φορολογικές απορίες

Η κυρία Αννα Ελευθεριάδου ερωτά:
«Εχω την πλήρη κυριότητα δύο ακινήτων (γραφείων) και θέλω να μεταβιβάσω στο παιδί μου, 28 ετών, την επικαρπία (ενοίκια). Το τελευταίο δεν έχει εισόδημα. Τα γραφεία είναι υποθηκευμένα σε τράπεζα λόγω δανείου. Σας ερωτώ: 1. Δύναμαι να μεταβιβάσω την επικαρπία των ακινήτων, λόγω της υποθήκης; 2. Σε περίπτωση που επιτυγχάνεται η μεταβίβαση της επικαρπίας, πρέπει το παιδί μου να υποβάλει φορολογική δήλωση;».
Απάντηση: 1. Η μεταβίβαση της επικαρπίας των υποθηκευμένων ακινήτων σας μπορεί να γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση με την τράπεζα που έχει χορηγήσει το δάνειο. Αν ο γιος σας εγγυηθεί τη σύμβαση δανείου είναι πολύ πιθανόν η τράπεζα να δεχθεί τη μεταβίβαση της επικαρπίας των ακινήτων στον γιο σας.
2. Αν ο γιος σας αποκτήσει την επικαρπία των ακινήτων θα υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος και θα φορολογείται για τα μισθώματα των ακινήτων.

Εισφορά αλληλεγγύης

Ο κ. Νικόλαος Κονδύλης ερωτά:
«Εχω στην κατοχή μου κατά ποσοστό 50% (το υπόλοιπο 50% της συζύγου μου) διατηρητέο κτίσμα, με απόφαση υπουργού, στο οποίο υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε εγκαταλειμμένο οικισμό ορεινής περιοχής με σημερινό πληθυσμό 15 κατοίκων. Η επιχείρηση λειτουργεί στο όνομά μου, καθώς η σύζυγός μου είναι δημόσιος υπάλληλος και μου έχει μισθώσει το οίκημα κατά το ποσοστό που της ανήκει.
Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που προέκυψε στη σύζυγό μου, έθεσα την επιχείρηση σε αδράνεια από τις 22.12.2010 ως τις 17.7.2012, οπότε έγινε και οριστική διακοπή του επιτηδεύματος με ταυτόχρονη μεταβίβασή του στην κόρη μας. Η σύζυγός μου λόγω της ασθένειας κρίθηκε από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ως έχουσα ποσοστό αναπηρίας 67% (από 3.3.2011 ως 3.3.2013) και από τη νέα αρχή ΚΕΠΑ ως έχουσα ποσοστό αναπηρίας 80% (από 19.1.2012 ως 31.1.2013).
Τα ερωτήματα είναι:
1. Εχω υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ, καθώς το κτίριο είναι διατηρητέο και δεν αποφέρει εισόδημα αφού βρίσκεται σε αδράνεια; (για το συγκεκριμένο ερώτημα έχω υποβάλει ένσταση στην αρμόδια ΔΟΥ από τον Δεκέμβριο του 2011 και δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση).
2. Εχω υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, καθώς το χωριό έχει πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων και επιπλέον η επιχείρηση βρίσκεται σε αδράνεια; (η αρμόδια ΔΟΥ απαντά «Οχι» διότι το χωριό με τον Νόμο του Καποδίστρια ανήκε σε μεγαλύτερη κοινότητα που είχε άνω των 500 κατοίκων).
3. Η σύζυγός μου οφείλει να καταβάλει τέλος αλληλεγγύης ως έχουσα ποσοστό αναπηρίας 80%;».
Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4021/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4047/2011, τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα με απόφαση του αρμόδιου υπουργού και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται, ή δεν αποφέρουν εισόδημα, απαλλάσσονται του Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.
2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό ως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1167/2011 αναφέρεται ότι για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των φορολογουμένων που ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα σε χωριά με πληθυσμό ως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και τα νησιά όπως προβλεπόταν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2539/1997 για την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας». Για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού τους λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη γενική απογραφή πληθυσμού τους της 18ης Μαρτίου 2001, όπως κυρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6821/Γ5-908. Τουριστικοί τόποι θεωρούνται όσοι περιλαμβάνονται στο ΠΔ 899/1976, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 664/1977.
3. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης (εκτός των άλλων) τα εισοδήματα της περίπτωσης Θ’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, δηλαδή οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία, που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ. 1223/2011, η εξαίρεση επεκτείνεται και στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες και σε ποσοστό 80% ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος
Φορολογία σύνταξης

Ο κ. Ν. Πεντεφούντας ερωτά:
«Είμαι συνταξιούχος του ΤΣΜΕΔΕ και το ταμείο μου μού αποστέλλει ετησίως βεβαίωση αποδοχών, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσω στην ετήσια φορολογική μου δήλωση. Επειδή όμως έχω υπογράψει ως τριτεγγυητής για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ μιας εργοληπτικής επιχείρησης, η οποία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, το Ταμείο μου παρακρατεί ως και το 80% της σύνταξής μου μηνιαίως. Οταν υποβάλω την ετήσια φορολογική μου δήλωση υποχρεούμαι από την Εφορία να καταθέσω τη βεβαίωση αποδοχών, η οποία παρουσιάζει το εικονικό μου εισόδημα και όχι το πραγματικό μου.
Στο αίτημά μου προς το ΤΣΜΕΔΕ να μου σταλεί μια βεβαίωση αποδοχών με το πραγματικό ποσόν μετά την παρακράτηση που μου γίνεται, παίρνω αρνητική απάντηση. Επειδή θεωρώ ότι είναι πέρα για πέρα άδικο και παράνομο να φορολογούμαι για ένα ανύπαρκτο εισόδημα και επειδή συμβαίνει το εξής παράλογο, ήτοι να φορολογούμαι δύο φορές, μία φορά από το ΤΣΜΕΔΕ και άλλη μία κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για ένα ανύπαρκτο εισόδημα, παρακαλώ θερμά για τη γνώμη σας, για να αρθεί αυτή η αδικία».
Απάντηση: Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσόν της σύνταξης που σας καταβάλλεται και όχι στο ποσόν της σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση της οικονομικής σας υποχρέωσης προς τρίτους. Δεν φορολογείστε για εικονικό εισόδημα και δεν φορολογείστε δύο φορές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες σωστά ενεργούν.
Δήλωση κτισµάτων

Ο κ. Αθανάσιος Μοτάκης ερωτά:
«Αν κάποιος έχει μια οικοδομή με 2 ορόφους που ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν, και στον πρώτο όροφο έχει 6 γραφεία και στο ισόγειο έχει 3 μαγαζιά και υπόγειο (βοηθητικούς χώρους), και δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, και έχει εξαντληθεί και ο συντελεστής δόμησης, πώς πρέπει να δηλωθούν στο Ε9; Πρέπει να δηλωθεί το κάθε γραφείο ξεχωριστά σε διαφορετικές γραμμές το καθένα; Και το κάθε μαγαζί ξεχωριστά σε διαφορετικές γραμμές το καθένα; Ή πρέπει να δηλώσω το σύνολο του πρώτου ορόφου σε τετραγωνικά μαζί με τους διαδρόμους ως σύνολο ορόφου και στη συνέχεια σε άλλη γραμμή να δηλώσω το σύνολο του ισογείου και των βοηθητικών χώρων στη στήλη 13 και το οικόπεδο και στη στήλη 18 και το σύνολο των κτισμάτων επί του οικοπέδου στη στήλη 22;».
Απάντηση: Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται στο έντυπο Ε9 σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο ή αν υπάρχει πυλωτή σε κάποιον από τους άλλους ορόφους. Αν όμως στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα διαφορετικής κατηγορίας, αυτά αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και σε μία μόνο από αυτές τα στοιχεία του οικοπέδου. Σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες, σε περίπτωση δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας πρέπει να αναγράφεται η μεικτή επιφάνεια αυτών. Οι στήλες που αναφέρονται στην επιστολή σας είναι αυτές που θα πρέπει να συμπληρωθούν, σύμφωνα με τα πιο πάνω.
Δικαιολόγηση «πόθεν έσχες» και εφάπαξ

Ο κ. Θεόδωρος Κωνσταντίνου ερωτά:

«1. Το 2001 έλαβα από την American Life εφάπαξ ως «Ασφάλισμα λόγω ομαδικού ασφαλιστηρίου διαχειρίσεως κεφαλαίου συνταξιοδοτικών παροχών», μετά την αποχώρησή μου λόγω συνταξιοδότησης. Το ομαδικό ασφαλιστήριο είχε δημιουργηθεί από εισφορές εργαζομένων και εργοδότη. Το ποσό που έλαβα δεν το δήλωσα στη φορολογική δήλωση του 2001 λόγω αφορολόγητου αυτής της παροχής. Η ερώτηση είναι αν σε περίπτωση αιτιολόγησης «πόθεν έσχες» μπορώ να χρησιμοποιήσω το ως άνω εφάπαξ.
2. Η σύζυγός μου έχει υπηκοότητα βρετανική και τα τελευταία 40 χρόνια μένει μαζί μου στην Ελλάδα όπου εργάστηκε και τώρα παίρνει σύνταξη από το ΙΚΑ και επικουρικό από το ΤΕΑΥΕΚ. Επειδή προτού έλθει στην Ελλάδα εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο εφέτος της βγάλανε γι’ αυτό το διάστημα ένα μικρό χρηματικό ποσό των 56 λιρών κάθε μήνα. Αυτό θα μπει στη δήλωση του 2012 και με ποια δικαιολογητικά;».
Απάντηση: 1. Εφόσον το εφάπαξ που πήρατε το 2001 δεν το δηλώσατε με τη φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2002 δεν μπορείτε να το επικαλεστείτε για τη δικαιολόγηση τεκμηρίων. 2. Το ποσό της σύνταξης που παίρνει η σύζυγός σας από το Ηνωμένο Βασίλειο θα το δηλώσει στη φορολογική της δήλωση. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστεί η διμερής σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk