Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τοπρόγραμμα οικειοθελούς αποχωρήσεως προσωπικού της Alpha Bank, μετη συμμετοχή περί 2.200 εργαζομένων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας.
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι εργαζόμενοι στην τράπεζα, οι οποίοι απασχολούνταν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής.
Στη διοίκηση της Alpha Bank είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι για το μέγεθος της συμμετοχής, το οποίο κινήθηκε σε υψηλότερα των στόχων που είχαν τεθεί επίπεδα.
Toγεγονός που θα συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του μισθολογικού κόστους της τράπεζας και την εφαρμογή του επιχειρησιακού της σχεδίου.​