Ρυθμίζεται για πρώτη φορά η κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας στην οποία τίθεται το μόνιμο εν ενεργεία προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, εφόσον καθίσταται ανίκανο για εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας γραφείου, λόγω τραυμάτων ή παθήσεων, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Σημειώνεται ότι σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η γραφική υπηρεσία σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, με νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, «Κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας προσωπικού Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής», ορίζεται ότι η υπαγωγή στελέχους του Λιμενικού σε κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας διενεργείται από το αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75) Συμβούλιο Κρίσεων, μετά από γνωμάτευση της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία και θα παραπέμπονται κατόπιν σχετικής διαταγής του Αρχηγού του Λιμενικού.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας ενεργείται, για τη θέση των Αξιωματικών του Λιμενικού με Προεδρικό Διάταγμα που προκαλείται από τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, ενώ για τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες με υπουργική απόφαση.
Σημειώνεται, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, «ότι οι υπαγόμενοι στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας δε δύνανται να επανέλθουν στην προτέρα κατάστασή τους, δεν εκτελούν υπηρεσία, δε φέρουν στολή και δε συντάσσονται για αυτούς σημειώματα ή εκθέσεις αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, απολαύουν όλων των ευεργετημάτων που προβλέπονται για το ιδίου βαθμού εν ενεργεία ή συνταξιούχο προσωπικό του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. και τις οικογένειές τους, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.»
Επιπλέον τα στελέχη του Λιμενικού «που τίθενται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, δεν κατέχουν οργανικές θέσεις, προάγονται όμως κατ’ εξαίρεση, εφόσον δεν συμπληρώνουν συντάξιμη υπηρεσία, άνευ τηρήσεως των διατάξεων που αφορούν τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής. Οι προαγωγές των Αξιωματικών και λοιπών βαθμοφόρων του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, διενεργούνται μετά από τελική κρίση της σωματικής τους ικανότητας και τις δικαιούνται μόνο όσοι εξ’ αυτών εξακολουθούν και παραμένουν στην κατάσταση αυτή».
Στην ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται ακόμη πως «αναφορικά με τις αποδοχές, τα στελέχη του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, λαμβάνουν ισόβια τις αποδοχές των εν ενεργεία ομοιόβαθμών τους».
Επιπρόσθετα, «αναγνωρίζονται σε βάρος του Δημοσίου, δαπάνες για λουτροθεραπεία εφάπαξ το έτος, καθώς και για αγορά, κατασκευή, επισκευή ή αντικατάσταση τεχνητών μελών, μηχανημάτων, προθεμάτων, ειδικών υποδημάτων, τεχνητών οφθαλμών».
Ακόμη, «δικαιούνται και ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας, κατόπιν εξέτασης ανά δεκαετία από την Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, η οποία γνωματεύει κάθε φορά και κατά περίπτωση για την ανάγκη χορήγησης αυτού, με βάση την πάθηση, νόσο ή βλάβη».