Δημιουργούνται τα… ΚΕΠ για ευάλωτες, οικονομικά και κοινωνικά. ομάδες πολιτών, όπως άστεγοι, άποροι, ΑμεΑ, Ρομά, μετανάστες. Τα λεγόμενα «Κέντρα Κοινότητας» στους δήμους θα είναι ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών που έχουν αυξημένες ανάγκες κοινωνικής προστασίας με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.
Μόλις την Τρίτη εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση (αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435−1135/2016) με την οποία καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας. Φέρει τις υπογραφές του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρίας Θεανώς Φωτίου.
Τα «Κέντρα Κοινότητας» δύνανται να καλύπτονται από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησής τους από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τα Κέντρα αυτά υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επίσης θα βοηθούν στη διεκπεραίωση αιτημάτων για παραπομπή σε υπηρεσίες όπως κοινωνικοί ξενώνες αστέγων, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, κοινωνικά φροντιστήρια, δομές Ψυχικής Υγείας, δομές για ΑμεΑ, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, προγράμματα για ηλικιωμένους, για Ρομά, για Μετανάστες κ.λπ.
Παράλληλα, θα παρέχεται ενημερωτική συνδρομή για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ., ενώ υπάρχουν και δράσεις γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες. Θα συμβάλλουν επίσης στη συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.
Πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι η απόφαση αναφέρεται και στην «ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού». Αυτό το δίκτυο εθελοντισμού «είτε θα συνδράμει το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας» κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών».
«Κέντρα Κοινότητας» δύναται να λειτουργούν σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού. Δίνεται και η δυνατότητα να δημιουργηθούν παραρτήματα ώστε να εξυπηρετούνται θύλακοι φτώχειας, καταυλισμοί Ρομά, θύλακοι μεταναστών κ.ά., καθώς και κινητές μονάδες τους για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών.
Ως φορείς υλοποίησης των «Κέντρων Κοινότητας» ορίζονται οι δήμοι και όλοι οι φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (δημοτικά ΝΠΔΔ, κοινωφελείς επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς).
Ως προς τη στελέχωσή τους υπάρχουν οι εξής αναφορές στην απόφαση:
* Το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται από υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).
* Στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου δήμου, και τουλάχιστον από δύο, υποχρεωτικά, υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι κοινωνικός λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος), πλήρους απασχόλησης. Ο κοινωνικός λειτουργός θα εκτελεί χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλοποίησης των προγραμμάτων και των δράσεων.
* Ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δύναται να στελεχώνεται από προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, από τις εξής ειδικότητες:
− Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, «ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας».
− Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος (πτυχιούχος ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος).
− Επισκέπτης Υγείας ή νοσηλευτής (πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος). «Ελλείψει αυτού, βοηθός νοσηλευτή των σχολών ΤΕΕ/ΜΤΕΝΣ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ με άδεια άσκησης επαγγέλματος».
− Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, «ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα απασχόλησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού»
− Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και την δημιουργική ενασχόληση παιδιών (νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί κ.λπ.).
− Διαμεσολαβητής για Ρομά και ευπαθείς ομάδες, τουλάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν), ο οποίος, σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της.
− Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ.
Επιπρόσθετα, ένα Κέντρο Κοινότητας, διά του φορέα υλοποίησής του, δύναται να συνάψει συμβάσεις έργου ή κατ’ αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (π.χ. νομικές συμβουλές, υπηρεσίες υγείας όπου αυτές προβλέπονται ρητά).