Στα 158 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2014 οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Τέρνα Ενεργειακή έναντι 139,5 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένες κατά 13,3%.
Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 122,6 εκατ. ευρώ έναντι 105,7 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 15,9%. Μέσα στο 2014 ξεκίνησαν σταδιακά να λειτουργούν επιπλέον 132 MW, ανεβάζοντας σήμερα την εγκατεστημένη ισχύ του ομίλου σε 640 MW.
Ωστόσο, παρά το ότι η εγκατεστημένη ισχύς το 2014 ήταν μεγαλύτερη από αυτήν το 2013, τα ανεμολογικά δεδομένα υπήρξαν ιδιαίτερα χαμηλά.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 35,5 εκατ. ευρώ έναντι 33,8 εκατ. ευρώ το 2013.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 74 εκατ. ευρώ, έναντι 69,9 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένη κατά 5,8%, συνεπεία της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και παρότι τα ανεμολογικά δεδομένα του 2014 υπήρξαν χαμηλά. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 41,8 εκατ. ευρώ έναντι 35,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 23,4%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 34%.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης βελτιώθηκαν σημαντικά, καθώς διαμορφώθηκαν σε 59,2 εκατ. ευρώ έναντι 44,1 εκατ. ευρώ το 2013. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του 2014 διαμορφώθηκε στα 254,5 εκατ. ευρώ έναντι 269,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου το 2014 ανήλθαν σε 56,4 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεχίζεται.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 640 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 386 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 86 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 245 MW, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 885 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.