Ανασταλτικά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μια οικονομία λειτουργεί η ύπαρξη αυξημένου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αυτό αναφέρεται σε ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που εξετάζει την επίπτωση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη μείωση των τιμών και κατ’ επέκταση στη μείωση του πληθωρισμού.

Η ανάλυση της ΕΚΤ αποσαφηνίζει πως τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι η επιβράδυνση του πληθωρισμού λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι περιορισμένη. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως αυτό το συμπέρασμα περιβάλλεται από σημαντική αβεβαιότητα λόγω περιορισμών στα δεδομένα.

Σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ η έκθεση αναφέρει πως τα 10 τελευταία χρόνια το μερίδιο των ηλεκτρονικών πωλήσεων προς καταναλωτές και επιχειρήσεις επί του συνολικού κύκλου εργασιών αυξήθηκε στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ, αν και με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά ηλεκτρονικών πωλήσεων το 2014 καταγράφηκαν από επιχειρήσεις στις μικρές και ανοιχτές οικονομίες της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβακίας και της Φινλανδίας, ενώ ακολουθούν επιχειρήσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ισπανία.

Το μερίδιο των ηλεκτρονικών πωλήσεων το 2014 ήταν ακόμη συγκριτικά χαμηλό στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Μάλτα, καθώς και στη Λεττονία και τη Λιθουανία, με ποσοστά κάτω του 10%.

Ιδιαίτερα σημαντική άνοδος των ηλεκτρονικών πωλήσεων, από χαμηλά επίπεδα εκκίνησης το 2003, σημειώθηκε στις χώρες που εντάχθηκαν στη ζώνη του ευρώ πιο πρόσφατα (Κύπρος, Σλοβακία, Εσθονία, Λιθουανία και Λεττονία), όπου επεκτάθηκε σημαντικά η κάλυψη του γρήγορου διαδικτύου, καθώς και στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η περιορισμένη παρουσία του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ορισμένες χώρες μπορεί να οφείλεται εν μέρει στο σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό που κατέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εν γένει τείνουν να έχουν μικρότερες διαδικτυακές πωλήσεις από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, από την άποψη της πρόσβασης στο διαδίκτυο, ορισμένες χώρες υστερούν έναντι άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ στην πολύ γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο (ευρυζωνικότητα).

Πάντως, το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να ενημερωθούν σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες ή για να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές αγορές αυξήθηκε σημαντικά τα 10 τελευταία χρόνια. Σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ εκτός από την Ιταλία, το ποσοστό ατόμων που αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο είχε αυξηθεί κατά 50% μέχρι το 2014. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των ατόμων που αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου είχε τουλάχιστον διπλασιαστεί στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ σε σχέση με το 2003.