Το 2014 εξελίσσεται θετικά για την Διακίνησις ΑΕ, εταιρεία στον κλάδο των 3rd Party Logistics, θυγατρική της εισηγμένης ΕΛΓΕΚΑ.
Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ενός πολυεπίπεδου προγράμματος οργανωτικών αλλαγών που έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό της κοστολογικής της βάσης αλλά και την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος είναι ήδη απτά, καθώς η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το 2014 θα κλείσει με αμετάβλητο από πέρυσι κύκλο εργασιών ύψους 52 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων σε περίπου 4 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ κατά το 2013.
Επιπλέον, η διοίκηση του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ βρίσκεται στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες για την συνολική τακτοποίηση των τραπεζικών της υποχρεώσεων μέσω κοινοπρακτικής ομολογιακής έκδοσης ύψους 14,3 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα η Diakinisis Cyprus LTD, μετά από μία «αναγνωριστική» διετία παρουσίας στην τοπική αγορά, προχώρησε σε μία συνεργασία στα τέλη του προηγούμενου μήνα με την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο σε ποσοστό 40% του ομίλου της C.A. Papaellinas, ο οποίος κατέχει παρουσία στην τοπική αγορά στον κλάδο εμπορικής αντιπροσωπείας καταναλωτικών προϊόντων, ειδών υγιεινής και προσωπικής φροντίδας. Η παραπάνω σύμπραξη σηματοδοτεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια συγκέντρωσης του κλάδου 3rd Party Logistics στην Κύπρο και έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ηγετικού σχήματος με εξασφάλιση συνεργειών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τους πελάτες του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.