Ξεκινούν από Δευτέρα οι Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι στην Κεφαλλονιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών.
Στους πληγέντες θα δοθεί επιδότηση από 300 έως 500 ευρώ ανά μήνα είτε για ενοικίαση σπιτιού είτε για δωμάτιο σε ξενοδοχείο είτε για συγκατοίκηση και θα ισχύσει για δύο χρόνια.
Για την αποκατάσταση των ζημιών θα δοθεί 80% κρατικής αρωγής και 20% άτοκο δάνειο.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, κ. Ευθύμιο Λέκκα, η σεισμική δόνηση στην περιοχή θα συνεχιστεί, όμως οι πιθανότητα εκδήλωσης αντίστοιχου σεισμού είναι μικρές.

Επιδότηση ενοικίου για την στέγαση των κατοίκων και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών

Αναλυτικά τα μέτρα

Επιδότηση ενοικίου για την στέγαση των κατοίκων και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014, δρομολογεί η κυβέρνηση.

Επιδότηση ενοικίου

– Το ύψος της συνολικής δαπάνης θα είναι της τάξης των 16 εκατ. ευρώ

– Την επιδότηση δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν άλλη κατοικία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα.

– Η επιδότηση φθάνει το ποσό των €300 ανά μήνα για μεμονωμένα άτομα, €350 το μήνα για οικογένειες μέχρι και τριών ατόμων, €400 για οικογένειες τεσσάρων ατόμων και €500 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.

– Για κάθε μέλος που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

– Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο.

– Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγείται στο τέλος του τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που αναγράφεται στο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο συμβόλαιο.

– Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες θα χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο χρόνια, για δε τους ενοικιαστές για έξι μήνες.

Δε δικαιούνται την επιδότηση όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους, τύπου container ή σε σκηνές που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή τους, εκτός εάν τα παραδώσουν.

Πιστωτικές Διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών

– Η συνολική δαπάνη για Δωρεάν Κρατική Αρωγή (ΔΚΑ) και έξοδα κίνησης μηχανικών είναι συνολικού ύψους 42,5 εκατ. ευρώ, ενώ η δαπάνη για την επιδότηση επιτοκίου δανείων εκτιμάται στα 5,2 εκατ. ευρώ

– Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του υπουργείου Υποδομών χορηγεί Στεγαστική Συνδρομή (ΣΣ) για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες.

– Δικαιούχοι της Στεγαστικής Συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής,

– H Στεγαστική Συνδρομή αποτελείται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο, που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

– Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα του σεισμού, περισσότερες της μίας ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, Άτοκο Δάνειο δικαιούται για κάθε μία από αυτές, ενώ Δωρεάν Κρατική Αρωγή . μόνο για τη μία ιδιοκτησία, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη Δήλωσή του. Για τις πέραν της μίας ιδιοκτησίες το σύνολο της Στεγαστική Συνδρομή χορηγείται εξ ολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ., χωρίς Δωρεάν Κρατική Αρωγή.

– Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στο δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί τη λήψη του δύναται να λάβει μόνο τη Δωρεάν Κρατική Αρωγή από την αρμόδια Υπηρεσία.

– Για ανακατασκευή κατοικίας, το ποσό της Στεγαστική Συνδρομή που χορηγείται, καθορίζεται σε € 1.000 ανά τ.μ

– Για ανακατασκευή κτιρίων επαγγελματικής χρήσης, το ποσό της Στεγαστικής Συνδρομής που χορηγείται, καθορίζεται σε €500 ανά τ.μ. εκτός από τις κτηνοτροφικές μονάδες, ή αγροτικές αποθήκες που το ποσό καθορίζεται σε €250 ανά τ.μ.

– Για Ιερούς Ναούς, η Στεγαστική Συνδρομή που χορηγείται, καθορίζεται σε € 850 ανά τ.μ. επί του συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτίσματος. Ειδικώς για την ανακατασκευή κωδωνοστασίων και μόνο, χορηγείται €150 ανά κυβικό μέτρο.

– Η Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου).

– Η πρώτη δόση είναι το 30% του συνόλου της Στεγαστικής Συνδρομής (80% ΔΚΑ και 20% ΑΔ) και χορηγείται μετά την έκδοση της Άδειας Δόμησης και την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την ανακατασκευή κτιρίου, από την αρμόδια Υπηρεσία.

– Η δεύτερη δόση είναι το 30% της Στεγαστικής Συνδρομής και χορηγείται με την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας.

– Η τρίτη δόση είναι το υπόλοιπο 40% της Στεγαστικής Συνδρομής και χορηγείται με την περαίωση του νέου κτίσματος η οποία θα βεβαιώνεται από αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης από τον ιδιώτη μηχανικό.

– Δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής για επισκευή κτιρίων είναι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την Αρμόδια Υπηρεσία ως επισκευάσιμα.

– Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Στεγαστικής Συνδρομής για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα φέροντα και μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 450 ανά τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

– Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Στεγαστικής Συνδρομής για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 250 ανά τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

– Το ποσό της Στεγαστικής Συνδρομής (80% Δ.Κ.Α. και 20% Α.Δ.) για επισκευή, χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη θα καταβάλλεται με την έκδοση Άδειας Επισκευής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών που καλύπτουν το 80% του εγκεκριμένου ποσού της Σ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι € 5.000, οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.

-Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που κρίνονται επισκευάσιμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Στεγαστικής Συνδρομής που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτίσματος, για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, εφόσον κατεδαφίσουν το κτίριο με δικές τους δαπάνες.