Τη μετατροπή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σε ανεξάρτητη Αρχή, τη σύσταση Δημόσιας Αρχής Λιμένων, ενόψει της διαχείρισης του λιμανιού του Πειραιά από τον νέο ιδιοκτήτη (Cosco), την παραχώρηση της παράκτιας περιοχής των πρώην λιπασμάτων στον δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας, αλλά και τη δυνατότητα στους ΟΤΑ, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, να συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο για την εκτέλεση ακτοπλοϊκού έργου, περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις», που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 6 Μαΐου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων μετατρέπεται σε ανεξάρτητη, ενώ αποσαφηνίζεται ο ρόλος της που στόχο έχει να παρεμβαίνει κυρίως σε θέματα ανταγωνισμού, επιλύοντας διαφορές χρηστών του λιμανιού. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων θα μπορεί να παρεμβαίνει μόνο έπειτα από προσφυγές που αφορούν τον υγιή ανταγωνισμό.

Επίσης συστήνεται Δημόσια Αρχή Λιμένων με περιφερειακό γραφείο στον Πειραιά, που αναλαμβάνει, ενόψει του νέου διαχειριστή του λιμανιού του Πειραιά, όλη την ευθύνη της εποπτείας του σε θέματα δημοσίου συμφέροντος και ευθύνης που είχε μέχρι τώρα ο ΟΛΠ.

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ), είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός της είναι να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της απονέμονται, στην επίτευξη των προγραμματικών στόχων του ελληνικού λιμενικού συστήματος, στους οποίους και περιλαμβάνονται η διατήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής συνοχής του ελληνικού Δημοσίου σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) και τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠΝΕ), στη συμβολή στην τοπική, περιφερειακή και εγχώρια οικονομική, κοινωνική και κοινοτική ευημερία, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρισης του λιμένα σε πλοία, επιβάτες και φορτία, αλλά και στην κατοχύρωση και τον έλεγχο εφαρμογής των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών στη λιμενική ζώνη με τη διατήρηση σε ισχύ των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Επίσης με το άρθρο 49 αποδίδεται η «περιοχή των Λιπασμάτων» έκτασης περίπου 86.000 τ.μ. εντός της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ, από τον λιμενοβραχίονα Κράκαρη έως τον όρμο της Δραπετσώνας (δεξαμενές καυσίμων), στον δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας.

Τέλος με το άρθρο 42, στο άρθρο όγδοο του Νόμου 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές (ΦΕΚ Α’ 145)» προστίθεται 15η παράγραφος ως εξής: 15. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Ο.Τ.Α ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού, διάρκειας ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών.

Στις προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται και η συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, επιχειρήσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων.

Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Το σχέδιο νόμου θέλουμε να πάει γρήγορα στη βουλή και εκτιμώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι στην ολομέλεια, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θ.Δρίτσας.