Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τις 19 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2014 το δεύτερο κατά σειρά σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Αναδιοργάνωση του υπουργείου Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουριστικός και Λοιπές Διατάξεις».Πρόκειται για τη δεύτερη μέσα σε ένα χρόνο νομοθετική πρωτοβουλία στον τομέα του τουρισμού, η οποία έρχεται να καλύψει κενά, τα οποία εμπόδιζαν ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια.
Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού

Το νομοσχέδιο στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

1.Αναδιοργάνωση και ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του υπουργείου Τουρισμού
2.Εκσυγχρονισμός του ΕΟΤ και μετατροπή του σε σύγχρονο Οργανισμό προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισμού
3.Ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού
4.Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουριστικό τομέα
Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταφορά αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στο υπουργείο Τουρισμού. Ετσι μεταφέρονται:
1. Ολες οι αρμοδιότητες που αφορούν στην αδειοδότηση και τον έλεγχο των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων
2. Η αρμοδιότητα επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις του Τουρισμού που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία
3. Η αρμοδιότητα του ΕΟΤ για διενέργεια ελέγχων για την πάταξη του φαινομένου της άγρας πελατών και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
4. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την τεχνική υπηρεσία του ΕΟΤ
5. Οι αρμοδιότητες του ΕΟΤ που αφορούν στην κατάταξη των πάσης φύσεων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών. Εντός δύο μηνών από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών ο αρμόδιος για την πιστοποίηση φορέας προβαίνει σε αυτοδίκαια πιστοποίηση του υπουργείου Τουρισμού ως φορέα Κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών. Έως την πιστοποίηση του Υπουργείου Τουρισμού η κατάταξη νέων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών θα γίνεται με κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του ιδιώτη μηχανικού που είχε ορισθεί επιβλέπων στις εργασίες κατασκευής της τουριστικής εγκατάστασης.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιοργάνωση του υπουργείου.
Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου ρυθμίζει θέματα που αφορούν στην αποδοτικότερη λειτουργία των ειδικών τουριστικών υποδομών, όπως οι τουριστικοί λιμένες, τα σύνθετα τουριστικά καλύμματα και τα χιονοδρομικά κέντρα.
Προωθείται η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών της περιφέρειας αλλά και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και του τρόπου ζωής της ελληνικής υπαίθρου.
Επίσης περιλαμβάνει τη σύσταση Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) στο υπουργείο και κατάργηση ΠΥΤ στον ΕΟΤ, τον ορισμό του καταφυγίου, την επέκταση χερσαίας ζώνης, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης υδροπλάνων σε ανεξάρτητες όμορες θαλάσσιες ζώνες τουριστικών λιμένων και τη δυνατότητα μικτής χρήσης υφιστάμενων λιμενικών ζωνών.
Παράλληλα ενισχύεται ο ποιοτικός τουρισμός μέσα από τη βελτίωση των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην αποδοτικότερη διαχείριση της γης η οποία αξιοποιείται για την τουριστική ανάπτυξη.
Σε ειδικό κεφάλαιο εισάγονται τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ αναβαθμίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των ξεναγών.
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη ειδικές χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, καθώς και την επέκταση εφαρμογής διάταξης περί ΠΟΤΑ σε ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ, ενώ ρυθμίζεται και το ζήτημα της παραχώρησης και καθορισμού ανταλλάγματος για τη χρήση αιγιαλού.
Τέλος, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, θεσπίζονται κανονισμοί για την σύναψη συμβάσεων μισθώσεων εκμισθώσεων, προμηθειών και υπηρεσιών που προορίζονται για την τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό, κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.