Από τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εποπτεύει άμεσα περίπου 130 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο του σχεδίου για την τραπεζική ενοποίηση της. Οι υπόλοιπες 5.900 περίπου τράπεζες της περιοχής θα παραμείνουν υπό την εποπτεία των εθνικών Αρχών, αλλά η ΕΚΤ θα έχει αρμοδιότητες να παρεμβαίνει, εάν το θεωρεί αναγκαίο.

Μάλιστα, σήμερα, Παρασκευή, η ΕΚΤ έδωσε προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM).

Όπως ανακοινώθηκε, η ΕΚΤ θα έχει σημαντικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών της ευρωζώνης, όταν θα αναλάβει την εποπτεία τους, προς τα τέλη του 2014, μεταξύ των οποίων την ανάκληση των τραπεζικών αδειών και την έγκριση των τραπεζικών εξαγορών.

«(Η ΕΚΤ) θα είναι αποκλειστικά αρμόδια να χορηγεί και να ανακαλεί άδειες για τα πιστωτικά ιδρύματα και να αξιολογεί τις εξαγορές στρατηγικών ποσοστών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα», αναφέρει σε έγγραφό της η κεντρική ευρωτράπεζα σχετικά με τη συνεργασία της με τις εθνικές εποπτικές Αρχές στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Η ΕΚΤ θα αποφασίσει τον Σεπτέμβριο ή τουλάχιστον δύο μήνες πριν αναλάβει τον εποπτικό της ρόλο στις 4 Νοεμβρίου, ποιες τράπεζες θα είναι υπό την άμεση εποπτεία της.

Ο σχετικός κατάλογος θα ανανεώνεται στη συνέχεια κάθε χρόνο. Εάν μία τράπεζα δεν εκπληρώνει για τρία συνεχή χρόνια κανένα από τα πέντε κριτήρια που έχει θέσει η ΕΚΤ για τον ορισμό των σημαντικών τραπεζών, θα εποπτεύεται και πάλι από τις εθνικές Αρχές.

Οι επιλεγείσες μεγάλες τράπεζες θα παρακολουθούνται από τον Νοέμβριο από κοινές εποπτικές ομάδες, που θα αποτελούνται από μέλη των εθνικών Αρχών και της ΕΚΤ.

Προς διαβουλευση μέχρι 7/3 το σχέδιο κανονισμού

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έδωσε σήμερα, Παρασκευή, προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism -SSM) που θα αναλάβει από το Νοέμβριο να επιβλέπει τις 128 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης.

Το εν λόγω σχέδιο κανονισμού θέτει τις βάσεις για τη λειτουργία του SSM από τη στιγμή που θα μεταβιβαστεί σε αυτόν η αρμοδιότητα εποπτείας των τραπεζών της ζώνης του ευρώ τον Νοέμβριο του 2014. Η δημόσια διαβούλευση θα έχει διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων έως τις 7 Μαρτίου 2014.

Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο περιγράφει τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τις ακόλουθες πτυχές: την αξιολόγηση της σημασίας μιας τράπεζας προκειμένου να καθοριστεί αν θα υπάγεται σε άμεση ή έμμεση εποπτεία της ΕΚΤ, τη συνολική επίβλεψη του συστήματος εκ μέρους της ΕΚΤ, τη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών ανεξάρτητων αρχών με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του SSM, το γλωσσικό καθεστώς για τις διάφορες διαδικασίες εντός του SSM, τις γενικές αρχές για τη διενέργεια των εποπτικών διαδικασιών από την ΕΚΤ, τις διαδικασίες που αφορούν τα μικροπροληπτικά και τα μακροπροληπτικά καθήκοντα του SSM, τις ρυθμίσεις για τη στενή συνεργασία με χώρες των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, τις διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που θα έχει λάβει από τους ενδιαφερόμενους φορείς μαζί με αξιολόγηση και περίληψη των απαντήσεών της.

Στη συνέχεια, το Εποπτικό Συμβούλιο θα ετοιμάσει τον κανονισμό της ΕΚΤ για το πλαίσιο του SSM και θα τον υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού που θεσπίζει τον SSM, η τελική εκδοχή του κανονισμού της ΕΚΤ για το πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού πρέπει να έχει δημοσιευθεί έως τις 4 Μαΐου 2014.