Τέσσερα χρόνια μετά την διάλυση της εργολαβίας Πειραιάς –Αθήνα –Τρεις Γέφυρες (994/2005) από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ, δύο από τις τρεις τότε εταιρίες της τότε κοινοπραξίας, αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν τις υπολειπόμενες εργασίες του πολύπαθου έργου.

Σύμφωνα με έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, που αναρτήθηκε στην «Δι@υγεια», ανατίθεται το έργο «Ολοκλήρωση διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Πειραιά –Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών» στην κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ –ΤΕΡΝΑ ΑΕ.
Οι δύο εταιρίες κατέβηκαν στον διαγωνισμό, ο οποίος είχε προϋπολογισμό 22,7 εκατ. ευρώ, με προσφορά 13,6 εκατ. ευρώ κι έκπτωση που έφτανε το 40% και κατέστησαν μειοδότες. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εργοληπτικές εταιρίες ΜΕΤΚΑ, Θεμέλη και Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ, οι οποίες προσέφεραν εκπτώσεις μεταξύ από 23- 30%. Σύμφωνα με το έγγραφο, εξουσιοδοτείται το μέλος του ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Μιχαήλ –Άγγελος Βαρελάς να υπογράψει την σύμβαση με τον ανάδοχο.
Ολοκληρώνονται τα έργα στον Σταθμό Λαρίσης
Η εργολαβία έρχεται να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες εργασίες της διαλυθείσης σύμβασης του 2011, με την εξαίρεση της σηματοδότησης, για την οποία είναι άγνωστο τι μέλλει γενέσθαι. Το σημαντικότερο τμήμα του φυσικού αντικειμένου είναι η ολοκλήρωση των έργων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών, ο οποίος παραμένει γιαπί εδώ και πολλά χρόνια.
Σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
– Τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση των ημιτελών τριών νέων αποβαθρών και των πέντε νέων σιδηροδρομικών γραμμών του Σ.Σ Αθηνών οι οποίες είχαν κατασκευαστεί με την προηγούμενη εργολαβία.
– Την θέση σε λειτουργία ηλεκτροκινούμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων επί των νέων αυτών τριών αποβαθρών. Επίσης συμπεριλαμβάνεται η απαραίτητη αναμόρφωση του κυκλοφοριακού ιστού της γύρω περιοχής του σταθμού με την κατασκευή, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, έργων πρασίνου, καθαιρέσεων, αποκατάσταση εγκαταστάσεων και κτιρίων ώστε να παραδοθεί με την παρούσα εργολαβία ένα αυτοτελές και λειτουργικό έργο.
– Την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης τουλάχιστον διπλής γραμμής, κατά περιοχές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση, και την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, σε όλο το τμήμα του έργου, από Σ.Σ Πειραιά έως έξοδο Σ.Σ Αθηνών περιλαμβάνοντας όλες τις υπάρχουσες νέες γραμμές εντός των σταθμών και στάσεων καθώς επίσης και των τεσσάρων νέων σιδηροδρομικών γραμμών εντός του ΣΣ Αθηνών.
– Όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κύρια εντός του Σταθμού Αθηνών, αλλά και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου, ηλεκτροφωτισμός, ανελκυστήρες, αντλιοστάσια για την εύρυθμη λειτουργία όλου του έργου.
– Την κατασκευή της υποδομής και επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής στην είσοδο (νότια) του Σταθμού Ρέντη και την προσαρμογή της με την δέσμη των ήδη ανακαινισμένων σιδ. γραμμών εντός του σταθμού σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου.
– Την τακτοποίηση και συμπλήρωση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σταθμού Ρουφ και εισόδου Σταθμού Αθηνών ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω τμήμα με διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή.
– Την κατασκευή έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, καθαιρέσεων, έργων πρασίνου και περίφραξης της σιδηροδρομικής γραμμής, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου, σε επιλεγμένα σημεία.
– Την τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων σε συγκεκριμένες θέσεις του σιδηροδρομικού δικτύου.
Στόχος να μην χαθεί η κοινοτική χρηματοδότηση
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δέκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του ΠΕΠ Αττικής έως το τέλος του 2015 και εθνικών πόρων από το 2016. Η ολοκλήρωσή του έργου είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να μην χαθεί το σύνολο της κοινοτικής χρηματοδότησης, ύψους 100 εκατ. ευρώ της σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ.
Στην σύμβαση 994/2005, πάροχος των συστημάτων σηματοδότησης ήταν η Siemens, η οποία συμμετείχε στην κοινοπραξία. Μάλιστα, ο τότε ΕΔΙΣΥ είχε επιτύχει την μείωση του τιμήματος της σηματοδότησης, μέσω διαπραγματεύσεων, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Όταν ο ΟΣΕ κατήγγειλε τη σύμβαση, είχε ολοκληρωθεί το 75% του φυσικού έργου, ενώ είχαν πιστοποιηθεί πληρωμές ύψους περίπου 130 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, προς ολοκλήρωση βαίνει εργολαβία ανάταξης της ηλεκτροκίνησης στον άξονα Αχαρνές – Τιθορέα, με ανάδοχο την Τέρνα Ενεργειακή. Το έργο, προϋπολογισμού 21,8 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την ανάταξη και εν λειτουργία παράδοση των Συστημάτων Ηλεκτροκίνησης και Τηλεδιοίκησης, αλλά και option για την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Σταθμός Λαρίσης – Τρεις Γέφυρες,. Αυτή η επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί με συμπληρωματική σύμβαση και να «κλείσει» την εκκρεμότητα της Ηλεκτροκίνησης στο σύνολο του βασικού σιδηροδρομικού άξονα.