Τα λειτουργικά κέρδη ebitda των θυγατρικών του ομίλου MIG (Vivartia, Attica Συμμετοχών, Υγεία κ.α) ανήλθαν στα 95,1 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι 30,8 εκατ. ευρώ το 2013. Τα κέρδη ebitda στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιρειών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων. Οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 3,6% στα 1,21 δις. ευρώ.
Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του 2014 ανήλθαν σε ζημία 172,6εκ έναντι ζημίας 203,3εκ το 2013. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες (€4,7εκ το 2014 έναντι €21,6εκ το 2013) και ζημίες απομείωσης των στοιχείων του ενεργητικού (€62,7εκ το 2014 έναντι €40,7εκ το 2013).
Αναλυτικά τα μεγέθη του ομίλου το 2014

§Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση €42εκ το 2014, ήτοι 3,6% ετησίως, στα €1,21 δισ, παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.
§Αύξηση 197% ετησίως στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών (€91,5εκ έναντι €30,8εκ το 2013). Οι θυγατρικές εταιρείες VIVARTIA, ATTICA και ΥΓΕΙΑ βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματά τους έναντι του 2013. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα €68,6εκ, έναντι €5,4εκ το 2013, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών.
§Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε ζημία €172,6εκ, έναντι ζημίας €203,3εκ το 2013. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν ζημίες απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού ύψους €62,7εκ έναντι €40,7εκ το 2013.
§Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρείας την 31.12.2014 ανήλθε στα €923εκ, ποσό που αντιστοιχεί σε €0,98 ανά μετοχή.
§Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν στα €140,6εκ ενώ σε επίπεδο μητρικής στα €50,8εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2014 μειώθηκαν κατά €105εκ έναντι της 31.12.2013, στα €1,75 δισ.
§Η σταδιακή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου, συμβάλλει στη βελτίωση της κατανομής του δανεισμού υπέρ των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (47% του συνόλου έναντι 26% την 31.12.2013).
§Μάρτιος 2015: έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €50εκ για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας και των θυγατρικών της, με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση της ρευστότητας τους ή τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων τους.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το έτος 2014 κατέγραψαν ετήσια αύξηση €42εκ, ήτοι 3,6%, στα €1,21 δισ, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.
Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το 2014 ανήλθαν σε κέρδη €91,5εκ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 197% έναντι κερδών €30,8εκ το 2013. Η σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο σύνολο των θυγατρικών οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις θυγατρικές VIVARTIA, ATTICA και ΥΓΕΙΑ. Η πλειοψηφία των θυγατρικών εταιρειών διεύρυνε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο μεικτό περιθώριο κέρδους σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 360 μονάδες βάσης ετησίως στο 21,1%), ενώ παράλληλα βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους. Τούτο συνέβαλε στη σημαντική διεύρυνση (κατά περίπου 490 μονάδες βάσης ετησίως) του περιθωρίου EBITDA στο 7,6%.
Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου, περιλαμβανομένων των εταιρειών συμμετοχών και των αναπροσαρμογών λόγω της επανεκτίμησης της εύλογης αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων, ενισχύθηκαν σημαντικά στα €68,6εκ έναντι κερδών €5,4εκ το 2013, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών. Το περιθώριο EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 520 μονάδες βάσης ετησίως στο 5,7%.
Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του 2014 ανήλθαν σε ζημία €172,6εκ έναντι ζημίας €203,3εκ το 2013. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες (€4,7εκ το 2014 έναντι €21,6εκ το 2013) και ζημίες απομείωσης των στοιχείων του ενεργητικού (€62,7εκ το 2014 έναντι €40,7εκ το 2013). Τα αποτελέσματα του 2013 περιελάμβαναν επιβάρυνση λόγω αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας (αύξηση του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2013, σε 26% έναντι 20% προηγουμένως).
Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 31.12.2014 ανήλθε στα €923εκ (έναντι €1,11 δισ την 31.12.2013), ποσό που αντιστοιχεί σε €0,98 ανά μετοχή (έναντι €1,44 την 31.12.2013).
Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής για το 2014 ανέρχονται σε €50,8εκ και σε ενοποιημένη βάση σε €140,6εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2014 μειώθηκαν κατά €105εκ έναντι της 31.12.2013, στα €1,75 δισ (ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €1,61 δισ έναντι €1,65δισ την 31.12.2013).
Στο πλαίσιο του απαιτητικού, λόγω της μακράς περιόδου ύφεσης των τελευταίων 6 ετών, και αβέβαιου, λόγω της πολιτικής αστάθειας, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας, αρκετές από τις εταιρείες του Ομίλου συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους.
§Όμιλος Vivartia: κατέγραψε ετήσια αύξηση πωλήσεων 4,7% στα €589,6εκ έναντι €563,1εκ το 2013. Ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (33,2% μερίδιο αγοράς) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (62,6% μερίδιο αγοράς). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα ενισχύθηκε στο 26,0% (έναντι 25,5% το 2013). Η αύξηση πωλήσεων σε συνδυασμό με τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας συνέτειναν στη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (υπερδιπλασιασμός κερδών στα €28,2εκ έναντι €10,8εκ το 2013).
§Όμιλος Attica: κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι η επάνοδος στην κερδοφορία (κέρδη μετά φόρων στα €4,3εκ έναντι ζημιών €10,1εκ το 2013). Οι παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επάνοδο στην κερδοφορία είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών (2,5% ετησίως στα €266,7εκ έναντι €260,2εκ το 2013) και η αποτελεσματική μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Στη μείωση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε η αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων, που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο, καθώς και η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων κατά το Δ’ τρίμηνο του 2014. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν 56% ετησίως στα €42,3εκ έναντι €27,1εκ το 2013.
§Όμιλος Υγεία: κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι η επάνοδος σε θετική λειτουργική κερδοφορία (κέρδη EBITDA στα €11,8εκ έναντι ζημιών €6,2εκ το 2013), λόγω της αύξησης 6,8% των πωλήσεων (€217,5εκ έναντι €203,7εκ το 2013) και της βελτίωσης της αποδοτικότητας (ενίσχυση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά περίπου 530 μονάδες βάσης ετησίως). Στις δημοσιευμένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας (€15,6εκ το 2014 έναντι €28,0εκ το 2013).
Προτεραιότητες της διοίκησης του Ομίλου MIG αποτελούν η περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των θυγατρικών, η δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού (σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές), με απώτερο στόχο τη μείωση του συνολικού δανεισμού, η υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών των κύριων θυγατρικών εταιρειών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού. Οι κυριότερες δράσεις, συνεπείς με την εν λόγω στρατηγική, είναι:
§Σταδιακή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της κατανομής του δανεισμού υπέρ των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων: η Εταιρία αποφάσισε την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €115εκ. σε 2 σειρές, που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η Τράπεζα Πειραιώς, για την αναχρηματοδότηση ισόποσων υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας προς αυτήν. Η έκδοση της πρώτης σειράς ύψους €100εκ. ήδη ολοκληρώθηκε. Η συμφωνία αναχρηματοδότησης προβλέπει την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του εν λόγω δανεισμού, με την επέκταση της περιόδου αποπληρωμής κατά 3 έτη (Οκτώβριος 2019). Περαιτέρω, η Εταιρία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με άλλες δανείστριες τράπεζες για την σύναψη συμφωνίας αναδιάρθρωσης υφιστάμενων δανείων. Με τη σύναψη της συμφωνίας αυτής, η Εταιρία θα ολοκληρώσει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, επιτυγχάνοντας την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης. Την 31.12.2014, η σύνθεση του ενοποιημένου δανεισμού του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω υπέρ των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, λόγω της αναταξινόμησης υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εν λόγω βελτίωση (χωρίς να περιλαμβάνει την προαναφερθείσα αναδιάρθρωση του δανεισμού):
ΟΜΙΛΟΣ (ενοποιημένη βάση, % συνόλου)
2013
2014
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
26%
47%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
74%
53%
§Σύναψη νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €50εκ (Μάρτιος 2015): η Εταιρία εξέδωσε νέο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους €50εκ, που καλύφθηκε πλήρως από την Τράπεζα Πειραιώς. Το δάνειο είναι τριετούς (3) διάρκειας, με λήξη το Μάρτιο 2018, και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας και των θυγατρικών της με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση της ρευστότητας τους ή τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων τους.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας δήλωσε: «οι προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας των προηγούμενων ετών αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως φαίνεται στη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των θυγατρικών εταιριών στα €91,5 εκ έναντι €30,8εκ το 2013. Η σταθεροποίηση και αύξηση των πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου κατά το β’ εξάμηνο του 2014 καθώς και η βελτίωση των αποτελεσμάτων αποτελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις για το μέλλον, παρά τις συνεχιζόμενες δυσχέρειες στους περισσότερους τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Για το αμέσως προσεχές διάστημα η MIG θα επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην υλοποίηση του προγράμματος περαιτέρω βελτίωσης της αποδοτικότητας και ανάπτυξης των κύριων δραστηριοτήτων ταυτόχρονα με τη βελτιστοποίηση του ισολογισμού του Ομίλου».