Πραγματοποιήθηκε η αλλαγή διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που επικύρωσε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2014.

Όπως ανακοινώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του, εξέλεξε ως μέλη του την κα Λούκα Κατσέλη και τον κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κυρίων Γεωργίου Ζανιά και Αλέξανδρου Τουρκολιά. Παραίτηση υπέβαλε και ο κ. Στέφανος Βαβαλίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Μετά την εκλογή των νέων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής προχώρησε σε ανασυγκρότησή του, εκλέγοντας την κα Λούκα Κατσέλη στη θέση της μη εκτελεστικού Προέδρου του και τον κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας.

Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των νέων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας ευχαρίστησε τόσο τον μέχρι σήμερα Πρόεδρο κ. Γ. Ζανιά όσο και τον μέχρι σήμερα Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξ. Τουρκολιά για τη πολύτιμη συνεισφορά τους στην Εθνική Τράπεζα και τον Όμιλό της, και ευχήθηκε στη νέα Διοίκηση επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.

Κέρδη παρά την αύξηση των προβλέψεων το 2014 για την Εθνική Τράπεζα

Στα 66 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας σε επίπεδο ομίλου το 2014, παρά τις έκτακτες προβλέψεις που διενεργήθηκαν στο δ΄τρίμηνο της περυσινής χρήσης, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του ισολογισμού της με τα stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ο όμιλος διατηρεί επαρκή ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας, ενώ οι δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας διατηρούνται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια.
Ο κ. Τουρκαλιάς στην τελευταία γραπτή του δήλωση ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας τόνισε μεταξύ άλλων πως «τα θετικά αποτελέσματα της τράπεζας τόσο σε επίπεδο δ’ τριμήνου όσο και στο σύνολο του έτους επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου».
Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά την αβεβαιότητα του δ’ τριμήνου, ο Όμιλος κατάφερε να επιτύχει θετικό αποτέλεσμα ακόμα και μετά την επιβάρυνση από σημαντικού ύψους έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που διενεργήθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2014.
«Έτσι, τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν σε θετικό επίπεδο, ανερχόμενα σε €66 εκατ., ενώ εξαιρουμένων των έκτακτων απομειώσεων ανήρθαν σε €174 εκατ. Ταυτόχρονα, η κερδοφορία σε Τουρκία και ΝΑ Ευρώπη διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα ανερχόμενη σε €318 εκατ και €41 εκατ. αντίστοιχα» σημείωσε ο κ. Τουρκολιάς.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ πρόσθεσε πως σε επίπεδο ρευστότητας, παρά τις σημαντικές εκροές που έχουν σημειωθεί, η Τράπεζα σημείωσε χαμηλότερες εκροές έναντι της εγχώριας αγοράς, ενώ διατηρεί τρέχοντα λόγο δανείων προς καταθέσεις στα επίπεδα της μονάδας, και τα διαθέσιμα ενέχυρα προς το Ευρωσύστημα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, περίπου €15 δισ.
Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, τόνισε ότι ο ρυθμός δημιουργίας εγχώριων επισφαλειών συνέχισε να επιβραδύνεται και κατά το δ’ τρίμηνο του έτους.
Τα βασικά μεγέθη
Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες
– Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα
Τρέχουσα δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους €15 δισ. από το Ευρωσύστημα
– Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου του 2014 (προ έκτακτων απομειώσεων) ανήλθαν στα €174 εκατ.., απορροφώντας έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και έκτακτες προβλέψεις διατηρήθηκαν σε θετικό επίπεδο, ανερχόμενα σε €66 εκατ..
– Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη του Ομίλου το 2014 ανήλθαν σε €229 εκατ.., έναντι ζημιών €226 εκατ.. το 2013
– Αύξηση των οργανικών εσόδων προ προβλέψεων κατά 77% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο
– Αύξηση των δανείων κατά 2,7% σε σχέση με το 2013, κυρίως λόγω των εργασιών στην Τουρκία
– Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου ανήλθε στις 330 μ.β.
– Οι λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 12% σε σχέση με το 2013, κυρίως σαν αποτέλεσμα της συγκράτησης του κόστους στην Ελλάδα
– Το επαναλαμβανόμενο κόστος κινδύνου παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο δ’ τρίμηνο του 2014 στις 245 μ.β. σημειώνοντας μείωση κατά 24 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο έτος
– Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βαίνει βελτιούμενη το 2014
– Σε επίπεδο Ομίλου ο ρυθμός δημιουργίας δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά το δ’ τρίμηνο επιβραδύνθηκε κατά 23%, ανερχόμενος στα €265 εκατ..
– Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε σταθερός σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 24% (32% στην Ελλάδα)
– Το ποσοστό κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκε σημαντικά στο 60%, από 54% το 2013
– Η κεφαλαιακή θέση παραμένει εύρωστη
– CET 1 στο 13,6%
– Με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (Οδηγία 2024 CRD IV), στο 9,4%