Την ώρα που η Ελλάδα θέτει ως στόχο για τα επόμενα επτά χρόνια να αξιοποιήσει τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως καταλύτη ανάπτυξης και εργαλείο σύγχρονης διακυβέρνησης, η χώρα μας παρουσιάζει υστέρηση στο 72% των ευρωπαϊκών δεικτών «ψηφιακής» ανάπτυξης. Έτσι, για μια ακόμα φορά μια κυβέρνηση θέτει σε προτεραιότητα την αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης –χαμηλές επιδόσεις στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, την τακτική χρήση του διαδικτύου, τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών προμηθειών.

Είναι ενδεικτικό ότι το 41,9% των πολιτών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της χώρας για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012. Αν και την ίδια χρονιά η Ελλάδα πέτυχε το ανώτατο επίπεδο για επτά από τις είκοσι βασικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην ΕΕ, η επίδοσή της σε ποσοστό παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις εντός ΕΕ το 2010 την κατέταξε στην τελευταία θέση.
Τη Δευτέρα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014.
Όπως επισημαίνει η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, σημαντικότερες δεσμευτικές αρχές που, σύμφωνα με την προτεινόμενη στρατηγική, θα πρέπει να πληρούνται κατά τον σχεδιασμό, την έγκριση και την υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων είναι: η ανοιχτή διακυβέρνηση μέσω της συμμετοχής των πολιτών, η επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της επικοινωνίας των βασικών δημόσιων μητρώων, η εξοικονόμηση πόρων, η επαναχρησιμοποίηση των υποδομών, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα.
Μέχρι σήμερα η προσπάθεια υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης συνοδεύτηκε από αστοχίες που προστέθηκαν στις αγκυλώσεις μιας δυσκίνητης κρατικής μηχανής. Σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης, δημιουργήθηκαν σωρευτικά χρόνιες παθογένειες και υστερήσεις. Αυτές περιγράφονται και στο κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και παρατίθενται ως εξής:
•Χαμηλή αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υποδομών, επιχειρησιακός κατακερματισμός των συστημάτων, υψηλή διασπορά και λειτουργικές επικαλύψεις των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.
•Υψηλό κόστος κτήσης και χρήσης των ηλεκτρονικών υποδομών, λόγω κυρίως έλλειψης κατάλληλων προγραμματικών συμφωνιών και αδειών που να καλύπτουν το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης.
•Απουσία διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων.
•Μειωμένη βούληση επαναχρησιμοποίησης της δημόσιας πληροφορίας.
•Υπερτροφικά έργα και υποδομές υπερβολικής διαχειριστικής δυσκολίας και ασύμφορης σχέσης κόστους-οφέλους.
•Μακροσκελείς διαγωνιστικές διαδικασίες που ξεπερνούν τον κύκλο ανανέωσης της τεχνολογίας, καταλήγοντας σε προμήθειες παρωχημένων προϊόντων.
•Ελλιπής σχεδιασμός και χρηματοδότηση σε όλο τον κύκλο ζωής των συστημάτων.
•Ανύπαρκτοι ή αναποτελεσματικοί μηχανισμοί οριζόντιων σχημάτων διακυβέρνησης.
•Απουσία κοινής αρχιτεκτονικής της δημόσιας Πληροφορικής, ενιαίων προτύπων και πολιτικών συμμόρφωσης για τη χρήση των ΤΠΕ.
•Αναποτελεσματικότητα πλαισίου θεσμικής συνεργασίας με την αγορά.
•Μειωμένη πολιτική και επιτελική προσήλωση στις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
•Πολυπλοκότητα θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου.
•Απουσία παρακολούθησης, ελέγχου και ανατροφοδότησης.
•Ασυνέχεια των υιοθετημένων πολιτικών σε κάθε κυβερνητική αλλαγή.
Τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, πλήθος πολιτικών σε διάφορους τομείς έχουν απολήξεις ή σημεία εκκίνησης τη Δημόσια Διοίκηση. Καθώς στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό εργαλείο ως μοχλός για την υλοποίηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών δίνεται έμφαση στην αναβάθμισή του. Μάλιστα, στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρονται παραδείγματα για τον προσανατολισμό που υπάρχει σε διάφορους τομείς:
Υγεία: Ένας αριθμός νοσοκομείων της χώρας είναι ελλιπώς ή επαρκώς μηχανογραφημένα ενώ άλλα στερούνται πλήρως μηχανοργάνωσης. Ακόμα και όπου υπάρχουν, τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η έγκαιρη, ισότιμη και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών υγείας. Δράσεις όπως αυτή της ενιαίας μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων, βάσει ενιαίου και δεσμευτικού προτύπου επικοινωνίας τα οποία να διαλειτουργούν μεταξύ τους, «θα συνεισφέρουν στο σχεδιασμό της δημόσιας ιατρικής περίθαλψης με ορθολογικό τρόπο και με γνώμονα τις ανάγκες των επωφελουμένων». Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο κείμενο «θα επιτρέψουν τη συγκριτική παρουσίαση στατιστικών και οικονομικών στοιχείων και θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας, οικονομίες κλίμακας, μείωση σπατάλης και καταπολέμηση της διαφθοράς».

Κοινωνική ασφάλιση: Ένας από τους κεντρικούς στόχους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την επόμενη τριετία είναι η διαλειτουργικότητα μεταξύ των βασικών μητρώων πολιτών. Έτσι, θα αυτοματοποιηθούν οι περίπλοκες σήμερα διαδικασίες, όπως η διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, η διαδικασία έκδοσης σύνταξης και εκείνες που αφορούν στην απόδοση κοινωνικών επιδομάτων.
Φορολογία: Δράσεις όπως η ενιαία πρόσβαση πολιτών στην επαφή τους με τον δημόσιο τομέα «θα διευκολύνουν στην άμεση παραγωγή των απαιτούμενων φορολογικών πιστοποιητικών και στην ηλεκτρονική ρύθμιση οφειλών».
Δικαιοσύνη: Η λειτουργία της Δικαιοσύνης συνεχίζει να βασίζεται σε έγχαρτες διαδικασίες, πολλαπλασιάζοντας τον χρόνο, το κόστος και την ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης. «Η χρήση ΤΠΕ θα μειώσει το χρόνο και το κόστος διεκπεραίωσης των υποθέσεων και θα βελτιώσει γενικότερα το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Δράσεις όπως η αυτοματοποίηση έκδοσης και η άμεση αξιοποίηση του Ποινικού Μητρώου θα απαλλάξουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από άσκοπα διοικητικά βάρη».
Καθώς ξεκινάει η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020, η κυβέρνηση, στη γνωστή επωδό των εκάστοτε σχεδιασμών της κεντρικής διοίκησης, θέτει στόχο την ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Όπως λένε, απαιτείται «ορθολογικός σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ βάσει μιας δεσμευτικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής».