Αλλάζουν, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας οπλοφορίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται πλέον η διεξαγωγή εξετάσεων, που περιλαμβάνουν θέματα λύσης αρμολόγησης του όπλου, γέμισης, απογέμισης, ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του τύπου του όπλου για το οποίο αιτούνται την οπλοφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες συμμετέχουν στις εξετάσεις εφόσον με απόφαση του διευθυντή τής κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού κριθεί ότι:
-συντρέχουν στο πρόσωπό τους ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, ώστε για την ασφάλεια τους να είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης άδειας και
-δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που ορίζει η νομοθεσία (άρθρο 18 του Ν. 2168/1993).

Όσοι πολίτες είναι ήδη κάτοχοι άδειας οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια, πριν τη λήξη της άδειας και κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών ανανέωσής της, εφόσον κριθεί με απόφαση του διευθυντή τής κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, θα υποβάλλονται μία φορά στις εν λόγω εξετάσεις.

Σε εξετάσεις θα υποβάλλεται μόνον ο υποψήφιος που κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις, ενώ κατά την παραλαβή της σχετικής απόφασης θα προσκομίζει παράβολο αξίας 150 ευρώ.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασης ή απουσίας του υποψηφίου:
-Αν η εξέταση ακυρωθεί χωρίς υπαιτιότητα του υποψηφίου, το παράβολο παραμένει σε ισχύ και χρησιμοποιείται στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων.
-Αν ο υποψήφιος δεν συμμετάσχει σε προγραμματισμένη εξέταση λόγω κωλύματος που καθιστά την παρουσία του αδύνατη, πρέπει αυτό να δηλώνεται με αίτησή του στην αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση η εξέτασή του προγραμματίζεται σε άλλη ημερομηνία και δεν καταβάλλει το παράβολο εκ νέου.
-Αν η απουσία του υποψηφίου από την προγραμματισμένη εξέταση είναι αδικαιολόγητη, η αξία του παραβόλου δεν επιστρέφεται.

Εάν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει δικαίωμα επαναξέτασης και υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του παραβόλου.

Για την κατάλληλη προετοιμασία των ενδιαφερομένων πριν τις εξετάσεις, παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να μελετήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.hellenicpolice.gr, ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, ανάλογα με τον τύπου του όπλου, το οποίο επιθυμούν να φέρουν για την ατομική τους ασφάλεια (για οπλοφορία με πιστόλι, για οπλοφορία με περίστροφο και για οπλοφορία με πιστόλι ή περίστροφο).

Στην ίδια ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί και το υπ’ αριθμόν 3009/2/39-μ’ (ΦΕΚ 2881/29-12-2015) που αφορά στη διαδικασία των εξετάσεων.