Επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας κκ. Ι. Στουρνάρα και Ι. Βρούτση απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) ζητώντας συνάντηση μαζί τους και να εισακουστούν οι προτάσεις τους ώστε να προστατευτεί το εισόδημά τους.
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το σύνολο των πολιτών με αναπηρία και οι οικογένειές τους ζουν σε άθλια οικονομική κατάσταση και ζητούν εδώ και τώρα να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας σχετικά με την περαιτέρω μείωση του εισοδήματός τους.
Γι’ αυτό τον λόγο ζητούν να μην υποστούν μειώσεις στις συντάξεις τους οι συνταξιούχοι αναπηρίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, να αποκατασταθεί η αδικία των εργαζομένων με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους στο Δημόσιο με τις μειώσεις των μισθών τους, και συνολικά την προστασία των εισοδημάτων τους.
Οι συνταξιούχοι με αναπηρία, όπως αναφέρεται στην επιστολή, «είτε λαμβάνουν συντάξεις γήρατος (δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων του Ν. 612/77) είτε αναπηρίας και συνταξιούχοι γονείς, κηδεμόνες, σύζυγοι ατόμων με αναπηρία του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται σε δεινή θέση, αφού στον νόμο Κύρωσης των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου δεν συμπεριλήφθηκε ουδεμία ρύθμιση εξαίρεσής τους τόσο από τις επώδυνες μειώσεις που επιβλήθηκαν στις συντάξεις όσο και από το μέτρο της κατάργησης των δώρων εορτών και αδείας».
Στην επιστολή της η Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ κάνει τις ακόλουθες προτάσεις:
1. Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου κύρωσης Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) που αφορά στις συντάξεις αναπηρίας του Δημοσίου τομέα.
Η παρ. 3 του άρθρου 1 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» ζητούμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Η περίπτωση δ. της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής «Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’210) ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α’209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α’120) και 1977/1991 (Α’185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω».
2. Τροποποίηση διατάξεων του νόμου κύρωσης Π.Ν.Π. σε ότι αφορά το μέτρο της κατάργησης δώρων εορτών αδείας στους συνταξιούχους δημοσίου τομέα.
Η παρ. 4 του άρθρου 1 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ζητούμε να αντικατασταθεί ως εξής:
Στο τέλος της υποπαραγράφου Β.4 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 προτείνουμε να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’210) ή των άρθρων 100 εως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α’209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α’120) και 1977/1991 (Α’185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου , γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω».
3. Για εξαιρετικούς λόγους κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων με αναπηρία και εργαζομένων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και επειδή αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί όλες τις μειώσεις που έχουν επιβληθεί στους μισθούς τους από την αρχή της οικονομικής κρίσης ζητούμε να εξαιρεθούν από το μέτρο της κατάργησης των δώρων εορτών προτείνουμε τη συμπερίληψη του ακόλουθου εδαφίου στο τέλος της υποπαραγράφου Β4 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012.
«Από την ρύθμιση της υποπαραγράφου Β4 του ν. 4093/2012 εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή γονείς/σύζυγοι/κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και έχουν προσληφθεί μέσω των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/86 και του ν. 2643/98 στο στενό, ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚ,Ο ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, και εν γένει τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και γονείς, σύζυγοι /κηδεμόνες που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με γενικές προκηρύξεις στο στενό, ευρύτερο δημόσιο τομέα ΔΕΚΟ ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού.
Σχόλιο: Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στον αναπηρικό χώρο είναι αυτοί που δεν έχουν προστατευτεί από τις μειώσεις προηγούμενων εφαρμοστικών νόμων και ως εκ τούτου έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις στα εισοδήματά τους.
4. Τροποποίηση διατάξεων του νόμου Κύρωσης Π.Ν.Π. που αφορούν στις μειώσεις συντάξεων του ιδιωτικού τομέα. .
Η παρ. 4 του άρθρου 34 του πρόσφατα ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Το τελευταίο εδάφιο της υποπαράγραφου ΙΑ5 του Κεφ. ΙΑ αντικαθίσταται ως εξής: «Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται τα πρόσωπα τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου 4 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και του ν. 612/77 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρό τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80%.
5. Τροποποίηση διατάξεων του νόμου Κύρωσης Π.Ν.Π. που αφορούν στο μέτρο της κατάργησης δώρων και εορτών.
Η παρ. 6 του άρθρου 34 του πρόσφατα ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..» ζητούμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ 6 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδαφίου 4 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και του ν. 612/77 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 32 καθώς και συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρό τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% και συνταξιούχοι οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες αναπηρίας του ν. 612/77 αλλά έχουν συνταξιοδοτηθεί με γενικές συνταξιοδοτικές διατάξεις».
6. Επαναφορά της διάταξης του ν. 4093/12 σε ότι αφορά την εξαίρεση των συνταξιούχων αναπηρίας από το ηλικιακό όριο χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ.
Η Παρ. 3 του άρθρου 34 του ψηφισθέντος προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του ν. 4093/2012, παραμένει σε ισχύ ως έχει.»