Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 259 θέσεων προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για θέσεις διοικητικών και τεχνικών εκτός καλλιτεχνικών ειδικοτήτων.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 24 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Online Υπηρεσίες» «Αίτηση Συμμετοχής».

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, να απευθύνονται:

  • Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319100)
  • Κατά τις ώρες 14:00 μέχρι 20:00, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319137, 132, 141, 124 και 131)

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων της κατηγορίας ΥΕ πρέπει να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 184», το οποίο θα αναζητήσουν στα ΚΕΠ και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, καθώς και της έντυπης αίτησης «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 184» για την κατηγορία ΥΕ, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2014
Κατηγορία: Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10