Αν και καταβάλλονται προσπάθειες για το άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Αθήνας την Παρασκευή το ποιο πιθανό σενάριο φέρεται να είναι οι αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Εv τω μεταξύ οι βασικές διατάξεις της υπουργικής προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί της νέας ΠΝΠ για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων έχουν ως εξής:

Οι περιορισμοί των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 10 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/18.7.2015) (στο εξής ΠΝΠ) αίρονται και επιτρέπονται τα ακόλουθα υπό τους εξής όρους:
1. Μεταφορές κεφαλαίων από ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ i) για την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ασφαλειών, και το διακανονισμό, μέχρι και τον τελικό δικαιούχο, των συναλλαγών που διενεργούνται επί χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) με έδρα στην Ελλάδα (τα «Χρηματοπιστωτικά Μέσα»), περιλαμβανομένων και όλων των τυχόν εξόδων και προμηθειών που αφορούν τις συναλλαγές αυτές, ii) για την εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής χρημάτων και εν γένει χρηματικών διανομών από τους εκδότες προς τους δικαιούχους των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και iii) για την απόκτηση νεοεκδιδόμενων, στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου, Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή έκδοσης ομολογιακού δανείου επιτρέπονται μόνον στις παρακάτω περιπτώσεις:
αα) Εάν πρόκειται για αγορά των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, τότε ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου (αγοραστή)στο ίδρυμα, από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, πρέπει να έχει πιστωθεί, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης, με νέα κεφάλαια τουλάχιστον ισόποσα με τις ανάγκες της εκκαθάρισης/ διακανονισμού της συναλλαγής αγοράς Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή ανοίγματος και διατήρησης θέσεων επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων των περιπτώσεων (δ) έως (ι) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, όπως ισχύει,.
Ως νέα κεφάλαια νοούνται αυτά που πιστώνονται στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς του ιδρύματος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και προέρχονται i) από έμβασμα εξωτερικού, ii) από το προϊόν πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, εξαιρουμένων εκείνων του στοιχ. γ΄του ως άνω άρθρου 5, iii) από επιστροφή ασφαλειών (margin), iv) από χρηματικές διανομές στους δικαιούχους των χρηματοπιστωτικών μέσων συνδεόμενες με τα οικεία χρηματοπιστωτικά μέσα, ενδεικτικώς λόγω τακτικής λήξης τους, εταιρικών ή παρεμφερών πράξεων (πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και άλλες σχετικές μορφές εσόδων), v) από πιστώσεις θέσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα των περιπτώσεων (δ) έως (ι) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, vi) από υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ελεύθερα πιστωτικά υπόλοιπα δικαιούχων σε επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούνται από τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών vii) από καταβολή σε μετρητά σε λογαριασμούς των δικαιούχων στην Ελλάδα και στους επενδυτικούς λογαριασμούς των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που αναφέρονται υπό (vi), και (viii) από μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών στα ιδρύματα έως ……….. χιλιάδες (….) Ευρώ ημερησίως ανά καταθέτη, τα οποία πρέπει είτε να έχουν επενδυθεί σε χρηματοπιστωτικά μέσα είτε να διατηρούνται ως πιστωτικό υπόλοιπο. Το παραπάνω ήμερήσιο ποσό είναι δυνατό να διαφοροποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
ββ) Όταν διενεργούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων εκκαθάρισης και διακανονισμού (i) συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και ΠΜΔ που λειτουργούν στην Ελλάδα, (ii) συναλλαγών που διενεργούνται προς κάλυψη υποχρεώσεων εκπρόθεσμου διακανονισμού επί χρηματοπιστωτικών μέσων (failed trades),
γγ) Όταν αφορούν επενδυτικές πράξεις εταιριών διαχείρισης του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, στο πλαίσιο της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, και επενδυτικές πράξεις των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και των ασφαλιστικών οργανισμών.
δδ) ‘Οταν διενεργούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από θέσεις επί παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων των περιπτώσεων (δ) έως (ι) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 για τη χρονική μετακύλιση αυτών (rollover), καθώς και για την κάλυψη ελλειμμάτων περιθωρίων ασφάλειας για χαρτοφυλάκια ασφαλείας του ν. 2843/2000 όπως ισχύει, που υφίσταντο μέχρι και την 26/6/2015.
εε) Όταν οι μεταφορές κεφαλαίων συνδέονται με την ικανοποίηση υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος της τραπεζικής αργίας στις 28.6.2015 πάγιων εντολών για μεταφορά κεφαλαίων από καταθετικούς λογαριασμούς προς ΟΣΕΚΑ αδειοδοτημένους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή προς αμοιβαία κεφάλαια unit-linked στο πλαίσιο αποταμιευτικών-επενδυτικών προγραμμάτων / λογαριασμών.
στ) Για την απόκτηση νεοεκδιδόμενων Χρηματοπιστωτικών Μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου.
2. Τα ιδρύματα και οι επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή συναφείς υπηρεσίες εκκαθάρισης μέσω των οποίων εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται συναλλαγές δικαιούχων λογαριασμών στους οποίους έχουν εισρεύσει νέα κεφάλαια κατά την έννοια της περιπτώσεως αα΄, δύνανται να πιστώνουν το προϊόν εκκαθάρισης και διακανονισμού Νέων Συναλλαγών, δηλαδή συναλλαγών που καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, σε τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου, εφόσον ο τελευταίος τον είχε δηλώσει πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015. Σε περίπτωση που αυτός ο λογαριασμός τηρείται εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος είχε ήδη κάνει χρήση αυτού του τραπεζικού λογαριασμού πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Ως λογαριασμοί τηρούμενοι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα νοούνται οι λογαριασμοί που αντικρίζονται με λογιστικές εγγραφές στην Τράπεζα της Ελλάδος και το IBAN τους φέρει το πρόσημο GR.
3. Τα κεφάλαια που προκύπτουν για τους δικαιούχους των λογαριασμών, από τους οποίους έγιναν οι μεταφορές κεφαλαίων στις περιπτώσεις ββ), γγ) δδ), εε) και στστ) της παρ. 1 πρέπει να τηρούνται σε λογαριασμούς ιδρυμάτων στην Ελλάδα.