Στην αναβάθμιση του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου της προχωρεί η Eurobank με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και τη βελτίωση της διαφάνειας. Συγκεκριμένα, στο πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ελήφθησαν μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις με τις οποίες ενισχύεται ο ρόλος των μελών του ΔΣ. στη διαμόρφωση της στρατηγικής, διευρύνεται η ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στον όμιλο, στην αγορά και στην οικονομία και ενισχύεται η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία του ομίλου.
Με τις αλλαγές αυτές η τράπεζα πρωτοπορεί στην εγχώρια αγορά υιοθετώντας πρακτικές και προδιαγραφές που εφαρμόζονται διεθνώς από μεγάλους χρηματοποικονομικούς οίκους στη μετά την κρίση εποχή.
Το νέο πλαίσιο λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, περιγράφεται σε επιστολή του προέδρου της Eurobank κ. Νίκου Καραμούζη, προς τα στελέχη της τράπεζας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή:

1.
Σε κάθε τακτική τριμηνιαία συνάντηση του ΔΣ, παράλληλα με τα συνήθη θέματα, θα γίνονται από υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας παρουσιάσεις και συζητήσεις σημαντικών θεμάτων που αφορούν τις στρατηγικές επιλογές του ομίλου, τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των εργασιών και τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων.

2.
Σε κάθε τακτική τριμηνιαία συνεδρίαση του ΔΣ, εκτός από τις συνήθεις εκθέσεις από τους προέδρους των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων και Ελέγχου, οι επικεφαλής των γενικών διευθύνσεων της Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κινδύνων θα παρουσιάζουν τις εξελίξεις στα παρακάτω θέματα:
  • Το επιχειρηματικό περιβάλλον αγοράς, τους κινδύνους και τις προκλήσεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
  • Τις 25 μεγαλύτερες επιχειρηματικές δανειακές σχέσεις, καθώς και τις σημαντικότερες υποβαθμίσεις και αναβαθμίσεις μεγάλων εταιρικών σχέσεων, με βάση τους δείκτες χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας.
  • Ολες τις εγκρίσεις εταιρικών δανείων με συνολικό όριο ανάληψης κινδύνων πάνω από 25 εκατ. ευρώ.
  • Τα υπόλοιπα δανείων και τις μεταβολές τους σε ευαίσθητους τομείς χρηματοδότησης, όπως μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευρύτερος δημόσιος τομέας, πολιτικά κόμματα, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και βασικές υποθέσεις μεγάλων πελατών με σημαντικές ποινικές εμπλοκές σε εκκρεμότητα.
  • Ολες τις σημαντικές μεταβολές στο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο.
3. Παράλληλα με τις τακτικές τριμηνιαίες εκθέσεις από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, η επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου του ομίλου θα ενημερώνει αυτοπροσώπως και θα συζητεί διεξοδικά με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύο φορές τον χρόνο τα βασικά θέματα και πορίσματα ελέγχου του ομίλου.

4.
Καθιερώνεται άτυπη συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου ανά τρίμηνο, προκειμένου να συζητούν ειδικά θέματα στρατηγικής, κινδύνων, προσωπικού, εταιρικής διακυβέρνησης, ανάπτυξης και παρακολούθησης εργασιών του ομίλου.

5.
Ενισχύεται ο ρόλος του Νομικού Επιστημονικού Συμβουλίου της τράπεζας, στο οποίο στη νέα του δομή θα συμμετέχουν ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος, ο γενικός διευθυντής Risk Management του ομίλου, ο νομικός σύμβουλος, ο γενικός διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και δύο ανεξάρτητες, έμπειρες και καταξιωμένες νομικές προσωπικότητες εκτός τράπεζας. Βασικός στόχος του συμβουλίου είναι η ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στη λήψη σημαντικών νομικών αποφάσεων από την τράπεζα. Επιπλέον, το Επιστημονικό Συμβούλιο θα γνωμοδοτεί για τα σημαντικά θέματα και τις νομικές εκκρεμότητες του ομίλου και θα παρέχει κατευθύνσεις σε βασικές νομικές και κανονιστικές εξελίξεις. Θα συγκαλείται μηνιαίως, υπό την προεδρία του νομικού συμβούλου της τράπεζας.

6.
Συστάθηκε Επιτροπή Επικοινωνίας της τράπεζας, με πρόεδρο τον διευθύνοντα σύμβουλο, με στόχο την αποτελεσματική διαμόρφωση, παρακολούθηση και διαχείριση του ετήσιου προϋπολογισμού στους παραπάνω τομείς, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και του σχεδιασμού στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Το διοικητικό συμβούλιο θα ενημερώνεται σε τριμηνιαία βάση από τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις κατευθυντήριες γραμμές της επικοινωνιακής στρατηγικής του ομίλου και τις αποφάσεις για την κατανομή των εγκεκριμένων δαπανών.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ