Τροπολογία για τους αγρότες, την οποία συνυπογράφει και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, κατέθεσε το ΠαΣοΚ στο συζητούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ανοιχτή διάθεση και χρήση εγγράφων και πληροφοριών του Δημοσίου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ζητείται η εξαίρεση των κοινοτικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι αγρότες σε σχέση με τις εκτάσεις και τα ζώα από την παρακράτηση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπει ο σχετικός νόμος (4254/2014) και επιπλέον ζητείται να υπάρχει συμψηφισμός των οφειλών τους προς τον ΟΓΑ με τις απαιτήσεις που πρόκειται να τους καταβληθούν από το Δημόσιο ή ιδιώτες.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «οι άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις καταβάλλονται στους αγρότες για αντιμετώπιση ενός μέρους του κόστους παραγωγής και εξ αυτού του λόγου δεν αποτελούν δηλαδή εισόδημα». Και ως εκ τούτου «χωρίς αυτές δεν θα μπορούν να αγοράσουν σπόρο, λιπάσματα, καύσιμα και ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν και να παράξουν προϊόντα που είναι ο στόχος της εφαρμοζόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)». «Για αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή δεν αποτελούν οι άμεσες ενισχύσεις εισόδημα αλλά στηρίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, ο Κανονισμός 1306/2013 δεν επιτρέπει να γίνεται καμία παρακράτηση των ενισχύσεων και απαιτεί ρητά, αυτές να καταβάλλονται στο λογαριασμό τους και μόνο, για να μπορεί να στηρίξει την παραγωγική διαδικασία», σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση και προτείνεται «για την απρόσκοπτη εφαρμογή της ΚΑΠ και την αποφυγή προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας των αγροτών πρέπει από το πεδίο εφαρμογής της υποπαραγράφου ΙΑ2 4254/2014(ΦΕΚΑ85) του να εξαιρεθούν οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους κοινοτικών ενισχύσεων αγρότες με βάση τις εκτάσεις και τα ζώα».

Επίσης για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού βάρους και ταλαιπωρίας των αγροτών, στην τροπολογία αναφέρεται ότι πρέπει να βελτιωθεί και ο τρόπος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ με την εφαρμογή ανάλογων διαδικασιών εθελοντικής εκχώρησης ενισχύσεων με βάση δήλωση του δικαιούχου όπως ακριβώς εφαρμόζεται σήμερα επιτυχημένα με τον ΕΛΓΑ. «Κατά την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών το 95% των ασφαλισμένων προτιμά την εθελοντική εκχώρηση και ο ΕΛΓΑ εξασφαλίζει απρόσκοπτα τα αναγκαία ποσά για την πληρωμή των αποζημιώσεων», σημειώνεται και διευκρινίζεται ότι «η εθελοντική εκχώρηση ενισχύσεων δίνει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στους δικαιούχους αγρότες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, να προβαίνουν σε πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών όταν διαθέτουν τις ανάλογες ταμειακές ροές πράγμα που τους διευκολύνει στον προγραμματισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους». Για τον λόγο αυτό προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α) η δυνατότητα αυτή.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

α. «Στο πεδίο εφαρμογής της υποπαραγράφου ια.2 του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85) δεν εμπίπτουν οι ενισχύσεις που καταβάλλονται με βάση τις εκτάσεις και τα ζώα από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ».

β. Στο άρθρο 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α) προστίθεται η παράγραφος 4α. «Η καταβολή της οφειλόμενης ασφαλιστικής εισφοράς πραγματοποιείται με απευθείας κατάθεση από τον ασφαλισμένο του οφειλόμενου ποσού, σε ειδικό για το σκοπό αυτόν τραπεζικό λογαριασμό του ΟΓΑ. Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο υπόχρεος στην καταβολή αυτή ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο ή μέρος της οφειλής, δύναται να εξουσιοδοτήσει τον ΟΓΑ, να εισπράξει για λογαριασμό του, το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής από απαιτήσεις που πρόκειται να του καταβληθούν εντός του έτους, από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ή που παρά την εξουσιοδότηση, ο ΟΓΑ αδυνατεί να εισπράξει το σύνολο ή μέρος της οφειλής, το σχετικό οφειλόμενο ποσό οριστικοποιείται με πράξη του ΟΓΑ., η οποία αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του οφειλέτη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον ΟΓΑ.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Παναγιώτης Ρήγας

Χρήστος Γκόκας

Γιάννης Κουτσούκος

Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος

Γιάννης Δριβελέγκας

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Φίλιππος Σαχινίδης

Αχμέτ Χατζηοσμάν

Δημήτρης Σαλτούρος

Δημήτρης Κρεμαστινός

Μιχάλης Κασσής

Πύρρος Δήμας

Αθανάσιος Μωραΐτης

Συμεών Κεδίκογλου

Νίκος Σηφουνάκης

Απόστολος Κακλαμάνης

Γιώργος Παπανδρέου