Απόθεμα κεφαλαίων συνολικού ύψους 11,5 δισ. ευρώ διατηρούσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο τέλος του 2013, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον εξαμηνιαίο απολογισμό δράσεων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ταμείου, στο τέλος της περυσινής χρονιάς είχε στη διάθεσή του ομόλογα EFSF ονομαστικής αξίας 10,93 δις. ευρώ και ταμειακό υπόλοιπο 488,77 εκατ. ευρώ.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και 237,3 εκατ. ευρώ που το ΤΧΣ έλαβε από τις τράπεζες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΤΧΣ Αναστασία Σακελλαρίου σε γραπτή της δήλωση υπογράμμισε ότι «το ΤΧΣ συνεπές στο έργο του υλοποίησε επιτυχώς το 2013 μία σειρά ενεργειών που σκοπό είχαν τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη στήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων».
Σύμφωνα με την ίδια, «το ΤΧΣ θα συνεχίσει την αποστολή του με τη δημιουργία των συνθηκών και των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν την κεφαλαιακή ενίσχυση και την περαιτέρω προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις τράπεζες με απώτερο στόχο την επιστροφή τους στον ιδιωτικό τομέα».
Ο απολογισμός
Τα κυριότερα σημεία του απολογισμού κατά την προαναφερόμενη περίοδο είναι τα εξής:
1. Θέματα σχετικά με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες:
I. Υποβολή των θέσεων του ΤΧΣ στο Υπουργείου Οικονομικών (ΥπΟικ) και στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αναφορικά με την έκθεση στρατηγικής του ελληνικού τραπεζικού τομέα.
II. Ενεργή συμμετοχή του ΤΧΣ στην παρακολούθηση του σχεδιασμού των σχεδίων αναδιάρθρωσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τα οποία θα υποβληθούν από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp) για έγκριση μόλις οριστικοποιηθούν από την ΤτΕ οι κεφαλαιακές τους ανάγκες.
III. Παράσχεση συναινέσεων ή και έγκριση προσωρινών παρεκκλίσεων σε υποβολή αιτημάτων για συναίνεση από τις συστημικές τράπεζες σύμφωνα με τις διατάξεις των πλαισίων συνεργασίας.
IV. Συμμετοχή ως παρατηρητής στην αξιολόγηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των Ελληνικών τραπεζών που διεξήγαγε η ΤτΕ και συγκεκριμένα της ροής των εργασιών για τα Προβληματικά Στοιχεία Ενεργητικού (TAR).
2. Θέματα συστημικών τραπεζών:
Τράπεζα Πειραιώς:
Συναίνεση για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για το προσωπικό του Ομίλου Πειραιώς.
Alpha Bank:
Συναίνεση για την πώληση της Ουκρανικής θυγατρικής της Alpha Bank, «JSC Astra Bank».
Εκταμίευση €284.629.294 σε ομόλογα EFSF για την κάλυψη των 2/3 του αρχικού χρηματοδοτικού κενού των συνεταιριστικών τραπεζών «Τράπεζας Δωδεκανήσου», «Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας» και «Τράπεζας Ευβοίας», μετά την απόφαση της ΤτΕ να ανακαλέσει τις άδειες των εν λόγω Συνεταιριστικών Τραπεζών και την απόκτηση των καταθέσεών τους από την Alpha Bank.
Πρώτη άσκηση warrants το Δεκέμβριο του 2013. Μείωση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ σε 81.71%.
Eurobank:
Αγορά από τη Eurobank της Νέα Proton Bank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και εν συνεχεία απορρόφησή τους από αυτήν.
Έγκριση της συναλλαγής της Eurobank Properties με την Fairfax σύμφωνα με την οποία η Fairfax απέκτησε όλα τα δικαιώματα προτίμησης της Eurobank.
Συναίνεση στην υποβολή προσφοράς για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ).
Συναίνεση για την εφαρμογή Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για τους υπαλλήλους της Eurobank.
Έγκριση της έναρξης της διαδικασίας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank.
Εθνική Τράπεζα:
Εξαγορά από την ΕΤΕ επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού/παθητικού της Probank και κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από το ΤΧΣ.
Συναίνεση στην υποβολή προσφοράς για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ.
Συναίνεση για την πώληση χαρτοφυλακίου τούρκικων επιχειρηματικών δανείων.
Έγκριση της πώλησης του 66% της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ στην Invel Real Estate.
Συναίνεση για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για το προσωπικό της ΕΤΕ.
Πρώτη άσκηση warrants το Δεκέμβριο του 2013. Μείωση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ σε 84.38%.
3. Μεταβατικά Πιστωτικά Ιδρύματα:
Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΝΤΤ):
Το ΤΧΣ επέλεξε την Eurobank ως προτιμώμενο πλειοδότη για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΝΤΤ. Το τίμημα καταβλήθηκε μέσω της έκδοσης 1.418.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που κάλυψε το ΤΧΣ με τη μορφή μετοχών του ΝΤΤ.
Νέα Proton Bank:
Το ΤΧΣ επέλεξε την Eurobank ως προτιμώμενο πλειοδότη για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Νέας Proton Bank, η οποία προηγουμένως ανακεφαλαιοποιήθηκε με €395 εκατ.​