Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι είναι πολύ πιθανόν να δουν εφέτος, κατά τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών φορολογικών τους δηλώσεων, προσυμπληρωμένα τα στοιχεία για τους μισθους και τις συντάξεις που έχουν λάβει καθώς επίσης και για τους παρακρατούμενους φόρους (εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης).

Αυτό τουλάχιστον επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο που εξέδωσε και δίνει οδηγίες στις επιχειρήσεις (δημόσιου και ιδιωτικου τομέα) για την υποβολή έως τις 28 Μαρτιου 2014 των στοιχείων των βεβαιώσεων αποδοχών των υπαλλήλων τους αλλά και των επαγγελματιών με τους οποίους συνεργάζονται ώστε να είναι σε θέση το σύστημα TAXIS να περάσει τα συγκεκριμένα στοιχεία (μισθούς, παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους) στα «κουτάκια» της φορολογικής δήλωσης.
Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει αφενός να εξασφαλίσει ότι κανείς πολίτης ή επαγγελματίας δεν θα κλέψει την εφορία, αφετέρου να διευκολύνει τους φορολογούμενους να μην ψάχνουν τελευταία στιγμή να βρουν τις βεβαιώσεις αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκτυπώσει ή να έχουν λάβει τις βεβαιώσεις αποδοχών ώστε να διασταυρώσουν αν τελικά τα στοιχεία που έχει περάσει στην προσυμπληρωμένη δήλωση τους το υπουργείο Οικονομικών είναι τα σωστά.
Επίσης, μέσω αυτής της διαδικασίας θα γίνει διασταύρωση των δηλούμενων ποσών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις χορηγούμενες βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις από τους καταβάλλοντες τις εν λόγω αποδοχές.
Ειδικότερα, στην απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κύριος Χάρης Θεοχάρης προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:
Τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις οικονομικού έτους 2014, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα), υποβάλλονται ενιαία και υποχρεωτικά με το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις από εμπορικές επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν καθώς και με τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α’152) που παρακρατήθηκε προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες.
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο από ελευθέρια επαγγέλματα και φόρο από εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και δεν έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., οριστικής δήλωσης από ελευθέρια επαγγέλματα και οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις, υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) σε ειδικές εφαρμογές που έχουν στηθεί για τον σκοπό αυτό, το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις από εμπορικές επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α’152) που παρακρατήθηκε προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες.
Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή
β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ.
γ) Οι δικαιούχοι μισθών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον σωστό Α.Φ.Μ. τους και προκειμένου για μισθωτούς προαιρετικά για το οικονομικό έτος 2014 με το ΑΜΚΑ τους.
Από το πεδίο εφαρμογής αυτής της απόφασης εξαιρείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και των κατώτερων πληρωμάτων, λόγω μη εισέτι ένταξής τους στο σύστημα taxisnet.