Τα ονόματα των καθηγητών που θα πλαισιώσουν τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόδωρο Φορτσάκη, ως αναπληρωτές πρυτάνεις, ανακοινώθηκαν από το ίδρυμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

I. Αναπληρωτής πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων ορίζεται ο καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, με αρμοδιότητες ιδίως:

 • Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των ακαδημαϊκών μονάδων και την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αφορούν το ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Την ευθύνη της διαδικασίας αξιολόγησης των δομών του ΕΚΠΑ και τη μελέτη και ευθύνη εισήγησης στα αρμόδια όργανα ως προς την επαναξιολόγηση και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.
 • Την παρακολούθηση της λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).
 • Την εποπτεία των διεθνών σχέσεων και των δραστηριοτήτων Erasmus.
 • Την εποπτεία των πάσης φύσεως πανεπιστημιακών εκδόσεων.

ΙΙ. Αναπληρωτής πρύτανης Ποιότητας της Πανεπιστημιακής Ζωής ορίζεται ο καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Αντώνιος Καλοκαιρινός, με αρμοδιότητες ιδίως:

 • Την εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας του έργου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Την εποπτεία των ζητημάτων φύλαξης, ασφάλειας, πυρασφάλειας και καθαριότητας των πανεπιστημιακών χώρων και των θεμάτων διοικητικής υποστήριξης των εν λόγω υπηρεσιών.

ΙΙΙ. Αναπληρωτής πρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας ορίζεται ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Γεώργιος Πολυμενέας, με αρμοδιότητες ιδίως:

 • Την ευθύνη της φοιτητικής μέριμνας και ιδίως τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, τη στέγαση και τη σίτιση.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας των Διδασκαλείων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Την ευθύνη των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Φοιτητή καθώς και την εποπτεία των φοιτητικών εστιών.

ΙV. Αναπληρωτής πρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων ορίζεται ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Νικόλαος Μυλωνάς, με αρμοδιότητες ιδίως:

 • Τα θέματα που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό, καθώς και του σχετικού απολογισμού και ισολογισμού του Ιδρύματος.
 • Τα θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και απολογισμό αυτού.
 • Την υπογραφή προκηρύξεων και διακηρύξεων για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών προς το Ίδρυμα, εφ’ όσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα. Την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων, μέχρι ποσού 20.000 ευρώ κατά σύμβαση, εφόσον δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα.
 • Την αναπλήρωση του πρύτανη, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων χρηματοδότησης με τρίτους για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού μέχρι ποσού 20.000 ευρώ, εφόσον δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα της Επιτροπής Ερευνών.
 • Τα θέματα που αφορούν την περιουσία του Ιδρύματος, σε δωρεές και κληροδοτήματα προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και στην Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

V. Αναπληρωτής πρύτανης Εποπτείας και Αναδιοργάνωσης της «Ευγενίδειον Θεραπευτήριον Α.Ε.» και της «Νοσοκομείο Κ. Τσαγκάρης Α.Ε.» ορίζεται ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Γεώργιος Ζωγράφος.

Οι αναπληρωτές πρυτάνεις ορίστηκαν από το Συμβούλιο του ΕΚΠΑ, έπειτα από πρόταση του Θ. Φορτσάκη. Ο νέος πρύτανης θα αναπληρώνεται όταν ο ίδιος απουσιάζει, κωλύεται ή λείπει για οιονδήποτε λόγο, από τους αναπληρωτές του, κατά σειρά από τον καθηγητή Κ. Μπουραζέλη, από τον καθηγητή Αντ. Καλοκαιρινό, από τον καθηγητή Γ. Πολυμενέα, από τον καθηγητή Ν. Μυλωνά, από τον καθηγητή Γ. Ζωγράφο.