Πλήθος τηλεφωνημάτων για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων για την κάλυψη 259 θέσεων προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ, έχει δεχτεί το ΑΣΕΠ και εφιστά την προσοχή των υποψηφίων.

Όπως σημειώνει η Αρχή, η ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου και ως εκ τούτου, πρέπει να αναζητήσει μόνος του ο ίδιος ο υποψήφιος τα στοιχεία που ζητούνται (πχ κωδικούς τίτλων κλπ), αφού διαβάσει ενδελεχώς και προσεκτικά το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Από το ΑΣΕΠ διευκρινίζεται ότι τα τηλέφωνα πληροφοριών που έχουν δοθεί από τις 10 Φεβρουαρίου, διατίθενται κυρίως για την παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στη σωστή συμπλήρωση- υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (πχ διαδικασία εγγραφής- ταυτοποίησης στις on line υπηρεσίες του ΑΣΕΠ) και όχι για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με αποδεκτούς τίτλους σπουδών ανά θέση, κωδικούς απαραίτητων πρόσθετων προσόντων, κωδικούς προκηρυσσόμενων θέσεων κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους όλων των κατηγοριών να μελετήσουν προσεκτικά, πριν από την υποβολή των αιτήσεών τους, το σύνολο της προκήρυξης όπως περιλαμβάνεται στα σχετικά ΦΕΚ που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Στα εν λόγω ΦΕΚ παρέχονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για τον ορθό τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (πχ αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, κωδικοί τίτλων σπουδών, κωδικοί απαραίτητων πρόσθετων προσόντων, κωδικοί θέσεων, απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, τρόπος απόδειξης της εμπειρίας, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και υποβολής δικαιολογητικών κλπ).

Υπενθυμίζεται, ότι ειδικά για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στο Παράρτημα Ε΄ της προκήρυξης παρέχονται πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή τους.