Τη διεξαγωγή μερικού φορολογικού ελέγχου στα Ελληνικά Πετρέλαια με αντικείμενο την επιστροφή ΦΠΑ ζήτησε η γενική γραμματέας Δημόσιων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Συγκεκριμένα με απόφαση της κ. Σαββαΐδου ανατέθηκε στον προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) της ΓΓΔΕ η διενέργεια μερικού φορολογικού ελέγχου στα ΕΛΠΕ για επιστροφή ΦΠΑ των χρονικών περιόδων 1η Ιανουαρίου 2014 – 31 Μαρτίου 2014 και 1η Οκτωβρίου 2014 -31 Δεκεμβρίου 2014.

Στη βάση της ίδιας απόφασης ανατέθηκε στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων η έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέτρων, καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η κ. Σαββαΐδου ζήτησε τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων τους.