Ενισχύθηκαν 5% τα λειτουργικά κέρδη της Lamda Development

Αύξηση 5% στα 22,9 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα κέρδη ebitda της Lamda Development τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο.

Αύξηση 5% στα 22,9 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα κέρδη ebitda της Lamda Development τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας την σαφή τάση ανάκαμψης από τα προηγούμενα τρίμηνα, η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA), κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο και ανήλθε στα 28,1 εκατ. ευρώ. Tα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) που αναλογούν στον όμιλο ανήλθαν σε 22,9 εκατομμύρια.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 9% το πρώτο εννεάμηνο του 2014 ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο παρουσίασε επίσης αύξηση κατά 6,5%. Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων εξακολουθεί να ξεπερνά το 98% ενώ παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για μισθώσεις.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο «Golden Hall» κινήθηκε ανοδικά κατά 12% ενώ η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών διαμορφώθηκε στο 9%. Η λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε 9,7 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 7% σε σχέση με πέρσι. Στο «Mediterranean Cosmos» στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε άνοδος του κύκλου εργασιών των καταστημάτων κατά 9%, και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 7%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης. Αναφορικά με το «The Mall Athens», τα μεγέθη του επίσης εμφανίζονται αυξημένα. Ο τζίρος των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασαν αύξηση κατά 7,5% και 5,5% αντίστοιχα.
Ανάλυση οικονομικών αποτελσμάτων
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (Joint Ventures) με αναλογική μέθοδο και ενοποιεί τις κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Τονίζεται όμως ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον Ισολογισμό με τη μέθοδο καθαρής θέσης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και στο καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους.
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων:
(ποσά σε € εκατ.)
9μηνο 2014
9μηνο 2013
%
«The Mall Athens»
9,0
8,8
3%
«Mediterranean Cosmos»
9,4
8,9
6%
«Golden Hall»
9,7
9,1
7%
Retail EBITDA
28,1
26,8
5%
Η Μαρίνα του Φλοίσβου μετά από αρκετά τρίμηνα ζημιών εμφάνισε λειτουργικά κέρδη €0,1 εκατ., έναντι ζημιών €0,2 εκατ., κατά το πρώτο εννεάμηνο πέρσι. Είναι αρκετά ενθαρρυντικό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση της ζήτησης και της πληρότητας των θέσεων ελλιμενισμού. Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν όπως και πέρσι στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου €1,3 εκατ. Tα έσοδα από συμμετοχές και μερίσματα εμφανίζονται αισθητά μειωμένα καθώς την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν συμπεριληφθεί 1,1 εκατ. κέρδη από την πώληση των συμμετοχών μας στη LAMDA Hellix και στη Μαρίνα του Φλοίσβου .
Οι ζημιές χρήσεως οφείλονται κυρίως στις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου. Σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε €4,7 εκατ. έναντι ζημιών €25,7 εκατ. το πρώτο εννεάμηνο του 2013. Υπενθυμίζεται ότι στην αντίστοιχη περσινή περίοδο υπήρξε η εφάπαξ λογιστική χρέωση στα αποτελέσματα ποσού €11,8 εκατ. που αφορά την αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας από το 20% στο 26%. Η αισθητή βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται και στην μείωση των ζημιών κατά €11,6 εκατ. της αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2013.
Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €455,9 εκατ. (€5,72 ανά μετοχή) έναντι €296 εκατ. που ήταν την 31/12/2013. Η πρόσφατη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η πώληση των ιδίων μετοχών συνεισέφεραν € 163 εκατ., μετά από σχετικά έξοδα, στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού.
Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία
(ποσά σε € εκατ.)
9μηνο 2014
9μηνο 2013
%
Αναλογικό (Pro-Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων
22,9
21,8
5%
Ζημιές από αποτίμηση
-7,2
-18,8
Καθαροί Τόκοι
-15,0
-15,0
Φόροι
-4,5
-12,6
Ενοποιημένα Αποτελέσματα
-4,7
-25,7
Q3 2014
Q4 2013
NET ASSET VALUE ( € εκατ. )
455,9
296
Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Από τις αρχές του έτους η μετοχή κινείται πτωτικά κατά 8% με βελτιωμένη εμπορευσιμότητα, σαφώς καλύτερα από την πτώση του γενικού δείκτη που υπερβαίνει το 24%. Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής €4,04 στις 17/11/2014 το τρέχον discount σε σχέση με το NAV μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου διαμορφώνεται σε 29% έναντι της καθαρής αξίας του ενεργητικού ανά μετοχή.
Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου («Net Loan to Value») ανέρχεται στο 38,5% επίπεδο αρκετά ικανοποιητικό το οποίο και βελτιώθηκε αισθητά μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Εξελίξεις εννεαμήνου 2014

Υπεγράφη την 14.11.2014 η σύμβαση αγοραπωλησίας του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» από την 100% θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού «HELLINIKON GLOBAL I SA» ως αγοράστρια και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ ως πωλητή. Η LAMDA Development υπογράφει επίσης τη σύμβαση ως εγγυήτρια της Αγοράστριας. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών περίπου με την ικανοποίηση όλων των προϋποθέσεων για την μεταβίβαση των ως άνω μετοχών. Η Επένδυση, εκτιμώμενου κόστους €8 δις, αποσκοπεί στην υλοποίηση και εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου 2 εκατ. τετραγωνικών, την ανάπτυξη οικιστικών ζωνών, ξενοδοχείων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, υπαίθριων πολιτιστικών χώρων, μουσείων, κέντρων υγείας και ευεξίας, χώρων αθλητισμού και αναψυχής, τη δημιουργία επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού κόμβου, καθώς και την πλήρη αναβάθμιση της υπάρχουσας μαρίνας και του παραλιακού μετώπου.
Να σημειωθεί επίσης ότι κατά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Blackstone / GSO εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής με δικαίωμα ορισμού μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, Η εν λόγω στρατηγική συμμετοχή αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την Εταιρεία μας σε επίπεδο στρατηγικής και τεχνογνωσίας ενώ παράλληλα θα ενισχύσει και την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Ibiza, Mykonos και .... Πλάκα Το δημοφιλέστατο νησί της Ισπανίας με τους κορυφαίους DJ μοιάζει τόσο μακρινό αυτή τη δύσκολη λόγω COVID-19 εποχή. Ακόμα... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk