δ΄, 2ος ΣΤ΄ καί 1ος Ζ) ε?ναι PrimusinterPares καί ?χι PrimussineParibus.

β) Νά ?κλέξει, νά χειροτονήσει καί νά ?νθρονίσει στό πάλαι ποτέ περίπυστο Πατριαρχε?ο τ?ς Ρώμης καί τ?ς Δύσεως νέο ?ρθόδοξο Πάπα Ρώμης, καί ?ρθόδοξη ?εραρχία μή ?ναγνωρίζουσα τόν σημερινό καταληψία το? Πατριαρχείου τ?ς Δύσεως καί α?ρεσιάρχη κ. Φραγκ?σκο (HorheBergolio). ?τσι, θά ?λύοντο τά προβλήματα το? Παπισμο? καί τ?ς Ο?νίας.

γ) Νά ?νιδρύσει Α?τοκέφαλες ?κκλησίες στήν Ε?ρώπη, ?μερική, Καναδ? καί Α?στραλία, λύουσα ?ριστικ?ς τό θέμα τ?ς Διασπορ?ς, καί τό σκάνδαλο τ?ν ?παλλήλων δικαιοδοσι?ν πού προάγει τήν α?ρεση το? ?θνοφυλετισμο? καί πού δέν θεραπεύεται μέ τό ?μίμετρο τ?ν ?πισκοπικ?ν Συνελεύσεων. ? ?πόφασι α?τήθά ?πεδείκνυε τόν φιλοδυτικισμόν τ?ς ?ρθοδόξου Καθολικ?ς ?κκλησίας, ? ?ποία δέν ?ντιμάχεται πρόσωπα καί τόπους ?λλά τήν πλάνη καί τήν κακοδοξία πού χωρίζουν ?πό τόν Πανάγιον Θεόν.

?ταν καταγγέλεται τό ε?δεχθές κακούργημα τ?ς παιδοφιλίας πού θεσμοθέτησε τό Συνταγματικό Δικαστήριο τ?ς ?λλανδικ?ς πολιτείας ?ναγνωρίζοντας κομματικό σχηματισμό (PVDF) πού ?χει α?τό τό χυδαίο πρόταγμα, ? ?ταν καταγγέλεται ? ?πύθμενης κακότητος χυδαιότητα τ?ς κτηνοβασίας, πού ?χει θεσμοθετηθε? στή Γερμανική πολιτεία, ? ?ταν καταγγέλεται ? ?νατροπή τ?ς ?νθρώπινης ?ντολογίας μέ τήν θεσμοθέτηση τ?ς ψυχοπαθολογικ?ς ?κτροπ?ς τ?ς ?μοφυλοφιλίας στό λεγόμενο Δυτικό κόσμο, δέν στηλιτεύονται τά πρόσωπα ?λλά ? θεσμοθέτησις τ?ς ?νομίας. ?σφαλ?ς ?ς πρόσωπα ?κτιμ?νται βαθύτατα ? Φραγκ?σκος τ?ς ?σσίζης, ? Θηρεσία τ?ς ?βιλα, ? ?ωάννης το? Σταυρο?, ? Θηρεσία το? βρέφους ?ησο? καί ? Κάρολος ντε Φουκώ, καί ?λλοι γιά τόν μυστικισμό τους καί τήν ?γάπη τους πρός τόν Χριστόν.

?γιοι ?μως δέν μπορε? νά θεωρο?νται διότι ?άν μετε?χαν στήν ?κτιστη ?διότητα το? Θεο?, τήν ?γιότητα, θά ?πληροφορο?ντο δι’ ?γίου Πνεύματος γιά τίς κακοδοξίες καί στρεβλώσεις τ?ς ?ποκαλυφθείσης ?ληθείας καί θά κατήγγειλον α?τές καί θά ?ννο?ντο μετά τ?ς ?κκλησίας. ? ?πόφασι α?τή θά ?πεδείκνυε τό ?ωλοκαί ?νεπέρειστο τ?ν κατηγορι?ν ?τι δ?θεν ?πιδιώκεται ? ?γκλωβισμός τ?ς ?ρθοδόξου Καθολικ?ς ?κκλησίας στόν «μικρόκοσμόν της»?ν? ?ντιθέτως ?ξαγγέλλεται δι’ α?τ?ς ? ?ληθής Ε?αγγελικός καί Πατερικός «ο?κουμενισμός», πού ?ναλύεται σέ ?μπονη διακήρυξητ?ς ?ποστολικοπαραδότου καί ?γιοπατερικ?ς ?ληθείας μέ τήν στηλίτευση τ?ν κακοδοξι?ν καί τ?ν παντοειδ?ν α?ρέσεων.

δ) Νά ?κολουθήσει τήν Πατερική ?δό μαχίμου ?πανευαγγελισμο? τ?ς Ο?κουμένης, ?ς προείπομεν, μέ τήν δημιουργία δορυφορικ?ς πλατφόρμας γιά τήν ?ρθόδοξη μαρτυρία σέ 100 γλ?σσες. Μέ τόν τρόπο α?τό, θά κονιορτοποιο?σε τίς διαμονικές ψευδοθρησκε?ες καί α?ρέσεις μέ παγκόσμιο λόγο καί πατερική παρρησία, θά ?δόξαζε τόν Θεό καί θά διεσφάλιζε τόν ?νθρωπον καί τά πραγματικά δικαιώματά του.

ε) Νά λύση τό ?μερολογιακό καί ?ορτολογικό με?ζον θέμα, πού διασπ? ?ναποδράστως τή λειτουργική ?νότητα τ?ς ?ρθοδόξου Καθολικ?ς ?κκλησίας καί πού κατά τρόπον ?ντικανονικόνθεσμοθέτηθηκε στήν ?κκλησίαα?τή ? ?παράδεκτη λειτουργική διάσπασις, μέ τό γνωστό Συνέδριον το? 1923,?πί Μακαριστο? Πατριάρχου Κων/πόλεως κυρο? Μελετίου Μεταξάκη.

Διαφων? καί μέ τήν διαδικασίαν πού προσβάλλει τό ?πισκοπικόν ?πούργημα καί μεταβάλλει τήν ?γία καί Μεγάλη Σύνοδο σέ ο?σιαστικά διευρημένη Σύνοδο Προκαθημένων, πού προδήλως παραβιάζει τό 34ο Κανόνα τ?ν ?γίων ?ποστόλων, διότι ε?ναι κανονικ?ς ?παράδεκτον νά ?κυρώνεται ? ψ?φος κάθε ?πισκόπου καί ? ?λευθέρα ?κφρασις τ?ς γνώμης του καί νά «?μογενοποιε?ται» ?ντικανονικ?ς ? ψ?φος τ?ν ?πισκόπων τ?ς ?κκλησίας.

?πιπροσθέτως ? τραγελαφική α?τή διαδικασία χαρακτηρίζεται ?πό παλιν?δία καί ?ντιφατικότητα, διότι ?ν?στόν ψηφισθέντα -?κτός ?π’ τό Πατριαρχε?ον ?ντιοχείας- κανονισμόν λειτουργίας τ?ς ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου προβλέπεται ? ?ρχή τ?ς ?μοφωνίας διά τήν λ?ψιν τ?ν ?ποφάσεων, στηλιτεύεται ? ?λληλένδετη πρός τήν ?ρχή τ?ς ?μοφωνίας ?ρχή τ?ς ?ρνησικυρίας (veto) ?πό τήν ?ρμηνεία το? Παναγιωτάτου Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στήν Σύναξη τ?ν Προκαθημένων (Γενεύη 22-1-2016) κεφ. 2, παρ. δ΄, πού ο?σιαστικά καταργε? τήν ?ρχή τ?ς ?μοφωνίας καί ε?σάγει τήν ?ρχή τ?ς πλειοψηφίας. Ε?ναι χαρακτηριστική ? θέσις το? Παναγιωτάτου Ο?κουμενικο? Πατριάρχου :

«Τέλος, καθίσταται ?ναγκα?ον ?πως διευκρινηθ? ?ν ζήτημα, τ? ?πο?ον προέκυψε, καθ’ ?μ?ς ?προσδοκήτως, ?τοι τ? ?ρώτημα περ? το? ?κριβο?ς νοήματος το? ?ρου ?μοφωνία (consensus), τ?ν ?ποίαν ?πεδέχθημεν ?ς τρόπον λήψεως ?ποφάσεων τόσον κατ? τ?ν προετοιμασίαν ?σον κα? κατ? τ?ς ?ργασίας τ?ς ?γίας κα? Μεγάλης Συνόδου. ?π? το? θέματος τούτου δέον ν? διευκρινηθ?σι τ? ?κόλουθα ζητήματα :

Πρ?τον, ? ?ννοια τ?ς ?μοφωνίας ?ς consensus, κα? ?χι ?ς unanimity, ?χει διεθν?ς τ?ν ?ννοιαν ?τι ??ν μία ? περισσότεραι ?ντιπροσωπίαι διαφωνήσουν πρ?ς μίαν συγκεκριμένην πρότασιν κα? διατυπώσουν ?δίαν τοιαύτην, δέον ν? καταβληθ? προσπάθεια ?ποδοχ?ς τ?ς ?π? τ?ν ?ντιπροσωπι?ν τούτων γνώμης ? προτάσεως, ε?ς περίπτωσιν ?μως κατ? τ?ν ?ποίαν δ?ν ?πιτευχθ? συναίνεσις (consensus) ?π? τ?ς ?ντιπροτάσεως, τότε ? διαφωνία α?τη, ?φ’ ?σον ο? διαφωνο?ντες ?πιμένουν, καταγράφεται ?λλ? δ?ν ?κυρώνει τ?ν πρ?ς ?ν ?π?ρξεν ? διαφωνία ?ρχικ?ν θέσιν, κα? ο? διαφωνο?ντες ?πογράφουν τ? ?ρχικ?ν κείμενον, καταγράφοντες, ??ν θέλουν, τ?ν διαφωνίαν των. ??ν ?πάρξ? ?ρνησις ?πογραφ?ς το? κειμένου, το?το θ? ?σήμαινεν ?ρνησικυρίαν (veto), πρ?γμα τ? ?πο?ον θ? ?δήγει ε?ς ?διέξοδον.

Δεύτερον ζήτημα, τ? ?πο?ον δέον ν? διευκρινηθ?, ε?ναι ??ν ? ?μοφωνία ?ναφέρεται ε?ς το?ς παρόντας κατ? τ?ς ?ργασίας ?ν?ς σώματος ? ?παιτ? τ?ν φυσικ?ν παρουσίαν ?λων τ?ν μελ?ν το? σώματος.».

?πομένως ?άν ?σχύσει ? πρόθεσις καί ? σκέψις το? Παναγιωτάτου Ο?κουμενικο? Πατριάρχου, καμμία τροποποίησι τ?ν ?δη ψηφισμένων κειμένων δέν πρόκειται νά γίνει ?ποδεκτή καί κανένα κείμενο δέν πρόκειται νά ?ποσυρθε? καί κατά τα?τα ? παρουσία τ?ν Μακαριωτάτων καί Σεβασμιωτάτων Συνέδρων θά ε?ναι διακοσμητικο? χαρακτ?ρος.

Διαφων? πλήρως μέ τό ψηφισθέν ?πό τήν Ε΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη κείμενο «Σχέσεις ?ρθοδόξου ?κκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» διότι γέμει ?πό ?σάφειες, ?πό «τεχνικούς ?ρους» καί ?πό μεγάλες ?ντιφάσεις. ?να κείμενο Πανορθοδόξου Συνόδου θά ?πρεπε νά ε?ναι ?ερή συνέχεια τ?ν ?ερ?ν κειμένων τ?ν ?γίων Ο?κουμενικ?ν Συνόδων, πού παραδίδεται στή ?στορία πρός ?γιασμόν καί σωτηρία το? ?νθρωπίνου Γένους, καί ?χι ?να φαιδρό συμπίλημα ?ντιφάσεων καί ?σαφει?ν. Διερωτ?μαι, κατά τήν μακράν ?στορικήν περίοδον τ?ν χιλίων διακοσίων χρόνων, ?άν ?ριθμήσωμεν ?πό τ?ς Ζ΄ Ο?κουμενικ?ς Συνόδου, ? τ?ν ?ξακοσίων ?πό τ?ς Θ΄ Ο?κουμενικ?ς Συνόδου, δέν ?πήρξαν α?ρέσεις καί κακοδοξίες στόν χριστιανικό κόσμο, πού θά ?πρεπε ? ?κκλησία νά καταγνώσει;

? ?ντβεντισμός, ? φυλλαδική ?ταιρεία «Σκοπιά» πού α?τοπροσδιορίζεται ?ς «χριστιανική ?κκλησία μαρτύρων το? ?εχωβ?», ? Πεντηκοστιανισμός, ? Χριστιανική ?πιστήμη, ? Θεοσοφία πού παρουσιάζει τόν Χριστόν ?ς «χρηστική κατάσταση», ? Τεκτονισμός πού παρασιτε? ?ναισχύντως στίς χριστιανικές κοινωνίες ?ν? ε?ναι ?ωσφορικός παγανιστικός ?ποκρυφισμός (κατά τά ?σωτερικά κείμενα τ?ς ?δίας τ?ς μασωνίας), ο? κατά τήν δεύτερη χιλιετία κακοδοξίες το? Παπισμο? (πρωτε?ο, ?λάθητο, καθαρτήριο, ?ξιομισθίαι, ?πέρτακτα ?ργα, ?σπιλη σύλληψη, ?νσώματος ?νάληψις τ?ς Παναγίας, δικανική ?κανοποίησις Θ. Δικαιοσύνης κλπ.), ο? διάφορες Προτεσταντικές παραφυάδες μέ τό πολυποίκιλο α?ρετικό δογματικό περιεχόμενο (Βαπτισταί, Μορμόνοι, Κουάκεροι, Μενονίτες, Συναθροισταί, Μεθοδισταί κλπ.), δέν θά ?πρεπε νά καταγνωσθο?ν ?πό τήν ?κκλησία Συνοδικ?ς; Ε?ναι ?κπληκτικά παράδοξο?τι στό συγκεκριμένο κείμενο δέν ?πάρχει ? παραμικρή άναφορά σ’ α?τές τίς πραγματικότητες, γιά τίς ?ποίες ? ?κκλησία Συνοδικά δέν ?χει ?ρθρώσει ?πίσημον λόγον, ?ς νά μήν ?νεφύησαν α?ρέσεις καί κακοδοξίες κατά τήν Β΄ χιλιετίαν.

Παρηκολούθησα μία ?διοφυεστάτη ?νάλυσι ?πό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον στό Ρ/Σ τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος, τ?ς κακοδοξίας τ?ς ?σπίλου συλλήψεως, πού «?δογμάτισε» ? Πάπας Πίος ? Θ΄ τό 1854 καί πού ?π?ρξε «πρόβα generale» γιά τήν θεσμοθέτηση το? πρωτείου καί το? ?λαθήτου τό 1870, ?πό τήν IΒατικανή ψευδοσύνοδο. ?πί τ?ς κακοδοξίας τ?ς ?σπίλου συλλήψεως τ?ς Θεοτόκου, ? ?ποία ?κυρώνει τήν ?νσαρκο ο?κονομία το? Θεο? Λόγου, διότι ?άν ?γεννήθη ?σπίλως, ? Θεοτόκος θά συνελήφθη καί ?νηδόνως καί κατά τα?τα ?πομειώνεται ? ?νανθρώπησις το? Θεο? Λόγου, θεμελιώθηκε ? Λούρδη διά νά ?πάρξει δ?θεν θεόθεν ?πιβεβαίωσις, διότι ? Βερναρδέτη Σουμπιρού πού δ?θεν «ε?δε» τήν ?περαγίαν Θεοτόκον ?ς «λευκήν Κυρίαν» τό 1858, ?λαβε τήν ?πάντηση στό ?ρώτημα ποία ?το, «Ε?μαι ? ?σπίλως συλληφθε?σα». Διερωτ?μαι ? ?κκλησία δέν θά ?πρεπε ?λες α?τές τίς ?παράδεκτες νοθεύσεις τ?ς ?ληθείας, Συνοδικ?ς νά τίς καταδικάσει;

Στό συγκεκριμένο κείμενο γίνεται συνεχής ?ναφορά στήν ?ξία το? διαλόγου μέ τήν ?τεροδοξία καί διαβάζοντάς το ?χει κανείς τήν α?σθηση ?τι ε?σέρχεται σέ μία «μηχανή το? χρόνου» καί βρίσκεται στίς ?ρχές το? 20ου α?ώνος, ?ταν ?πνεε ? ?νεμος α?σιοδοξίας γιά τήν ?νωση μέ τήν ?κκλησία, τ?ν ?ποσχισθέντων ?πό Α?τήν. Δυστυχ?ς ?μως ο? λεγόμενοι θεολογικοί διάλογοι ?χουν σχεδόν τελειώσει ? ?χουν συμπνιγε? στήν σατανική ?μμονή καί ?μετανοησία τ?ν κακοδόξων ? στήν χειροτονία γυναικ?ν στό ?διότυπο ?ερατε?ο τους καί στήν θεσμοθέτηση τ?ς ψυχοπαθολογικ?ς ?κτροπ?ς τ?ς ?μοφυλοφιλίας πού ?νατρέπει τήν ?νθρώπινη ?ντολογία καί φυσιολογία. Ε?ναι ?πόλυτος ? μαρτυρία ?π’ α?τ?ν τ?ν ?ρθοδόξων συμπροέδρων τ?ν διεξαγομένων θεολογικ?ν διαλόγων, ?ς λόγου χάριν το? Σεβ. Σασίμων κ. Γενναδίου (29/8 -3/9/2015, Σύναξις ?εραρχίας Ο?κουμενικο? Θρόνου). Καμμία ?ποτίμησις λοιπόν γιά τούς διεξαχθέντας θεολογικούς διαλόγους πού δυστυχ?ς ?χουν ?ποβε? «?νόσια παίγνια» κατά τήν ?ξαίρετη δήλωση το? ?πί ε?κοσαετία συμπροέδρου στόν διάλογο μετά τ?ν Ρωμαιοκαθολικ?ν Σεβ. ?ρχιεπισκόπου Α?στραλίας κ. Στυλιανο?.

Στό ?πίδικο κείμενο γίνεται στίς παρ. 16,17,18,19 καί 21 ?ναφορά στίς σχέσεις τ?ς ?ρθοδόξου Καθολικ?ς ?κκλησίας μέ τό Παγκόσμιο Συμβούλιο τ?ν «?κκλησι?ν»(Π.Σ.Ε.) καί ε?ναι ?κπληκτικό τά ?σα ?ναφέρονται στήν παρ. 21 στήν ?ποίαδηλώνεται ?τι «? ?ρθόδοξη ?κκλησία ?κτιμ? τά ?κδοθέντα θεολογικά κείμενα τ?ς ?πιτροπ?ς Πίστις καί Τάξις» (ποία;) καί στήν συνέχεια? α?τή παράγραφος κατακλείεται μέ τήν δήλωση ?τι: «? ?ρθόδοξος ?κκλησία διατηρε? ?πιφυλάξεις γιά κεφαλαιώδη ζητήματα Πίστεως καί Τάξεως». ? ?ποθέωσις τ?ς ?ντιφάσεως!!!

Διερωτ?μαι μέ ποία λογική συμμετέχει ? ?ρθόδοξος Καθολική ?κκλησία σ’ ?να Σ?μα πού ?παρτίζεται ?πό τούς Μονοφυσίτας ?ντιχαλκηδονίους καί τήν πανσπερμίαν τ?ν προτεσταντικ?ν Παραφυάδων; Δέν ε?ναι ? πίστις ?λων α?τ?ν κατεγνωσμένη?ς α?ρεσις ?πό τίς Ο?κουμενικές Συνόδους; Ο? ?ντιχαλκηδόνιοι μετά τήν ?παράδεκτη Β΄κοινή δήλωση τ?ς 28ης Σεπτεμβρίου 1990 (Σαμπεζύ) κατά τήν ?ποίαν διεκήρυξαν ?τι «ο? φύσεις στό πρόσωπο το? Χριστο? διακρίνονται τ? θεωρί? μόνη» – ?ν? τό ?ληθές ε?ναι ?τι ο? δύο φύσεις διακρίνονται σαφ?ς ?ς πραγματικαί καί διακρίνονται ?διαιρέτως διότι ? ?νωσις ε?ναι ?σύγχυτος καί ?διαίρετος – συνεχίζουν νά ?παναλαμβάνουν τήν φράσιν το? α?ρεσιάρχου ?πολιναρίου Λαοδικείας «Μία φύσις το? Λόγου σεσαρκωμένη» τήν ?ποίαν περί τό 400 μ.Χ. πλαστογράφησαν ο? μαθηταί του ?ς δ?θεν φράσιν το? ?γίου καί Μεγάλου ?θανασίου (ΘΗΕ τ.2, στ. 1118-1119), ?πως ?πεδείχθη ?πό τ?ν Λεοντίου Βυζαντίου καί ?ωάννου Σκυθοπολίτου (?ωάννου ?εροσολυμίτου P.G. 86,1865) κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον καί τήν ?ποίαν ?πανέλαβε ? ?γιος Κύριλλος ?λεξανδρείας, νομίζων ?τι ?νήκε ε?ς τόν ?γιο ?θανάσιον. Ε?ναι χαρακτηριστική τ?ς ?μμον?ς τ?ν ?ντιχαλκηδονίων ? κυκλοφόρησις ?πό τίς ?κδόσεις ?ρμός τό 1996, το? συγγράμματος το? Μακαρίτου Πατριάρχου τ?ν Κοπτ?ν τ?ς Α?γύπτου Σενούντα Γ΄ «? Φύσις το? Χριστο?» ?που στήν σελ. 46 καί στό κεφ. «? μία θέληση καί ? μία ?νέργεια» ?ναφέρεται: «?πειδή πιστεύουμε στήν Μία Φύση το? ?νσαρκωμένου Λόγου, ?πως τήν ?νόμασε ? ?γιος Κύριλλος, πιστεύουμε στήν Μία Θέληση καί στή Μία ?νέργεια. Φυσικά ?φο? φρονο?με ?τι ? Φύση ε?ναι Μία καί ? Θέληση καί ? ?νέργεια ε?ναι ?πίσης Μία».

?πομένως ο? ?ντιχαλκηδόνιοι ε?ναι κατεγνωσμένοι ?πό τίς Δ΄ Ε΄ καί ΣΤ΄ ?γιες Ο?κουμενικές Συνόδους, ?ς Μονοφυσίται, Μονοθελήται καί Μονοενεργήται καί ?σοι παρηκολούθησαν τηλεοπτικ?ς τήν ?νθρόνισιν το? νέου Πατριάρχου τ?ν Κοπτ?ν στήν Α?γυπτον θά ?κουσαν νά ψάλλεται ? Θεοπασχητικός ?μνος «?γιος ?θάνατος ? δι’ ?μ?ς Σταυρωθείς»καί θά κατενόησαν ?τι πέραν τ?ν ?λλων ?σπάζονται καί τήν α?ρεση το? Θεοπασχητισμο?. ?σον ?φορ? στίς Προτεσταντικές παραφυάδες το? Π.Σ.Ε. διερωτ?μαι δέν ε?ναι Ε?κονομάχοι; Δέν ?ρνο?νται τό ?ειπάρθενον τ?ς Θεοτόκου; Δέν ?ρνο?νται τά Μυστήρια τ?ς ?κκλησίας καί τήν ο?σιαστική μεταβολή το? ?ρτου καί το? ο?νου σέ Σ?μα καί Α?μα Χριστο?; Καί ?πομένως α?τές ο? κακοδοξίες τους δέν ε?ναι κατεγνωσμένες ?πό τίς Ο?κουμενικές Συνόδους καί ε?δικώτερα ?πό τήν Γ΄ καί τήν Ζ΄; Συνεπ?ς π?ς σέ ?να α?ώνιο Πανορθόδοξο κείμενο παρεισφρύουν σχέσεις μέ κατεγνωσμένους ?πό τήν ?κκλησία α?ρετικούς;

Τό κείμενο α?τό δυστυχ?ς ?κυρώνει τά α?ματα, τίς θυσίες καί τά ?νήκουστα μαρτύρια καί τά πολυώδυνα βάσανα τ?ν ?γίων καί ?ρώων τ?ς ?μωμήτου ?μ?ν Πίστεως πού κατακρεουργήθησαν καί ?κάησαν ζ?ντες ?πό τούς Λατίνους καί Λατινόφρονες (?ωάννη Βέκκο, Μιχαήλ Παλαιολόγο) καί ?γκληματικ?ς ?μνηστεύει τήν στρέβλωσι το? Ε?αγγελικο? κηρύγματος ?πό τούς ?κπεσόντας «χριστιανούς» το? Παπισμο?. Ε?ναι πολυσήμαντος ? πρόλογος το? Μακαριωτάτου ?ρχιεπισκόπου ?θην?ν κ.κ. ?ερωνύμου το? Β΄, ?ς Μητροπολίτου Θηβ?ν καί Λεβαδείας (28-2-2000), στό βιβλίο το? ?ταλο? Μάρκο ?ουρέλιο Ριβέλλι (?κδόσεις Προσκήνιο – ?γγελος Σιδερ?τος, 2000)μέ τίτλο:

«? ?ρχιεπίσκοπος τ?ς Γενοκτονίας», ?που ?κφράζει μέ συγκινητικό τρόπο τόν ?ποτροπιασμό του γιά τήν δολοφονία 850.000 Σέρβων ?ρθοδόξων μέ ?θικόν α?τουργόν τόν ?ρχιεπίσκοπο Ζάγκρεμπ καί μετέπειτα Καρδινάλιο ?λουΐσιο Στέπινατς, ? ?πο?ος στό ?μερολόγιόν του στίς 27-3-1941, σελ. 172, Βιβλίο Δ΄ ?γγραφε : «Τό Πνε?μα το? Βυζαντίου ε?ναι κάτι τό τόσο τρομερό τό ?πο?ο μόνο ? Παντοδύναμος καί Παντογνώστης Θεός δύναται νά ?νέχεται» καί στήν σελ. 176: «Τό Σχίσμα τ?ς ?νατολικ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας ε?ναι ? μεγαλύτερη κατάρα ?ν Ε?ρώπ?, σχεδόν μεγαλύτερη καί ?πό τόν Προτεσταντισμό». Ε?ναι τρομακτική ? μαρτυρία το? ?ταλο? συγγραφέως Κούρτσιο Μαλαπάρτε, ?τι ε?δε ?να μεγάλο καλάθι μέ 20.000 ?νθρώπινα μάτια ?ρθοδόξων Σέρβων, πού το? ?πέδειξαν μέ «?περηφάνεια» ? διαβόητος ?ρχηγός τ?ν Ο?στάσι ?ντε Πάβελιτς καί ? ?ρχιεπίσκοπος ?λουΐσιος Στέπινατς. Γιά τά ?γκλήματά του α?τά ε?ς βάρος τ?ς ?νθρωπότητος, κατεδικάσθη ?πό τό Διεθνές Δικαστήριο ?γκληματι?ν το? Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σέ πολυετή κάθειρξη. Α?τόν ?μως τόν στυγνό ?γκληματία «?γιοποίησε» ? Πάπας ?ωάννης Πα?λος ? Β΄ (Βοϊτύλα) το? ?ποίου τά ?ποκαλυπτήρια ?γιναν προσφάτως μέ τήν δημοσιοποίησι τ?ν ?ρωτικ?ν του ?πιστολ?ν πρός τήν ?γγαμη ?καδημαϊκό συμπατριώτισσά του, τόν ?πο?ον μέ τήν σειρά του «?γίοποίησε» ? ν?ν Πάπας Φραγκίσκος(Μπεργκόλιο)!!! Σέ ?λα α?τά τά τραγικά καί ?νυπόφορα προσφέρει κάλυψη μέ τήν σιωπή του α?τό τό ?παράδεκτο κείμενο γιατί δέν καταγγέλει τήν ?δεολογική ?πικαιροποίηση τ?ν ?γκλημάτων ε?ς βάρος τ?ν ?γίων το? Θεο?.

?νδεικτικό το? «κρυπτοκρατικο?» πνεύματος το? κειμένου ε?ναι ? ?πόκρυψις στήν παρ. 8 τ?ς ?ληθο?ς ε?χ?ς το? Κυρίου, ? ?ποίος δέν η?χήθη ?πλ?ς «?να πάντες ?ν ?σιν»(?ωάννου 17,21) ?λλά συνέχισε «καθώς σύ πάτερ ?ν ?μοί κ?γώ ?ν σύ, ?να καί α?τοί ?ν ?μ?ν ?ν ?σιν» πού σημαίνει ?τι ? ?λήθεια, ? ?γιότης καί ? Δικαιοσύνη ε?ναι προϋποθέσεις τ?ς ?νότητος.

Διαφων? ?πολύτως καί μέ τό κείμενο «??ποστολή τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας ?ν τ? συγχρόν? κόσμ?» διότι στό κεφ. Δ΄ «? ε?ρήνη καί ? ?ποτροπή το? πολέμου» ?ναφέρεται σέ διαθρησκειακές σχέσεις (σελ.6), ο? ?πο?ες ?φορο?ν κατά βάσιν στίς κακ?ς λεγόμενες ?βρααμικ?ς προελεύσεως θρησκε?ες, τόν ?ουδαϊσμό καί τό ?σλάμ. Διότι καί ο? δύο α?τές θρησκευτικές παραδοχές καθυβρίζουν διϊστορικά καί χυδαιότατα τό ?περύμνητο πρόσωπο το? Δομήτορος τ?ς ?κκλησίας μας Κυρίου. ? ?ουδαϊσμός ?χει ?ποβάλλει τό Θεϊσμό τ?ς Παλαι?ς Διαθήκης (Τορά) καί το? Προφητισμο? καί ?χει ?γκολπωθε? τόν Ραββινικό Σατανισμό το? Ταλμούδ καί τ?ς Καμπαλά. Στό Σατανικ?ς ?μπνεύσεως Ταλμούδ ? Κύριος ?πομειώνεται μέ τόν χυδαιότερο τρόπο ?ς «νόθος υ?ός» το? Ρωμαίου ?κατοντάρχου Πανδίρα (Ταλμούδ). ? δέ ?περαγία Θεοτόκος καί ?ειπάρθενος καθυβρίζεται ?σαύτως μέ χυδαιολογίες ?φορήτου ?μπαθείας. ? Καμπαλά πού διδάσκεται καί στό Πανεπιστήμιο το? Τελ ?βίβ ?ποτελε? τήν ?ποθέωση το? ?ποκρυφιστικο? περιπαίγματος. ?σον ?φορ? τό ?σλάμ, ? ε?τελισμός το? Παναγίου Θεο? καί ? διαστροφή το? Ε?αγγελικο? μηνύματος ε?ναι ? βάσις τ?ς δ?θεν ?ποκαλύψεως το? Κορανίου ?πό τόν α?μομείκτη καί παιδεραστή ψευδοπροφήτη Μωάμεθ ? ?πο?ος στή σούρα «Ο? Συνασπισμένες Φιλές» (?λ ?χζάμπ) καί στό στ?χο 37, γιά νά δικαιολογήσει τήν α?μομειξία του μέ τήν γυναίκα το? γιο? του, παρουσίασε δ?θεν ?ντολή το? Θεο?: «Μωάμεθ, ε?πες σέ α?τόν πού ε?εργετήθηκε ?πό τόν Θεό καί γέμισε μέ τά ?γαθά του: «Κράτα τή γυναίκα σου καί νά φοβ?σαι τόν Θεό», ?ν? ?σύ ?κρυβες στήν καρδιά σου ?,τι ? Θεός μετά ?πό λίγο ?πρόκειτο νά κάνει σέ ?λους φανερό. Φοβήθηκες τούς ?νθρώπους ?ν? ?πρεπε νά φοβηθε?ς περισσότερο τόν Θεό. ?ταν ?μως ? Ζέϊδ ?ποφάσισε νά χωρίσει τή γυναίκα του, ?με?ς τήν ?νώσαμε μαζί σου μέ τά δεσμά το? γάμου. Γιά νά μάθουν ο? πιστοί ?τι δέν ?μαρτάνουν ?ταν παντρεύονται τίς γυναίκες τ?ν γι?ν τους ?ν ο? γιοί τους τίς χωρίσουν». Στόν στ?χο 50 παρουσιάζει τόν Θεό νά το? λέει: «Προφήτη σο? ?πιτράπηκε νά παντρευτε?ς μέ τίς γυναίκες στίς ?πο?ες ?δωσες προίκα, μέ τίς α?χμάλωτες τίς ?πο?ες κέρδισες μέ τήν δύναμη τ?ν χερι?ν σου, μέ τίς κόρες τ?ν θείων σου καί ?σων σέ ?κολούθησαν, ?πως καί μέ κάθε ε?σεβή γυναίκα ? ?ποία ?φιέρωσε τήν ψυχή της σέ ?σένα…Μή φοβ?σαι μήπως ?νοχοποιηθε?ς ?ν κάνεις χρήση τ?ν δικαιωμάτων σου» καί στό στ?χο 51 συνεχίζει :

«Μπορε?ς νά ?ναβάλεις τήν ?παφή μέ ?ποια συζυγό σου θελήσεις καί νά δεχθε?ς στό κρεβάτι σου ?ποιαν θελήσεις ?κόμα καί ?ποια στό παρελθόν παραμέλησες ?λλά τήν ?πεθύμησες καί πάλι». Σάν ?ννάτη συζυγό του παντρεύτηκε τήν ?πταετή κορασίδα ?ϊσέ. Α?τός λοιπόν, στό τραγελαφικό του Κοράνιο στήν σούρα «Τό στρωμένο Τραπέζι» (?λ-Μάιντα) στό στ?χο 17 γράφει : «?πιστοι ε?ναι ?σοι λένε π?ς ? Μεσσίας ? γιός τ?ς Μαρίας ε?ναι Θεός. Πές τους ποιός μπορε? νά σταματήσει τόν Θεό ?ν θέλει νά καταστρέψει τόν Μεσσία καί τήν μητέρα του καί ?λα τά ?ντα στη γ?;», θέση πού ?παναλαμβάνει καί στό στ?χο 72 καί στό στ?χο 75 ?σχυρίζεται ?τι: «? Μεσσίας ? γιός τ?ς Μαρίας ?πλ?ς ε?ναι ?πόστολος». Στή σούρα «Ο? γυνα?κες» (?λ Νισσά) στό στ?χο 171 ?σχυρίζεται : «?παδοί τ?ν γραφ?ν μή ξεπερν?τε τά ?ρια τ?ς θρησκείας σας… Νά πιστεύετε λοιπόν στό Θεό καί στούς ?ποστόλους καί νά μή λέτε πώς ?πάρχει ?γία τριάδα. Σταματ?στε νά το λέτε α?τό καί θά ?φεληθε?τε». Στήν προαναφερθε?σα σούρα «Τό στρωμένο Τραπέζι» (?λ Μάιντα) στόν στ?χο 116, παρουσιάζει τό Κύριο νά συνομιλε? μέ τόν «Θεό» μέ τά ?ξ?ς : «Καί ε?πε ? Θεός στόν ?ησο? τόν γιό τ?ς Μαρίας : «Ε?πες ποτέ ?σύ στούς ?νθρώπους θεωρ?στε ?μένα καί τήν μητέρα μου Θεό στή θέση το? μοναδικο? Θεο?;» «?χι, στό ?νομα τ?ς δόξας Σου», ?πάντησε ? ?ησο?ς».

Κατόπιν τ?ν ?νωτέρω διερωτ?μαι ποιές διαθρησκειακές σχέσεις μπορε? νά ?πάρχουν μεταξύ τ?ς ?κκλησίας το? Χριστο? καί τ?ν ?βριστ?ν καί ?πομειωτ?ν το? Παναγίου Προσώπου Του, ?βραίων καί Μουσουλμάνων πού ?μμένουν σατανικ?ς σέ α?τές;

Τό σύγχρονο στρατήγημα το? βυθίου δράκοντος, μετά τήν ο?κτρή ?ποτυγχία το? ?μέσου πολέμου κατά το? Παναχράντου Προσώπου το? Κυρίου, μέ τούς διωγμούς, τίς α?ρέσεις, τήν δ?θεν ?πιστημονική ?θεΐα, τήν κρατική ?πικράτησί της ?πί ?βδομήντα χρόνια, ε?ναι ? διαμέσου τ?ς λεγομένης συναφειακ?ς καί μεταπατερικ?ς «θεολογίας» καί το? διαχριστιανικο? καί διαθρησκειακο? συγκρητισμο? παρουσίασις ?νός κίβδηλου καί ?νυπάρκτου Χριστο?, μέσα στόν ?πο?ον χωρο?ν τά πάντα, τό ψέμμα καί ? ?λήθεια, ? ?ρθοδοξία καί ? α?ρεσις, ? ?θική καί ? ?νηθικότης, ?στε νά κατανοε? κανείς ε?χερ?ς τόν λόγον το? Σωτ?ρος Κυρίου: «Πλήν ? ?ιός το? ?νθρώπου ?λθών ?ρα ε?ρήσει τήν πίστιν ?πί τ?ς γ?ς;» (Λουκ.18,8), ?λλά καί τόν τρομερότερο ?φορισμό Του: «πολλοί ?ρο?σι μοι ?ν ?κείν? τ? ?μέρ?? Κύριε Κύριε, ο? τ? σ??νόματι προεφητεύσαμεν καί τ? σ??νόματι δαιμόνια ?ξεβάλομεν, καί τ? σ??νόματι δυνάμεις πολλάς ?ποιήσαμεν; καί τότε ?μολογήσω α?το?ς ?τι ο?δέποτε ?γνων ?μ?ς? ?ποχωρε?τε ?π’?μο? ο? ?ργασάμενοι τήν ?νομίαν» (Ματθ. 7,22-23).

Διαφων? ?πολύτως καί μέ τό ψηφισθέν κείμενο «Τό Α?τόνομο καί ? τρόπος ?νακηρύξεως α?το?» διότι ? α?τονομία ε?ναι μέγας πειρασμός καί μπορε? νά ?δηγήσει σέ κατακερματισμό κρατ?ν καί σέ διάσπαση Λα?ν καί στήν ?ξαρση το? ?θνοφυλετισμο?, ? ?πο?ος ?χει Συνοδικ?ς καί Πανορθοδόξως καταδικασθε? ?ς α?ρεση. Θεωρ? δέ ?ς ?θνικό ?γκλημα τήν ?ποιαδήποτε ?κκλησιαστική α?τονόμηση τ?ς Βορείου ?λλάδος, ? ?ποία ?ναπόδραστα θά ?δηγήσει στήν «Κοσοβοποίηση» τ?ς Δυτικ?ς Θράκης καί σέ ?θνική Καταστροφή. Νομίζω ταπειν?ς ?τι ? κανονική πρόβλεψι το? 17ουΚανόνος τ?ς ?γίας Δ΄ Ο?κουμενικ?ς Συνόδου ε?ναι ? μόνη ?ρθή λύσι το? συγκεκριμένου θέματος.

?ν κατακλείδι παραθέτω ?να μικρό Συναξάριο, ?χι κάποιας Μον?ς «φονταμεταλιστ?ν» ?λλά ?νός «φιλοπατριαρχικο?» Μοναστηριο?, τ?ς ?. Μον?ς Σίμωνος Πέτρας ?γ. ?ρους, ?πό τό νέο Συναξαριστή το? ?ερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου σελ. 62 – 64 (Τόμος Α΄ Σεπτέμβριος, ?κδ. ?νδικτος 2001), πού ?ναφέρεται στό ?γιο ?σιομάρτυρα ?θανάσιο ?γούμενο τ?ς ?. Μον?ς το? ?σίου Συμεών το? Στυλίτου ε?ς Μπρέστ – Λιτόβσκ, ? ?ποίος μαρτύρησε στίς 5/9/1648: «? ?γιος ?θανάσιος γεννήθηκε στ?ν Βίλνα (σημεριν? πρωτεύουσα τ?ς Λιθουανίας) τ?ς Μικρορωσίας τ? 1596, τ?ν ?διο χρόνο πο? ?γινε στ? Μπρ?στ – Λιτ?βσκ ? ψευδοένωσις μεταξ? τ?ς Ρώμης κα? ?ρισμένων Ρώσων ?πισκόπων. Υ??ς ε?γενο?ς στ?ν καταγωγ? Λιθουανο?, ?ρκετ? πτωχο? παρ? τα?τα, ?λαβε ε?ρε?α κα? σπάνια μόρφωσι γι? τ?ν ?ποχή του.

?ταν κάτοχος πολλ?ν ξένων κα? ?ρχαίων γλωσσ?ν κα? βαθ?ς γνώστης τόσο τ?ν Πατέρων τ?ς ?κκλησίας, ?σο κα? τ?ν φιλοσόφων κα? θεολόγων τ?ς Δύσεως.

Γι? λίγα χρόνια ? ?γιος ?ργαζόταν ?ς ο?κοδιδάσκαλος, ?σπου τ? 1627 ?κάρη μοναχ?ς στ?ν μον? το? Χουτίν, κοντ? στ?ν ?ρσα τ?ς Μικρορωσίας (σημερ. Λευκορωσία). Τ? προπύργιο α?τ? τ?ς ?ρθοδοξίας, πο? ?μεινε ?πείρακτο ?π? τ?ς πολωνικ?ς δυνάμεις κατοχ?ς, διεδραμάτισε σπουδα?ο ρόλο στ? ν? ?ντισταθ? ? ?ρθόδοξος λα?ς κατ? τ?ς ρωμαιοκαθολικ?ς προπαγάνδας. ?ν συνεχεί? ? ?θανάσιος συμπλήρωσε τ?ν μοναχική του κατάρτισι κα? σ? ?λλα ?νομαστ? μοναστήρια.
?ταν χειροτονήθηκε ?ε ρεύς, ? μητροπολίτης Κιέβου Πέτρος Μογίλας (1596-1647) το? ?νέθεσε τ?ν ?νακαίνισι τ?ς μον?ς το? Κουπυάτιτσκ. Μετ? ?π? θεία ?ποκάλυψι, ?κανε ? να ?πικίνδυνο ταξίδι στ?ν Μόσχα, διασχίζοντας ?δάφη κατεχόμενα ?π? Πολωνούς, μ? σκοπ? ν? ?κθέσ? στ?ν τσάρο τ?ν κακ? στάσι τ?ν τοπικ?ν ?ρ χ?ν ?ναντι τ?ν ?ρθοδόξων στ?ς βορειοδυτικ?ς περιοχ?ς τ?ς Ρωσίας κα? ν? ζητήσ? συνδρο μ? γι? τ?ν ?νακαίνησι τ?ς μον?ς του. Μ? τ?ν βοήθεια τ?ς Παναγίας ?πέτυχε στ?ν ?ποστολή του κα? ?ρχισε τ?ς ?ργασίες. Δύο χρόνια ?μως ?ργότερα ?ναγκάσθηκε ν? τ?ς ?γκαταλείψ?, διότι ?ξελέγη ?γούμενος τ?ς μον?ς το? ?σίου Συμε ?ν το? Στυλίτου στ? Μπρ?στ-Λιτόβσκ.

?π? τότε ?ποδύθηκε σ? νέο κα? ?καταπόνητο ?γ?να ?ναντίον τ?ς Ο?νίας, το? προσηλυτιστικο? α?το? τρόπου τ?ν Λατίνων πο? ε?ναι συγκεκαλυμμένος μ? ?ρθόδοξα λειτουργικ? τυπικ? κα? συνήθειες. ?π? ?κτ? χρόνια ? ?γιος μ? τ?ν προσευχή, τ? κήρυγμα κα? τ? συγγράμματά του στηλίτευε κα? ?πέρριπτε τ?ν ψευδοένωσι τ?ς Μπρέστ, ?πανέφερε δ? το?ς πλανηθέντας στ?ν ποίμνη το? Χριστο?.

Ο? Πολωνο? στρατι?τες κα? ?ποικοι βασάνιζαν το?ς ?ρθοδόξους πληθυσμο?ς τ?ν κατεχομένων περιοχ?ν μ? βαρβαρικ? ?μότητα, ?λλ? κα? ο? ?ησου?τες ?εραπόστολοι δ?ν ?δίσταζαν ν? χρησιμοποιήσουν τ?ς πι? ?πάνθρωπες μεθόδους, προκει μένου ν? στερεώσουν τ?ν δική τους πίστι στ?ν Μικρορωσία. ? ?γιος ?ποφάσισε ν? μεταβ? στ?ν βασιλέα τ?ς Πολωνίας Βλαδίσλαο Δ΄(1632-1648), γι? ν? μεσολαβήσ?, ?στε ο? ?ρθόδοξοι ν? ?χουν πι? ?νθρώπινη μεταχείρισι. ? βασιλε?ς κάμφθηκε ?π? τ?ν παράκλησί του κα? μ? διάταγμα ?θετε τέρμα σ? α?τ?ς τ?ς καταχρήσεις τ?ς ?ξου σίας, ?λλ? ο? δημόσιοι λειτουργοί του δ?ν τ? ?φήρμοσαν. Στ?ν Βαρσοβία ? κατάστασις τ?ν ?ρθοδόξων ?ταν ?κόμα χειρότερη. Σ? ?ορτάσιμες ?μέρες ο? Πο λωνο? κα? ο? ο?ν?τες ?βαζαν φωτι? σ? ?ρθόδοξες ?κκλησίες γεμ?τες πιστούς, ?πως κα? ?λ λοτε κατ? τ?ν ?ποχ? τ?ν μεγάλων διωγμ?ν.

Μόνος στ?ν ?γ?να, μ? μόνη παρηγορι? τ?ν Παναγία, ? ?θανάσιος συνέχισε τ?ς προσπάθειές του. Τ? 1643, ?στερα ?π? μία νέα θεία ?ποκάλυψι, κατέφυγε γι? δεύτερη φορ? στ? Συμβούλιο ?πικρατείας τ?ς Πολωνίας. ?ν? κέρδισε τ?ν προστασία το? κράτους ?π?ρ το? ?ρθοδόξου ποιμνίου του, ?ρισμένοι ?ρθόδοξοι γαιοκτήμονες, φοβούμενοι μήπως ζημιωθο?ν τ? συμφέροντά τους, διέδωσαν ?τι ?ταν τρελλ?ς κα? κατόρθωσαν ν? το? ?φαιρεθ? τ? ?ξίωμα, ν? καθαιρεθ? ?π? τ?ν ?ερωσύνη κα? ν? σταλ? στ? Κίεβο γι? ?ξέτασι.

Παρ? τ?ς κακόβουλες προσπάθειές τους ? ?γιος δικαιώθηκε κα? ?πέστρεψε ?ς ?γούμενος στ? μοναστήρι του, ?λλ? δ?ν ?μεινε ?συχος γι? πολύ, σύντομα ξανάρχισαν ο? διωγμο? κατ? τ?ν ?ρθοδόξων.

?ν? ?τοίμαζε μία ?ναφορ? πρ?ς τ?ν βασιλέα τ?ς Πολωνίας, συνελήφθη κα? φυλακίσθηκε προτο? τ?ν ?λοκληρώση.

?φέθηκε ?λεύθερος ?στερα ?π? τρία χρόνια, ?λλ? τ? 1648 ? διωγμ?ς συνεχίσθηκε σφοδρότερος. ?ταν τόσο α?ματηρός, ?στε ? λα?ς τ?ς Μικρορωσίας ?ξεγέρθηκε κα? ?παίτησε τ?ν ?ποχώρησι τ?ν πολωνολιθουανικ?ν δυνάμεων κα? τ?ν ?πόδοσι τ?ν ρωσικ?ν ?δαφ?ν στ?ν τσάρο. Ο? πολωνικ?ς ?ρχ?ς συνέλαβαν ?μέσως το?ς ?ρχηγο?ς το? κινήματος κα? το?ς ?πιφανεστέρους ?κκλησιαστικο?ς ?γέτες. ? ?θανάσιος φυλακίσθηκε καί, παρ? τ?ς παντ?ς ε?δους σωματικ?ς κα? ?θικ?ς κακώσεις πο? ?πέστη, τόσο ?κ μέρους τ?ν δεσμοφυλάκων, ?σο κα? τ?ν καθολικ?ν ?κκλησιαστικ?ν ?ρχ?ν, συνέχισε ν? ?λέγχ? το?ς ?νωτικο?ς κα? ν? ?ναθεματίζ? τ?ν ?νωσι. Τ?ν βασάνισαν βάζοντας στ? σ?μα του ?ναμμένα κάρβουνα, τ?ν ?γδαραν κα? τ?ν ?καψαν ζωντανό. ?πειδ? ?κόμη ?νέπνεε, τ?ν τουφέκισαν, νεκρ? τ?ν ?ποκεφάλισαν κα? ?ρριξαν τ? σ?μα του σ? ?να βόθρο. Τ? τίμιο λείψανό του βρέθηκε μετά 17 χρόνια ?φθαρτο, ε?ωδιάζον κα? μέχρι σήμερα ?πιτελε? θαύματα».

?ς ? ?μαρτωλότερος λοιπόν πάντων, συντάσσομαι μέ τόν Θεό πού διετήρησε ?διάφθορο, ?διαλώβητο καί ε?ωδιάζον τό σκήνωμα το? ?γίου Του μέσα στό βόθρο καί ?χι μέ ?κείνους πού τό ?ρριψαν μέσα.

?πομένως δέν θά συμμετάσχω στό «?νόσιο παίγνιο» τ?ς λεγομένης ?γίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ? Πειραι?ς ΣΕΡΑΦΕΙΜ»

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk