Ζημίες ανακοίνωσαν για το 2013 τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), για πρώτη φορά από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο πριν από 16 χρόνια, εξαιτίας έκτακτων δαπανών, της ύφεσης και του διεθνούς εμπάργκο στις εισαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν.

Αύξηση ζήτησης μετά από 18 συνεχόμενα τρίμηνα πτωτικής πορείας σημειώθηκε στην αγορά των καυσίμων στο τέλος του 2013.

Μετά την καθίζηση της ζήτησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο 2012-2013, λόγω του πενταπλασιασμού του Ε.Φ.Κ., το τελευταίο τρίμηνο του 2013 παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, κυρίως λόγω της βελτιωμένης λειτουργίας του συστήματος επιδότησης ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ζήτησης για καύσιμα κίνησης στα ίδια επίπεδα, η ζήτηση προϊόντων πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης σημείωσε αύξηση στο τρίμηνο κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Παρά την ανάκαμψη της αγοράς το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και η πίεση των περιθωρίων διύλισης αντικατοπτρίστηκαν στα αποτελέσματα των εταιριών του κλάδου.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσαν Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €45εκ. (-43% έναντι Δ’ Τριμ. 2012). Παρά τη θετική συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών Λιανικής Εμπορίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα χαμηλά διεθνή περιθώρια διύλισης. Το νέο διυλιστήριο Ελευσίνας λειτούργησε κοντά στο 100% της δυναμικότητάς του, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, με την παραγωγή μεσαίων κλασμάτων να ανέρχεται στο 75%. Η παραγωγή λευκών προϊόντων υψηλής αξίας σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε στο 88%, από τα υψηλότερα στον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης. Σε πρόσφατη μελέτη ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας του κλάδου που καλύπτει όλα τα διυλιστήρια της περιοχής, το νέο διυλιστήριο της Ελευσίνας αναφέρεται ως ένα από τα πλέον σύγχρονα και κερδοφόρα της Νότιας Ευρώπης.
Αντίστοιχα, και τα ετήσια αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα ιστορικά χαμηλά περιθώρια διύλισης, το αυξημένο κόστος προμήθειας αργού, καθώς και τη διαδικασία αριστοποίησης του Διυλιστηρίου Ελευσίνας κατά το Α’ εξάμηνο. Οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις των διυλιστηρίων και των εταιρειών εμπορίας, οι αυξημένες εξαγωγές που έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία του Ομίλου, καθώς και η αυξημένη κερδοφορία των Πετροχημικών, αντιστάθμισαν εν μέρει μόνο την επίδραση των πιο πάνω αρνητικών παραγόντων. Ως αποτέλεσμα, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το 2013 ανήλθαν στα €178εκ. Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα μετά από φόρους επηρεάστηκαν από έκτακτα στοιχεία όπως το κόστος της αναδιοργάνωσης για μείωση λειτουργικών εξόδων και η πρόβλεψη ύψους €21εκ για τη νέα, αναδρομική φορολόγηση αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων.
Σταθερές επιδόσεις συμμετοχών σε Ενέργεια & Φυσικό Αέριο

Οπως ανακοίνωσε η εταιρία παρά τις προκλήσεις της ελληνικής αγοράς και τις αβεβαιότητες του θεσμικού πλαισίου, η συνεισφορά από τις επενδύσεις στον Όμιλο ΔΕΠΑ και την ELPEDISON διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, ανερχόμενη στα €7εκ. για το Δ’ τρίμ. (2013: €57εκ.)
Βελτίωση ανταγωνιστικότητας –αναδιάρθρωση εγχώριας Λιανικής Εμπορίας

Στο δυσμενές περιβάλλον που διαμορφώθηκε τα τελευταία έτη, ο Όμιλος ενέτεινε τις προσπάθειές του για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στον κλάδο Διύλισης, η εκμετάλλευση συνεργειών μεταξύ των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας και η βελτίωση της απόδοσης των βασικών μονάδων μετατροπής οδήγησε σε εξοικονομήσεις ύψους €18εκ το 2013. Ο κλάδος Λιανικής Εμπορίας έκανε σημαντικά βήματα για την αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας, με εξορθολογισμό των δαπανών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης, καθώς και των εξόδων για ενοίκια και συντήρηση. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων και ολοκληρώθηκε, με μεγάλη επιτυχία και θετική ανταπόκριση από το δίκτυο συνεργατών και τους τελικούς καταναλωτές, ο πρώτος κύκλος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας σε όλο το δίκτυο πρατηρίων της ΕΚΟ.

Συνολικά οφέλη από προγράμματα ανταγωνιστικότητας άνω των €500εκ., την τελευταία πενταετία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών ο Όμιλος εφάρμοσε προγράμματα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, στοχεύοντας στην αύξηση των ταμειακών ροών. Σε σχέση με το αρχικό επίπεδο δαπανών, τα ετήσια ταμειακά οφέλη ανέρχονται στα €272εκ. στο τέλος του 2013, εκ των οποίων €45εκ. αφορούν ενέργειες που υλοποιήθηκαν εντός του έτους. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, κατά τη διάρκεια του Δ’ τριμήνου ολοκληρώθηκε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, που οδήγησε σε μείωση προσωπικού του Ομίλου κατά 7% και ετήσια μείωση κόστους από το 2014 ύψους €20εκ. Συνολικά, οι σωρευτικές εξοικονομήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, εξαιρουμένων των αναλογουσών δαπανών και επενδύσεων για την εφαρμογή τους, ξεπερνούν τα €500εκ., ενώ ο στόχος για επιπλέον όφελος το 2014 ανέρχεται σε €80εκ., καθώς ο ‘Όμιλος εστιάζει στην αριστοποίηση της λειτουργίας σε όλες τις δραστηριότητές του.

Κεφαλαιακή διάρθρωση

Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε στα €1,7δισ., ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με πέρυσι (€1,9δισ.), καθώς ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα και έχουν μειωθεί οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης, λόγω των μειωμένων πωλήσεων στην εγχώρια αγορά. Το 2013 τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναχρηματοδότησαν δάνεια ύψους €1,2 δισ. και προχώρησαν στη μεγαλύτερη έκδοση ομολόγου (unrated) από Ελληνική εταιρεία, ύψους €500εκ, ανοίγοντας ξανά τη διεθνή αγορά ομολόγων για Ελληνικές επιχειρήσεις. Για το 2014, βασική προτεραιότητα του Ομίλου παραμένει η αξιοποίηση των ταμειακών του ροών για τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δανεισμού καθώς και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους .


Πώληση ΔΕΣΦΑ

Στις 21 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη η σύμβαση (SPA) για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ, από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το ΤΑΙΠΕΔ, στην κρατική εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν SOCAR, αντί €400εκ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το 35% που κατέχει εμμέσως στον ΔΕΣΦΑ ανέρχεται στα €212εκ. Η συναλλαγή υπόκειται στη διαδικασία έγκρισης από τις εποπτικές αρχές ανταγωνισμού και ενέργειας σε Ελλάδα και Ε.Ε., ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 2014. Ο Όμιλος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση της συμμετοχής του στον ΔΕΣΦΑ για να επιταχύνει την αποκλιμάκωση του δανεισμού και του χρηματοοικονομικού κόστους του.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2013, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:
«Το 2013 βιώσαμε το πλέον δυσμενές περιβάλλον για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία διύλισης της τελευταίας δεκαετίας, επιπλέον των σημαντικών προκλήσεων του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος με το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και την υψηλή φορολογία. Παρόλα αυτά, η Ελληνική αγορά καυσίμων, μετά τη συρρίκνωσή της κατά 50% σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, έδειξε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στο Δ’ τρίμηνο του 2013, ενώ οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη ζήτηση λευκών προϊόντων πετρελαίου στην περιοχή εμφανίζονται θετικές, ειδικά για τις αναδυόμενες αγορές. Τη χρονιά που πέρασε, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εστίασαν σε παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν, πετυχαίνοντας τη βελτίωση των λειτουργικών τους επιδόσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, αξιοποιώντας τις επενδύσεις τους σε σύγχρονα και ασφαλή διυλιστήρια, ανταγωνιστικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης, καθώς και την ηγετική τους παρουσία στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο εμπορικές εταιρείες ΕΚΟ και ΕΚ προχώρησαν σε ουσιαστική αναδιάρθρωση του επιχειρησιακού τους μοντέλου, πετυχαίνοντας θετικά αποτελέσματα σε συνέργιες και βελτιωμένη κερδοφορία. Η Διεθνής Λιανική Εμπορία βελτίωσε επίσης τις επιδόσεις της, παρά το δυσμενές περιβάλλον στις περισσότερες αγορές που δραστηριοποιούμαστε, ενώ τα Πετροχημικά σημείωσαν ιστορικό υψηλό κερδοφορίας. Το Μάιο του 2013, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου Hellenic Petroleum Finance plc, πραγματοποίησε την πρώτη αρχική συναλλαγή χωρίς πιστοληπτική διαβάθμιση (unrated first time issuer) Ελληνικής εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές μετά την κρίση με μεγάλη επιτυχία. Επίσης, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, προχωρήσαμε στη συμφωνία για πώληση της συμμετοχής μας στον ΔΕΣΦΑ, κάτι που θα ενδυναμώσει τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ξεκίνησαν πριν από 6 χρόνια, μια διαδικασία σημαντικών αλλαγών, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων του Ομίλου, τη βελτίωση της λειτουργίας σε όλες τις δραστηριότητές μας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αναδιοργάνωση. Η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής μας, έδωσε τη δυνατότητα στον Όμιλο να διαχειριστεί το επιδεινούμενο περιβάλλον διύλισης, καθώς και την ελληνική κρίση. Επιπλέον ο Όμιλος βρίσκεται σε θέση να εκμεταλλευτεί τα οφέλη της ανάκαμψης στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τον κλάδο διύλισης. Ήδη εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης της Ελληνικής οικονομίας, οι οικονομικές συνθήκες στη Μεσόγειο βελτιώνονται, ενώ οι περιφερειακές ανισορροπίες στην αγορά πετρελαίου, λόγω γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και ρυθμιστικού πλαισίου σταδιακά θα διορθωθούν.
Το 2014 τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα εστιάσουν περεταίρω στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της απόδοσης των διυλιστηρίων και την εκμετάλλευση των σημαντικών συνεργειών μεταξύ τους, τον έλεγχο κόστους σε όλες μας τις δραστηριότητες και την επιτάχυνση της απομόχλευσης».

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων:
ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
Το διυλιστήριο Ελευσίνας βελτίωσε σταδιακά την αποδοτικότητά του κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας, με την παραγωγή του να διαμορφώνεται στα 3,9 εκ. τόνους.
Η συνολική παραγωγή μεσαίων κλασμάτων ανήλθε σε 6,2εκ. τόνους καθιστώντας τον Όμιλο τον πιο σημαντικό εξαγωγέα ντίζελ στην περιοχή.
Οι εξαγωγές έφθασαν τα 5,5 εκ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 44% των συνολικών πωλήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 12,7 εκ. τόνους.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ
Τα Κέρδη EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας ανήλθαν στα €25 εκ., διπλάσια σε σχέση με το 2012, καθώς οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης και ελέγχου κόστους αντιστάθμισαν τη μείωση της ζήτησης.
Οι κλάδοι λιανικής εμπορίας και βιομηχανίας αύξησαν σημαντικά τη συνεισφορά τους, λόγω βελτίωσης των λειτουργικών τους επιδόσεων.
Αντίστοιχα, η αυξημένη τουριστική κίνηση οδήγησε σε αυξημένες πωλήσεις, κατά 5%, στον κλάδο των αεροπορικών καυσίμων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Διεθνής Εμπορία διατήρησε τους όγκους στα ίδια επίπεδα με το 2012, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να αυξάνονται στα €44 εκ. (+8%).
Όλες οι θυγατρικές στο εξωτερικό παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα με βελτίωση στα περιθώρια και διατήρηση μεριδίων αγοράς
Αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία η τραπεζική κρίση στην Κύπρο, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις και αναπροσαρμόζοντας τη λειτουργία της τοπικής θυγατρικής
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Η βελτιωμένη καθετοποιημένη λειτουργία των μονάδων προπυλενίου και πολυπροπυλενίου και η διατήρηση των περιθωρίων πολυπροπυλενίου βελτίωσαν τη συνεισφορά των Πετροχημικών.
Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν για το 2013 στα €57 εκ., αυξημένα κατά 23%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €60 εκ. (2012: €69 εκ.) λόγω μειωμένων όγκων πωλήσεων και του νέου μοντέλου χρέωσης των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών που εφαρμόστηκε το 2013. Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €57 εκ. αμετάβλητα σε σχέση με το 2012, καλύπτοντας το χρηματοοικονομικό κόστος και τις αποσβέσεις των μονάδων.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ/ΕΤΟΥΣ 2013
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)
€ εκατ.
Δ’ τρίμηνο 2012
Δ’ τρίμηνο 2013
% Δ
Έτος 2012
Έτος 2013
% Δ
Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης
Πωλήσεις
2.864
2.227
-22%
10.469
9.674
-8%
EBITDA
13
(11)
298
29
-90%
Συγκρίσιμο EBITDA1
78
45
-43%
444
178
-60%
Καθαρά Κέρδη
(29)
(98)
86
(269)
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη1
22
(35)
232
(117)
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού
Απασχολούμενα Κεφάλαια
4.350
3.905
-10%
Καθαρός Δανεισμός
1.855
1.689
-9%
Δανειακή Μόχλευση
43%
43%